Reglement
                                                                               
Terug naar agenda en nieuws


Doel van het reglement is de leden te informeren en duidelijkheid te verschaffen over hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden teneinde tochten en alle activiteiten aangenaam, nuttig en veilig te laten verlopen. 
Het reglement is vastgesteld tijdens de jaarvergadering op 17 maart 2009.
Gewijzigd art 19, op 21 spetember 2022.

Artikelen:
1) Het bij herhaling niet opvolgen van een van de artikelen van het reglement kan tot uitsluiting van het lidmaatschap leiden. Een en ander ter beoordeling van het bestuur.
2) Alle van belang zijnde informatie wordt tijdig weergegeven op de nieuwspagina van de website van de fietsclub www.luifeltrappers.nl. Ieder lid wordt geacht de website regelmatig te raadplegen. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op informatieonthouding.
3)
Belangrijke activiteiten/nieuws kan ook per e-mail kenbaar worden gemaakt. Ieder lid dient zijn e-mail adres aan het bestuur kenbaar te maken. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen.
4) Het verenigingsjaar loopt van 01 maart t/m 28/29 februari.
5) Vóór 1 april van elk verenigingsjaar dient de contributie te zijn voldaan om rechten te kunnen ontlenen en inspraak te hebben.
6)
Helmplicht geldt voor alle leden en vrijwillige deelnemers aan alle activiteiten van onze vereniging. Daar en boven zijn de in het buitenland geldende wettelijke (verkeers)regels van toepassing en dienen nageleefd te worden.
7)
Het niet dragen van een valhelm kan vermindering van de uitkering door de (eigen) ongevallenverzekering tot gevolg hebben, men werkt immers niet mee aan het beperken van de 'schade'. De vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, ook niet door het niet dragen van een valhelm. 
8
) De vereniging heeft een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekeringen afgesloten.
9) De aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade welke in verenigingsverband toegebracht is aan derden. De polisvoorwaarden zijn voor ieder lid opvraagbaar en ter inzage.
10) Ieder lid/deelnemer kan/dient zelf zorg te dragen voor voldoende aanvullende verzekering(en).
11) Als vaste vertrekdagen voor het fietsseizoen gelden de zondagen, beginnend met de eerste zondag in maart en eindigend, afhankelijk van de weersomstandigheden, begin oktober dan wel de datum die op het km-scorebord is aangegeven.
12)
De vertrektijden worden door het bestuur, in overleg met de leden, vastgesteld. 
13) Startplaats van de tochten is het clublokaal Café Wilhelmina te Geleen.
14) De deelnemers worden geacht in clubtenue te verschijnen.
15) Een beperkt aantal malen kan een alternatieve startplaats gekozen worden. Dit wordt tijdig medegedeeld. Deelname is geheel vrijblijvend.
16) De routecommissie of wegkapitein zal zorgdragen voor een geografische spreiding van routes en afstand.
17) Ruim voor het einde van een rit dienen de deelnemers zich te groeperen en tempo verlagen om gezamenlijk te kunnen arriveren bij het clublokaal onder het motto 'Samen uit, samen thuis'.
18) Het aantal verreden kilometers wordt per groep in onderlinge samenspraak vastgesteld.
19) De verreden kilometers worden wekelijks door een lid met mandaat op een scorebord bijgehouden. Alleen deelnemers die vanuit het clubhuis vetrekken hebben recht op het aantal verreden kilometers.
20) Alleen in clubverband gereden kilometers worden genoteerd. Vakantie- of niet in clubverband verreden kilometers worden niet toegekend.
21) Introducés worden, mits mannelijk en vooraf aangemeld bij het bestuur of een bestuurslid, geaccepteerd indien hij zich akkoord verklaard met het reglement. Introducés mogen afhankelijk van een door het bestuur bepaalde tijdsperiode, meefietsen.
22)
Het bestuur behoudt zich het recht voor om introducés van deelname uit te sluiten.

23) Elke deelnemer dient tijdens de ritten over voldoende reservemateriaal te beschikken. De fiets mag geen gebreken vertonen die de veiligheid van de groep in gevaar kunnen brengen en/of tot herhaald oponthoud van de groep leiden.
24) De deelnemers dienen de verkeersregels in acht te nemen, zich veilig te gedragen en onder geen enkel beding zijn medefietsers in gevaar te brengen. Het negeren van deze regels kan tot uitsluiting leiden.
25) Misdragingen t.o.v. derden worden niet getolereerd en kunnen tot definitieve royering als lid van de vereniging leiden.
26) Het gebruik van stimulerende middelen is strikt verboden en leidt onherroepelijk tot levenslange uitsluiting. Deze wordt openbaar bekend gemaakt.
27) De sociale factor is een belangrijk element van de vereniging.
28) Indien groepsfoto’s worden gemaakt is iedereen verplicht in het meest recente clubtenue te verschijnen.
29) Jaarlijks dient kascontrole over het volledige kalanderjaar plaats te vinden door twee tijdens de voorjaarsledenvergadering te kiezen leden.
30) Een lid van de kascontrolecommissie kan slechts 2 maal achter elkaar worden gekozen.
31) De kascontrolecommissie zal de bevindingen tijdens de ledenvergadering rapporteren, en indien deze de boeken in orde heeft bevonden, de penningmeester dechargeren.
32) In alle niet vermelde zaken of voorkomende gevallen beslist het bestuur.

