Notulen vergaderingen
                                                                                                                       
Terug naar agenda en nieuws

Notulen ledenvergadering 21 april 2023
Naar overzicht      
 

Aanwezig: Carl Dormans, Hub Jorissen, Paul Hamers, Harry Schmeits, Paul Hundscheid, Roger Lotz, Jos Janssen, Peter Moulen, Bert Kroezen, Bernie Vincken, Ton Kusters, René Willems, Jos Keulers, Jos Vroemen, Dolf Knubben, Hans Wielens, Romain Heijnen, Klaus Nolten, Dick de Jager en Jan Janssen (in willekeurige volgorde).
Afgemeld:, Rob Martens, Rob de Vries, Frans Peeters, Henk Paulissen, Peter Bockting, Paul Damoiseaux en Michael Damoiseaux (ook in willekeurige volgorde).

Mededelingen. Geen.

Verslag 18 november 2022.
Geen opmerkingen.

 
Financieel overzicht en verslag kascontrolecommissie; dechargeren penningmeester en benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie (Michael Damoiseaux en Henk Paulissen) heeft zich afgemeld voor de vergadering. Michael heeft de secretaris een uitgebreid verslag van de bevindingen van de commissie bezorgd en de secretaris leest dit verslag tijdens de vergadering voor. Samengevat: de kascommissie vraagt de vergadering om de jaarstukken goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen voor het verenigingsjaar 2022.
De vergadering neemt, onder applaus voor de penningmeester, het advies over en verleent de penningmeester decharge 

De penningmeester geeft een korte toelichting op de cijfers en laat weten dat alle leden hun contributie voor 2023 hebben voldaan.

Nieuwe kascontrolecommissie: Henk Paulissen en René Willems.

Jubileumfeest 45-jarig bestaan (6 augustus 2023) Voorzitter van de feestcommissie, Egbert Kroezen, krijgt het woord. Hij deelt mee dat de locatie Limbricht wordt. De datum is, zoals vermeld, 6 augustus 2023. Twee leden zijn verhinderd: Jos Vroemen en Paul Damoiseaux. Frans Erkelens en Bernie Vincken weten nog niet of ze aanwezig kunnen zijn en Hans Bodens heeft nog niet gereageerd.
Er wordt een rondje gebracht, waarbij blijkt dat er een consumptie ontbreekt. Dit brengt een van de leden ertoe om te verzuchten: “kent neet tappe en neet telle”.

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

1.     Vertrek met de fiets vanaf het clublokaal naar kasteel Limbricht.

2.     Cultureel onderdeel: rondleiding kasteel.

3.     Lunch.

4.     Schieten (pijl en boog)

5.     Afzakkertje.

6.     Rond 16.00 uur naar café Wilhelmina voor een warm buffet en pinten.

Bijzondere Fietsweekend 2023, 9/10 september (organisatoren Hans Wielens en Peter Moulen).
Hans Wielens laat weten dat de organisatoren een optie hebben op een hotel (Lindenhof) in Erkelenz (Duitsland, voor wie geopolitiek iets minder deskundig is). Op dit moment hebben 16 leden zich aangemeld.
De penningmeester zal de deelnemers een mail sturen met het verzoek om het verschuldigde bedrag over te maken.
Dick de Jager geeft aan wel “de materiaalwagen met tassen” te willen rijden.
De routecommissie wordt gevormd door Bert, Harry S. en Jan.

Communicatie tussen de leden. De voorzitter neemt het woord en vertelt dat er binnen de club verschillende apps worden gebruikt. Hiermee worden leden geïnformeerd over het fietsen in verschillende groepen, waarbij het gevoel bestaat dat mensen buitengesloten worden.
Hij houdt een pleidooi om toch vooral alle initiatieven op zijn minst aan alle leden bekend te maken via de Luifeltrappers-app. Open communicatie aldus de voorzitter.

Zomeractiviteiten, o.a. BBQ, H. Huijnentoer; wijndrinkerij. De Harrie Huijentoer zal plaatsvinden op 4 juni 2023.
De BBQ is gepland op 17 juni 2023. Hans Wielens zal een mail sturen om te inventariseren wie wil deelnemen.
De wijndrinkerij wordt georganiseerd op 8 juli bij René Willems “op ut good”, De heeren Daniken.
Harry Schmeits stelt voor om een reünie met oud-leden te organiseren.
Afgesproken wordt om de clubfoto, voorafgaand aan de HH-toer, op 4 juni te maken. Nadere informatie volgt.

Tientje lappen.

Terugkoppeling G-B-G  fietstocht van 7 april 2023 (Frans Peeters). Omdat Frans zich heeft afgemeld voor de vergadering heeft hij de secretaris gevraagd een kort verslag dat hij heeft gestuurd voor te lezen. Voor de inhoud zie hieronder.
* Het verzetten naar zaterdag vanwege slecht weer op vrijdag ( langdurige motregen omgeving Banneux) heeft enkele afkeurende reacties opgeleverd. 
* Vanwege conditie verschillen onder de 5 fietsende deelnemers was het moeilijk om de groep bij elkaar te houden vooral op de terugtocht en op vlakke wegen.
* De ondersteuning van de volgwagen door Jos en Harry was perfect. Ook dank voor de aanmoedigingen van Hans, Joep en Dick op diverse plaatsen langs de route.
* Route op punten verbeteren: vermijden brede wegen met veel verkeer en minder stijle hellingen. GPS routes van Klaus waren verder goed.
* Geen tijdverlies door externe lunch.
* In Banneux zijn er diverse kaarsen opgestoken en zijn er ook fietsen met wijwater gezegend. Verder was het er heel rustig en verlaten.