Procedure aanmelding nieuwe leden TWC De LuiFeltrappers
1 Ledenstop

TWC De LuiFeltrappers hanteert een ledenstop. Indien het Bestuur besluit deze op te heffen, geldt het volgende:

2 Voordracht
Een aspirant lid wordt voorgedragen door een zittend lid tijdens een algemene vergadering. De voordrager is pleitbezorger en is later belast met introductie en begeleiding van de nieuweling. Zelf aanmelden is niet mogelijk.

3 Voortijdige beëindiging van de procedure
Op verzoek van een zittend lid wordt in bovenstaande vergadering mondeling gestemd over definitieve afwijzing van het voorgedragen aspirant lid (3x NEE is afwijzing; 2x NEE is discussie). Normaliter is stemmen in dit stadium van de procedure niet aan de orde.

4 Introductieperiode
Na de geslaagde voordracht (niet eerder) neemt het aspirant lid gedurende minstens een 1/2 seizoen deel aan de (fiets-)activiteiten van TWC De LuiFeltrappers, uitgezonderd vergaderingen.

5 Besluit
Tijdens de eerstvolgende algemene vergadering na de introductieperiode wordt mondeling gestemd over toelating als volwaardig lid (3x NEE is afwijzing; 2x NEE is discussie).

6 Clubtenue
Het nieuwe lid verschijnt voortaan (of z.s.m.) in clubtenue, niet eerder.

Terug naar agenda en nieuws

Reglement Duitse Lotto

Op de ledenvergadering van 26 april 2013 is besloten dat deelname aan de Duitse lotto eindigd. De laatste trekking zal plaatsvinden op 8 juni 2013

Artikelen:
1) De ledenvergadering heeft op 28 november 2008 besloten op de zaterdagen met twee rijtjes mee te spelen in de Duitse lotto.
2) De wekelijkse inleg zal onttrokken worden aan de verenigingskas.
3) De meespelende nummers zijn tijdens de ledenvergadering 28 november 2008 bepaald en op de website van de vereniging zichtbaar.
4) Bij elke ledenvergadering kunnen voorstellen gedaan worden om de nummers te wijzigen.
5) De penningmeester draagt zorg voor het wekelijks afhandelen van de benodigde formaliteiten waardoor meespelen is gegarandeerd.
 
6)
De penningmeester kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het door onvoorziene omstandigheden niet kunnen afhandelen van de benodigde formaliteiten. Hij zal daarvan mededeling doen aan het bestuur.
7) Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering doet de penningmeester verslag van de (niet) geïncasseerde prijzen.
8) De leden kunnen op elk moment om controle vragen van de handelingen van de penningmeester.
9) Deelnemers aan de lotto zijn slechts die leden die in het jaar voorafgaand aan het verenigingsjaar (01
maart tot 28/29 februari), i.c. waarvan de contributie vóór 1 mei op de rekening van de vereniging is bijgeschreven.
10) Degene die na 1 mei de contributie niet heeft voldaan, wordt uitgesloten van deelname tot het moment dat de contributie op de rekening van de vereniging is bijgeschreven. De contributieplicht vervalt hiermee uiteraard niet. 
11) Winstuitkeringen zijn netto bedragen nadat verrekening van alle kosten en belastingen in binnen- en buitenland heeft plaatsgevonden.
12) Winstuitkeringen tot € 5.000,- zullen aan de clubkas worden toegevoegd.
13) Het bestedingsdoel zal in de eerstkomende ledenvergadering worden bepaald. Bij het staken van de stemmen beslist het bestuur.
14) Winstuitkeringen die méér dan € 5.000,- bedragen zullen evenredig verdeeld worden onder de deelnemers/leden. Het tijdstip waarop de netto uitkering plaatsvindt, zal door het bestuur in alle redelijkheid worden bepaald.
15) De leden zijn persoonlijk aansprakelijk voor de fiscale en financiële gevolgen van de winstuitkeringen. De vereniging kan hiervoor nimmer aansprakelijk gesteld worden. 

 

Terug naar agenda en nieuws