In 2024 valt goede vrijdag op 29 maart. Ik hoop dan wel op meer fietsende deelnemers ondanks het vroegere tijdstip. 
Aldus Frans.

Een aantal leden geeft aan dat het wellicht goed is om een andere datum te kiezen voor deze tocht, omdat dan meer leden mee kunnen gaan. De vergadering besluit om dit punt voor de najaarsvergadering te agenderen.
Jos Keulers deelt mee dat het steeds moeilijker wordt om op de route de fietsers met een auto te volgen.
Joep vindt het frappant dat alle 5 deelnemers in Banneux apart arriveerden. René Willems vindt dat “Samen uit, samen thuis” nog altijd het uitgangspunt zou moeten zijn.

Aandacht voor jubilarissen (zie bijlage; op verzoek van Peter Bockting).
De vergadering besluit het verzoek van Peter (zie onder) te verplaatsen naar de najaarsvergadering omdat Peter zijn verzoek dan kan toelichten.
Helaas kan ik op vrijdag 21 april de voorjaarsvergadering 2023 niet bijwonen. Hierbij mijn agendapunt.

Toelichting: Er zijn een aantal 45 jaar leden. Zet ze in het zonnetje want 45 jaar is niet niks. En dan nog wat, zonder deze leden was er wellicht geen TWC De Luifeltrappers geweest.
We vieren dit jaar een 45 jarig jubileum. Een jubileum zonder aandacht voor jubilarissen is een jubileum van niks.
Voorstel:
A: de 45-jubilarissen ontvangen een gepersonaliseerde mok (kosten 5.25 euro) met jubileum opdruk (ontwerp Harry S, ontwerpkosten ..euro?). De penningmeester betaalt uitte kas, geen extra bijdrage!
of
B: Alle leden ontvangen een jubileum mok met hetzelfde bovenstaande gepersonaliseerde ontwerp met vermelding van ieders wielang lid. De penningmeester betaalt uitte kas; geen extra bijdrage
Graag stemronde; PetterB stemt voor A

Een jubileum zonder aandacht voor jubilarissen is een jubileum van niks. 
Aldus Peter.

Ter herinnering: Contributie 2024 is € 80.
Voor aanvullende info activiteiten: www.luifeltrappers.nl

Notulen ledenvergadering 18 november 2022
            Naar overzicht      

Aanwezig: Carl Dormans, Hub Jorissen, Hans Bodens, Paul Hamers, Henk Paulissen, Harry Schmeits, Paul Hundscheid, Roger Lotz, Jos Janssen, Peter Moulen, Bert Kroezen, Bernie Vincken, Ton Kusters, René Willems, Jos Keulers, Dolf Knubben, Michael Damoiseaux, Frans Peeters, Peter Bockting, Rob de Vries, Hans Wielens, Paul Damoiseaux, Klaus Nolten, Dick de Jager en Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld:, Rob Martens, Romain Heijnen en Harrie Huijnen (ook in willekeurige volgorde).

Opening vergadering
Na de melding dat in de afgelopen periode een aantal jarigen een rondje heeft beloofd opent Joep de vergadering en heet iedereen welkom.
Hij geeft vervolgens Hans Bodens het woord om te vertellen welke medische ingrepen tot nu toe hebben moeten bijdragen tot een spoedige terugkeer van Hans in het Luifeltrapperspeloton.

Daarna wordt de clubkampioen 2022 gehuldigd. Het verbaasde niemand dat dat wederom Paul Hamers was. Hulde en applaus voor Paul.
Het is inmiddels de achtste keer dat Paul kilometerkampioen is geworden.

Gedurende de vergadering worden alle aanwezigen door Paul Hundscheid, Jan Janssen, Dick de Jager, Jos Keulers, Paul Damoiseaux en Bernie Vincken getrakteerd op een rondje. (De penningmeester zal niet ontevreden zijn 😊)

Mededelingen. Geen.

Verslag 29 april 2022.

Er wordt gevraagd naar de stand van zaken betreffende de pasjes. Harry Schmeits laat weten dat daar aan wordt gewerkt.

 

Terugblik op het afgelopen seizoen.
De voorzitter memoreert dat het seizoen goed is verlopen. Het enige minpunt is de tegenvallende opkomst van leden bij activiteiten.
De aangekondigde wijndrinkerij, die dit jaar door René Willems zou worden georganiseerd, wordt hierbij met name genoemd. De geringe opkomst is wellicht te wijten aan de late vermelding, aldus Joep.

 

Fietsweekend 2022
Hans Wielens doet namens de organisatoren (hijzelf en Peter Moulen) kort verslag van het afgelopen fietsweekend.

Normaal is het, door het grote aantal deelnemers, wel lastig om telkens weer een geschikt hotel te vinden; dit jaar viel, door een aantal afmeldingen, het aantal deelnemers tegen.
Hans kondigt aan dat iedereen die wil deelnemen aan het fietsweekend 2023 zich vóór de voorjaarsvergadering van 2023 moet aanmelden. Op basis van het aantal aanmeldingen wordt het aantal kamers gezocht.


Het budget voor het fietsweekend 2022 was niet helemaal toereikend; waarschijnlijk moet het bedrag voor 2023 worden verhoogd.

Bij terugkomst fietsweekend op zondag zijn de dames van harte welkom. Drankjes moeten door de dames zelf worden betaald (rekening vrouw!). Hetzelfde geldt voor de heren die niet zijn mee geweest tijdens het fietsweekend.


De voorzitter bedankt Hans, Peter, Dick en Harry voor hun inspanningen om het fietsweekend te laten slagen. De vergadering bedankt ook Anneleen voor de wederom lekkere broodjes!

Financiën.
De penningmeester laat de leden weten wat op dit moment het saldo is en wat het gereserveerde bedrag is voor het 45-jarig jubileum.
De RABO-clubactie heeft 154,51 euro opgeleverd. Minder dan in het verleden. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat er minder geld per stem beschikbaar is en dat er nog maar 1 stem per vereniging kan worden uitgebracht.

De kascontrolecommissie (Henk en Michael) zal in het voorjaar een uitnodiging voor de controle ontvangen.

             Bijzondere fietstrips en andere activiteiten seizoen 2023

Geleen-Banneux-Geleen.
Datum: Goede Vrijdag 7 april 2023. Frans Peeters organiseert. Jos Keulers stelt zijn bus ter beschikking voor materiaal. Hans Bodens laat weten met de auto mee te willen gaan.

Hemelvaartweekend.
In 2023 staat Friesland op het programma, van 17 t/m 20 mei. Joep neemt het initiatief en verzoekt leden die willen meegaan zich vóór 1 december 2022 aan te melden.

Harrie Huijnen Toer
Harry heeft laten weten ook in 2023 een tocht te willen uitzetten. Voorwaarde is wel dat de tocht van tevoren wordt gefietst. Gelet op allerlei andere activiteiten wordt als datum 4 juni 2023 voorgesteld.

Zomertrip.
Een exacte datum moet nog worden vastgesteld. De trip gaat in ieder geval naar familie Maurer in Ottrott in de Elzas. Iedereen die in het verleden is mee geweest wordt van harte uitgenodigd deel te nemen.
Tijdens de vergadering geven de volgende leden aan mee te willen gaan:
Carl Dormans, Frans Peeters, Joep Jorissen, Peter Moulen, Bert Kroezen, Dick de Jager, Klaus Nolten, Dolf Knubben en Jan Janssen.

De BBQ
Bij Carl Dormans zal plaatsvinden op 17 juni 2023. Hopelijk een grotere opkomst…..

Het fietsweekend 2023
Tweede weekend september 2023 zal wederom door Peter Moulen en Hans Wielens worden georganiseerd.

Wijndrinkerij: René laat weten dat iedereen van harte welkom is. Tijdens de voorjaarsvergadering wordt een definitieve datum afgesproken.

Voor alle (hierboven) vermelde activiteiten geldt: houd de website van de luifeltrappers in de gaten www.luifeltrappers.nl.

Winteractiviteiten. De volgende winteractiviteiten worden georganiseerd:
-  20 december 2022 
Luifeltrapperskwajongconcours. Start 15.00 uur. Frans Peeters laat weten dat de eerder gemelde  datum (27/28 december) komt te vervallen. Verdere informatie volgt.
-  1 januari 2023  Nieuwjaarsreceptie in café Wilhelmina, vanaf 16.00 uur. Voorzitter doet een oproep om in groten getale aanwezig te zijn.
-  29 januari 2023  Winterwandeling. Start om 10.30 uur bij café Wilhelmina. Nadere informatie volgt. Coördinatie: Joep en Hans.
-  In 2023. Harry Schmeits doet het voorstel om in 2023 een bezoek aan het Fortunamuseum te organiseren.

Houd aanvullende informatie of wijzigingen ook in de gaten via www.luifeltrappers.nl  !!

Stand van zaken voorbereiding 45-jarig jubileum
Het comité dat de jubileumactiviteit organiseert bestaat uit Bert, Henk, Frans P. en Joep. Bert neemt het woord en citeert uit zijn rode boekje. Zondag 25 juni heeft het comité als datum gekozen. De locatie is Kasteel Limbricht waar een aantal activiteiten zal plaatsvinden.
Na enige discussie over de geschiktheid van de dat i.v.m. vakantiewensen van enkele leden, zegt het comité toe zich nog te zullen beraden over de datum.

Deelname aan activiteiten, veiligheid tijdens het fietsen en vertrek verschillende Luifeltrappersgroepen.
De voorzitter herhaalt een eerder gedane oproep tijdens de vergadering om zoveel mogelijk deel te nemen aan de activiteiten van de fietsclub.

Een ander terugkerend punt tijdens onze vergaderingen is het appel om goed te letten op de veiligheid van ons allen tijdens onze fietstochten. De agressie onder de verkeersdeelnemers neemt toe en wij zullen als deelnemende fietsers op de openbare weg ons aan de verkeersregels moeten houden.
Het vertrek van verschillende groepen (zowel op zondag als op woensdag) moet zoveel mogelijk worden beperkt. We hebben in onze club drie groepen: A/B/C. Dit zijn de officiële Luifeltrappersgroepen en die mogen in de clubtrui fietsen. De voorzitter verzoekt alle leden zich hieraan te houden.
Ook bij dit agendapunt vindt er een hele discussie plaats; het bovenstaande is een zeer verkorte versie van de discussie met de afspraak die hierover is gemaakt.

Jubileumtrui.
Harry Schmeits heeft via de app laten weten dat zaterdag 26 november 2022 de passessie voor de nieuwe jubileumtrui zal plaatsvinden. Hij herhaalt dat in de vergadering nogmaals. Tijd: vanaf 16.00 uur. Locatie: café Wilhelmina.
Op de trui zullen alleen het clublogo en het jubileumlogo worden aangebracht. In de vorige vergadering is afgesproken dat er alleen een trui met korte mouw zou worden aangeschaft.
Toch moet wederom een discussie worden aangezwengeld om ook een trui met lange mouw aan te schaffen. Enkele leden zijn voor; anderen zijn tegen. Uiteindelijk wordt afgesproken dat iedereen de trui met korte mouw aanschaft en dat het alle leden vrijstaat om de trui met lange mouw aan te schaffen. Dat is dus niet verplicht. Wel wordt afgesproken dat alle leden op de zon- en woensdagen in de clubtrui fietsen, m.a.w. eenheid van tenue
😊.

Tientje lappen.
Is niet nodig gelet op de verstrekte versnaperingen van de jarigen.

Rondvraag
Rob de Vries                 vertelt dat hij 12 december aan zijn heup moet worden geopereerd.
Peter Bockting             bedankt iedereen voor de steun t.b.v. de Gentlemen’s Ride.
Harry Schmeits            heeft in het kader van het WK voetbal een poule gemaakt. Deelnemers kunnen zich bij hem melden. Daarnaast heeft hij een muts met logo Luifeltrappers ontworpen. Geïnteresseerden kunnen zich bij hem melden.
Michael Damoiseaux  
geeft een update over zijn gestolen fiets. Helaas niet meer teruggevonden.                                                               
Bert Kroezen                vindt de kleur van de nieuwe trui geweldig, maar vraagt om er niet teveel tierelantijnen op aan te brengen.
Hans Wielens
               wijst, niet ten overvloede, op het bestaan de website van de Luifeltrappers. Alle activiteiten met datum/tijdstip en eventueel aanvullende informatie zijn daar terug te vinden.

De voorzitter sluit de vergadering.

Ter herinnering: Contributie 2023 is € 80.
Voor aanvullende info activiteiten: www.luifeltrappers.nl

 Notulen ledenvergadering 29 april 2022
Naar overzicht      
 

Aanwezig: Hub Jorissen, Rob Martens, Paul Hamers, Henk Paulissen, Hans Wielens, Klaus Nolten, Dick de Jager, Bert Kroezen, Harry Schmeits, Michael Damoiseaux, Dolf Knubben,  Frans Peeters, Peter Bockting, Bernie Vincken, Roger Lotz, Wim Stienen, Ton Kusters, Peter Moulen, René Willems, Harrie Huijnen, Jos Keulers, Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Paul Damoiseaux, Jos Janssen, Jos Vroemen, Rob de Vries (ook in willekeurige volgorde).

Opening:  Joep opent traditiegetrouw, en nu wel met de van de vorige voorzitter gekregen hamer, de vergadering en heet iedereen welkom. Hij heet met name de “oude garde”, Wim Stienen en Harrie Huijnen welkom. Ook een speciaal welkom voor het nieuwe lid Jos Keulers.

Mededelingen: Agendapunt 12 (jubileumtrui) zal als agendapunt 4 worden besproken.

 

Presentatie jubileumtrui. Harry Schmeits presenteert zijn ontwerp voor de jubileumtrui voor volgend jaar (45-jarig bestaan). Hij laat twee voorbeelden van de mogelijk te gebruiken stof rondgaan en op papier en in de groeps-app laat hij het ontwerp zien. Hij zal nog een mailtje sturen (inmiddels, 30/04/2022, reeds verstuurd) met verdere informatie.

 

Tientje gelapt door alle aanwezigen   

Financieel overzicht en verslag kascontrolecommissie. De kascommissie (Bert Kroezen en Michael Damoiseaux) doet bij monde van Michael verslag. Hij deelt mee dat zaken zijn onderzocht, waaronder bank- en kasboeken en saldi. Alle zaken zijn prima in orde. Daarna neemt Bert het woord en nadat hij enkele niet relevante zaken heeft gemeld, vraagt hij om de penningmeester decharge te verlenen voor het verenigingsjaar 2021; dat doet de vergadering vervolgens ook. De nieuwe kascontrolecommissie wordt gevormd door Michael Damoiseaux en Henk Paulissen. 

Fietstrips 2022. Brugge (Hemelvaart) is geregeld,  maar voor de zomertrip (Offenburg) moeten nog enkele zaken worden geregeld. Organisator Joep verwacht hiervoor geen problemen.

 

Fietsweekend 2022. We keren terug naar Tongeren. 14 leden hebben zich aangemeld. Hans Wielens laat weten dat hij maandag 2 mei 2022 het aantal kamers zal laten vastleggen. Tot dan kunnen leden zich nog aanmelden voor het fietsweekend.
De route zal worden bepaald door de volgende personen: Harry Schmeits, Peter Moulen en Jan Janssen.


Zomeractiviteiten
.

BBQ op zaterdag 18 juni, traditiegetrouw casa Carlo. Hans Wielens zal een e-mail sturen om na te gaan wie wil deelnemen.

Harrie Huijnentoer op zondag 26 juni. Harrie zal een mooie route uitzetten van ongeveer 65 km. Hij wil de route wel een week van tevoren met de fiets “voorfietsen”.

Wijndrinkerij bij Jos Vroemen komt dit jaar te vervallen. Wellicht kunnen we terecht bij René Willems. Dit moet wel nog worden geregeld.

Clubfoto in de huidige clubtrui. Deze zal door onze hoffotograaf Harry Schmeits, worden gemaakt op zondag 22 mei. Iedereen dient in de clubtrui te verschijnen om 08.45 uur bij café Wilhelmina waarna gezamenlijk naar het BD-park wordt gefietst om daar de foto te maken.


Verkeersveiligheidafspraken.
Net als vorig jaar: Nogmaals wordt benadrukt dat we gewone verkeersdeelnemers zijn en dat we ons allemaal aan de verkeersregels moeten houden!
Als iemand uit de groep wil afdraaien, dan bij voorkeur (de reden voor afdraaien is belangrijk) niet alleen!
Signaleren/waarschuwen bij gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties is belangrijk.
Zorg er ook voor dat je een identiteitsbewijs bij je hebt.
Harry Schmeits geeft aan nieuwe pasjes te willen maken. Hij zal een e-mail sturen voor de benodigde gegevens.

Terugkoppeling G-B-G-route Jos Keulers vertelt kort hoe de tocht is verlopen. De deelnemers waren allemaal tevreden over de tocht, echter niet over de communicatie voorafgaand aan de tocht. Die communicatie is chaotisch verlopen waardoor Roger Lotz de tocht (het eerste deel) alleen heeft gefietst.

Communicatie Luifeltrappers Officiële communicatie  van de Luifeltrappers moet via e-mail plaatsvinden omdat niet alle leden “in de Luifeltrappers-app zitten”.

Alternatief winterwandeling dit punt zal worden geagendeerd voor de najaarsvergadering, als extra activiteit. De aanwezige leden willen de winterwandeling als activiteit behouden.

Rondvraag
Roger Lotz:  vraagt of er op zondagmorgen bij de A-groep moet worden gestopt voor het eten van een banaan. Hierna ontspint zich een discussie over wat wel en wat niet moet kunnen bij de tochten van de A-groep. Allerlei (bekende) zaken passeren de revue. Het is goed om duidelijke afspraken te maken wat wel en wat niet de bedoeling is. Wordt vervolgd!

Peter Bockting:            laat weten dat hij weer een bijdrage vraagt voor de Gentlemen Ride.

Michael Damoiseaux: 
deelt mee dat zijn fiets is gestolen. Hij heeft aangifte gedaan. Nadat enkele leden oplossingen hebben aangedragen om de fiets terug te halen (omdat het adres waar de fiets is bekend is) besluit de vergadering dat dit een politiezaak is. Geen eigen rechter spelen.

Frans Peeters:
             gaat, gelet op zijn lichamelijke ongemakken tijdens de laatste fietstochten bij de B-groep fietsen.

Hans Wielens:
              vaagt wie de volgwagen/-bus wil rijen bij het fietsweekend. Harry Schmeits geeft aan dit wel te willen doen. Jos Keulers stelt zijn bus ter beschikking.

 De voorzitter sluit de vergadering.

 
           
                                                                                                                                                                        Notulen ledenvergadering 12 november 2021
                                                                                                                                                                                                                        Naar overzicht                                                                                    

Aanwezig: Carl Dormans, Hub Jorissen, Hans Bodens, Paul Hamers, Henk Paulissen, Harry Schmeits, Paul Hundscheid, Rob Martens, Peter Moulen, Bert Kroezen, Bernie Vincken, Ton Kusters, Dolf Knubben, Michael Damoiseaux, Frans Peeters, Peter Bockting, Klaus Nolten, Dick de Jager, en Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld:, Jos Vroemen, Roger Lotz, Jos Janssen, Frans Erkelens, Rob de Vries, Romain Heijnen, Harrie Huijnen, Hans Wielens, Paul Damoiseaux (ook in willekeurige volgorde).

Joep opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Hij vindt het moedig dat toch zoveel leden naar de vergadering zijn gekomen, gelet op de  verslechterde corona-situatie en de zojuist afgekondigde maatregelen tijdens de persconferentie van Rutte en De Jonge.
Zonder corona hadden we weer dezelfde clubkampioen kunnen huldigen, maar gelet op het, door corona, onvolledige seizoen, is besloten om dit jaar geen clubkampioen uit te roepen. Voor de geschiedschrijving: Paul Hamers heeft ook dit jaar weer de meeste kilometers gefietst.

Mededelingen. Geen.

Verslag 15 november 2019.

Er worden geen opmerkingen gemaakt over of naar aanleiding van het verslag.

 

Terugblik op het afgelopen seizoen.
De voorzitter geeft aan dat corona bij al onze (fiets-)activiteiten roet in het eten heeft gegooid. Zo is bijvoorbeeld ook de traditionele BBQ niet doorgegaan.

Joep roept alle leden op om zich toch vooral aan de door het kabinet afgekondigde maatregelen te houden.

 

Peter Moulen doet namens de organisatoren (hijzelf en Hans Wielens) kort verslag van het afgelopen fietsweekend. Hij geeft aan dat de afstand van 80 km voor het organisatiecomité uitgangspunt is om een route uit te zetten. Hij fietsen in twee “niveaugroepen” is goed bevallen. Daar zijn alle aanwezige deelnemers het over eens.

Door het grote aantal deelnemers is het wel lastig om (telkens een ander) geschikt hotel te vinden, dus het zal in de toekomst mogelijk hetzelfde hotel worden.

Zowel Harry Schmeits (Borgloon) als Hans Bodens (Monschau) doen suggesties voor locaties voor een volgend fietsweekend.

Financiën.
De kascontrolecommissie(Rob de Vries en Bert Kroezen) heeft de kas op 12 oktober 2021 gecontroleerd en in orde bevonden. Bert doet verslag, in afwezigheid van de penningmeester. In Berts Buut wordt de vergadering gevraagd de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord. De RABO-actie t.b.v. verenigingen heeft onze club 197,93 euro opgeleverd. De nieuwe kascontrolecommissie wordt gevormd door Bert Kroezen en Michael Damoiseaux.

Bestuursverkiezing. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld en omdat de zittende bestuursleden hebben aangegeven nog wel een paar jaar door te willen gaan, mag het duidelijk zijn dat er op dit gebied niets verandert en wordt het huidige bestuur herkozen.

 

Voorstel contributie. Het bestuur heeft voorgesteld de contributie voor het komende jaar (2022) te laten bestaan uit 55 euro (regulier) en 25 euro (voor het jubileum in 2023).

 

Bijzondere fietstrips en andere activiteiten seizoen 2022

* Zowel Geleen-Kevelaer-Geleen als Geleen-Tienray- Geleen zullen niet worden gefietst; deze tochten zijn te lang en hiervoor in de plaats zal door Frans Peeters een andere tocht worden uitgestippeld. Datum: Goede Vrijdag 15 april 2022.
* Hemelvaartweekend. Joep neemt het initiatief en laat weten dat hij weer graag naar België wil gaan: Brugge.
* Zomertrip. Een datum moet nog worden vastgesteld. De trip gaat in ieder geval van maandag tot zaterdag; misschien richting Offenburg. Als iemand een (ander) idee voor een locatie heeft, kan hij zich melden bij de voorzitter.
* De BBQ bij Carl Dormans zal plaatsvinden op 18 juni 2022.
* De “Harrie Huijnen Fietstocht” wordt gepland op 26 juni 2022.
* Het fietsweekend 2022 (tweede weekend september 2022) zal wederom door Peter Moulen en Hans Wielens worden georganiseerd.
* Jos Vroemen heeft zich weer bereid verklaard om een wijndrinkerij te organiseren. De voorzitter maakt een afspraak met Jos voor een datum.

Voor alle (hierboven) vermelde activiteiten geldt: houd de website van de luifeltrappers in de gaten
(www.luifeltrappers.nl).

Winteractiviteiten. De volgende winteractiviteiten worden georganiseerd:
27 of 28 december 2021: Luifeltrapperskwajongconcours. Start 15.00 uur. Frans Peeters laat weten dat de eerder gemelde  datum (20 december) komt te vervallen. Hopelijk gooit corona geen roet in het eten. Informatie hierover volgt.
1 januari 2022   Nieuwjaarsreceptie in café Wilhelmina, vanaf 16.00 uur. Als corona ons geen parten speelt.
Januari/februari 2022  Winterwandeling. Start om 10.30 uur bij café Wilhelmina. Definitieve datum en nadere informatie volgt. Coördinatie: Joep en Hans.

Houd aanvullende informatie of wijzigingen ook in de gaten via www.luifeltrappers.nl!!

Lidmaatschap nieuwe leden.
Jo Hendrickx
is gevallen met de mountainbike en heeft laten weten af te zien van een lidmaatschap van de Luifeltrappers.
Jos Keulers
wordt als nieuw lid voorgedragen. Er zijn geen bezwaren. Harry Schmeits wordt buddy en mantelzorger voor Jos. Naar aanleiding van dit agendapunt vindt er weer een discussie plaats over de ledenstop van onze club en de regeling om (eventueel) nieuwe leden voor te dragen. Peter

Bockting
legt de essentie en bedoeling van de regeling nogmaals haarfijn uit: in principe hanteert onze vereniging een ledenstop. Mocht een van de huidige leden een nieuw lid willen voordragen, dan moet hij zich ervan vergewissen of het iemand is die, in alle opzichten, bij de Luifeltrappers past. Hij moet het mogelijke nieuwe lid ook informeren over en begeleiden bij de Luifeltrappers.

Benoeming jubileumcommissie voor het 45-jarig bestaan in 2023. Net als bij het vorige jubileum wordt een commissie benoemd bestaande uit vier leden: Frans Peeters, Bert Kroezen, Henk Paulissen en Joep Jorissen.

Veiligheid tijdens het fietsen en vertrek verschillende Luifeltrappersgroepen.
Over de veiligheid wordt het volgende meegedeeld: er komen steeds meer agressieve verkeersdeelnemers. Het blijft zaak om met zijn allen goed op te letten en we moeten ons vooral ook zelf aan alle verkeersregels houden. Met andere woorden: ons fietsgedrag moet geen agressie bij andere weggebruikers oproepen! Ook is de keuze van een route belangrijk bij het handhaven van de veiligheid. Probeer zo verkeersarme wegen uit te zoeken. Tenslotte wordt nogmaals gesteld dat er moet worden gewacht op achterblijvers bij het oversteken van kruisingen, maar ook ieders eigen verantwoordelijkheid om goed op te letten blijft belangrijk.

Het vertrek van verschillende groepen (zowel op zondag als op woensdag) moet na de coronatijd zoveel mogelijk worden beperkt. We hebben in onze club drie groepen: A/B/C. Dit zijn de officiële Luifeltrappersgroepen en die mogen in de clubtrui fietsen.

Jubileumtrui.
Na een discussie of we voor het komende jaar of voor het jubileumjaar een fietstrui zullen aanschaffen, is door de vergadering besloten dat er een jubileumtrui zal worden aangeschaft voor het seizoen 2023. Als er leden zijn die geen huidige trui (meer) hebben, maar er wel een willen aanschaffen, kunnen ze zich voor 1 december 2021 melden bij Harry Schmeits.

Tientje lappen. Heeft plaatsgevonden.

Rondvraag
Hans Bodens vertelt dat hij “luchtproblemen” heeft, maar hij wil wel graag bij de club blijven. Hij is bij de longarts en hartspecialist geweest, maar daar is niets bijzonders geconstateerd. Komend seizoen wil hij met de C-ploeg meefietsen.

Peter Bockting bedankt iedereen voor de 1-euro-actie van de Gentlemen’s Ride. Verder geeft hij aan dat fietsen in de C-groep betekent “peddelen”. Tenslotte verzoekt hij het bestuur na te denken over de stemprocedure. Hij stelt voor dat, voor de daadwerkelijke stemming, leden die zich willen onthouden van stemming dit kenbaar maken.

Peter Moulen is actief in/voor de Zonnebloem. Er gaat een programma lopen met riksja’s en een rolstoelfiets. Hij zoekt vrijwilligers om mee te helpen op het moment dat het programma doorgaat. Bedoeling is dat vrijwilligers dan het “fietswerk” verrichten. Peter zal een mail sturen met nadere informatie als e.e.a. definitief is.

Michael Damoiseaux meldt dat hij blij is dat hij deel mag uitmaken van de kascontrolecommissie. Het komende seizoen wil hij meefietsen op een e-bike.

De voorzitter sluit de vergadering.

Ter herinnering: Contributie 2022 is € 80.

Voor aanvullende info activiteiten: www.luifeltrappers.nl

                                                                                                                                                                                         Notulen ledenvergadering 15 november 2019
                                                                                                                                                                                                                        Naar overzicht

Aanwezig: Carl Dormans, Hub Jorissen, Hans Bodens, Paul Hamers, Henk Paulissen, Rene Willems, Hans Wielens, Harry Schmeits, Paul Hundscheid, Bernie Vincken, Dolf Knubben, Jos Janssen, Michael Damoiseaux, Frans Peeters, Peter Bockting, Klaus Nolten, Wim Stienen, Dick de Jager, Roger Lotz en Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Rob Martens, Peter Moulen, Bert Kroezen, Romain Heijnen, Harrie Huijnen, Jos Vroemen, Rob de Vries, Paul Damoiseaux (ook in willekeurige volgorde).

Opening: Joep opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Joep geeft aan verheugd te zijn met de grote opkomst. Vervolgens wordt de clubkampioen van 2019, nog altijd dezelfde als de vorige jaren, wederom gehuldigd en hij krijgt een welgemeend applaus van de aanwezige leden.|
Hans Bodens wordt natuurlijk weer bedankt voor het graveerwerk!

Mededelingen. Geen.

Verslag 12 april 2019.
Peter Bockting meldt dat de route commissie voor het fietsweekend goed werk heeft verricht: niet alleen de papieren voorbereiding (o.a. op de kaart) was in orde, maar ook de fysieke voorbereiding door de route door een select gezelschap te laten voorfietsen.

Er wordt gevraagd of er een herhalingscursus reanimatie wordt gepland. René Willems laat weten dat dat in Deboew zou kunnen. Het bestuur moet maar een datum bepalen.

Terugblik op het afgelopen seizoen.
De voorzitter meldt dat we een mooi seizoen achter de rug hebben. Hij vraagt wel aandacht voor het aspect VEILIGHEID. Hij geeft aan dat er een aantal keren zeer gevaarlijke situaties zijn geweest, o.a. bij het oversteken van (drukke) wegen.
Dolf pleit ervoor om als groep meer bij elkaar te blijven. Zorg ervoor dat er geen “achterblijvers” ontstaan. Houd rekening met mensen die iets langzamer fietsen: Samen uit – Samen thuis!

Financiën. De penningmeester deelt mee dat hij een digitale scholing financiën bij de RABObank heeft gevolgd.. De RABO-actie t.b.v. verenigingen heeft onze club 280,49 euro opgeleverd.

Bijzondere fietstrips seizoen 2018
*
Geleen-Kevelaer-Geleen gaat niet door; hiervoor in de plaats wordt de tocht Geleen-Tienray- Geleen gefietst. Een route van ongeveer 145 km op Goede Vrijdag 10 april 2020.
* Hemelvaartweekend. Joep neemt het initiatief en laat weten dat hij graag naar België wil gaan (Brugse Ommeland)
* Zomertrip. Joep stelt voor om naar het Schwarzwald te gaan. Een datum moet nog worden vastgesteld. Als iemand een ander idee heeft, kan hij zich melden bij de voorzitter.
* Roger Lotz en Bernie Vincken gaan van 18 tot 25 juli naar de Franse Alpen (Bourg d”Oisans). Er is plaats voor nog 2 liefhebbers!

 Winteractiviteiten.
De volgende winteractiviteiten worden georganiseerd:
* 23 december 2019: Vijfde Luifeltrapperskwajongconcours. Start 15.00 uur.
* 1 januari 2020   Nieuwjaarsreceptie in café Wilhelmina, vanaf 16.00 uur.
*
2 februari 2020  Winterwandeling. Start om 10.30 uur bij café Wilhelmina. Wandeling naar tennisterrein GTR Spaubeek. Nadere informatie volgt. Coördinatie: Joep en Hans.

Houd aanvullende informatie of wijzigingen ook in de gaten via www.luifeltrappers.nl!!

Fietsweekend 2019.
Het fietsweekend 2019 is goed verlopen: prima tocht, hotel en eten en drinken. Het fietsweekend 2020 zal traditiegetrouw plaatsvinden in het 2de weekend van september.
Deze keer zal Bree Finish- en Startplaats zijn. Wim Stienen zal weer de ploegleiderswagen rijden.
De routecommissie (Harrie S., Peter B., Paul H. en Jan J.) kan alvast aan de slag.
De kosten voor het weekend bedragen € 149,95. Info volgt t.z.t.

Tientje lappen. Heeft plaatsgevonden.

Rondvraag:
Jan Janssen  vertelt dat enkele weken geleden een vriend van hem en Roger Lotz, Michael Boer uit Puth, is overleden aan de gevolgen van een hersentumor. Hij was een van de loopvrienden die in het verleden de marathon van Berlijn had gelopen. Tijdens de afscheidsdienst werd de overgebleven lopers gevraagd of zij niet een team Michael wilden formeren om deel te nemen aan de Samenloop voor Hoop Sittard-Geleen. Het is een sponsorwandelevenement in het Pinksterweekend 2020. Jan vraagt of Luifeltrappers aan dit evenement willen deelnemen en/of willen sponsoren.

Hieronder iets meer informatie:

In het Pinksterweekend van 30 en 31 mei 2020 vindt bij Laco Glanerbook, wielerbaan Geleen en het Burgemeester Damenpark de SamenLoop voor Hoop Sittard-Geleen plaats. Gedurende 24 uur, van zaterdagmiddag tot zondagmiddag, wandelen deelnemers in teams over een speciaal uitgezet parcours op de wielerbaan en in het Burgemeester Damenpark in Geleen . Daar omheen vinden allerlei activiteiten plaats. Zo zullen er standhouders zijn en kun je indrukwekkende ceremonies bijwonen en treden verschillende mensen op.(geheel belangeloos)

De deelnemers van de wandelestafette kunnen zich laten sponsoren voor hun deelname. Ze lopen in teams en lossen elkaar af, zodat er 24 uur lang altijd een of meer teamleden op het parcours aanwezig zijn. Het is dus geen race, maar een evenement waarbij saamhorigheid centraal staat.

20 % van de opbrengst gaat naar Toon Hermanshuis in Sittard
40 % van de opbrengst komt ten goede aan projecten in de regio (bijv hospice)
40 % van de opbrengst komt ten goede aan onderzoek KWF


De opbrengst van de kinderloop gaat naar onderzoek leukemie bij kinderen

Tijdens de voorjaarsvergadering zal Jan nog op dit verzoek terugkomen.

Michael Damoiseaux meldt dat de tweede helft van het seizoen mensen uit de A-groep bij de B-groep kwamen fietsen; klasbakken die een veel hoger fietsniveau hebben dan de B-groepleden en Michael verklaart daar last van te hebben i.v.m. zijn concentratievermogen etc. De opmerking van Michael raakt aan de opmerking van Dolf eerder gedaan tijdens deze vergadering. Eigenlijk komt het erop neer dat we (meer) rekening moeten houden met elkaar. Het moet geen prestatiedrang of -dwang worden.
Voorstel: iedereen blijft op zijn eigen niveau fietsen, A bij A en B bij B. Tot aan de zomertijd fietsen beide groepen samen.
Na alweer een traditionele discussie wordt dit agendapunt afgesloten met de opmerking dat de A-groep behoefte heeft aan een route ieder zondag.
Hans Bodens laat weten dat hij in het verleden ook routes heeft uitgezet, maar door te veel lusjes mocht hij dat niet meer doen. Hij vindt dat Peter “Mouling” dat bij de B-groep goed doet. Verder pleit Hans ervoor om te gaan fitnessen. We worden immers allemaal ouder en moeten het stramme lijf soepel proberen te houden. Iedereen mag met een proefles meedoen op maandagavond van 18.00 – 19.00 uur bij Medi Sport.
Frans Peeters misschien is het goed om bij de A-groep per toerbeurt (op alfabetische volgorde) kopman te zijn en een route uit te zetten. De voorzitter vindt het een goed plan, maar pas nadat de zomertijd is ingegaan.
Wim Stienen
 constateert dat er al 40 jaar niets is veranderd
😊.
Peter Bockting bedankt iedereen voor de 1-euro-actie van de Gentlemen’s Ride.
Carl Dormans
laat weten dat de BBQ op 20 juni 2020 kan plaatsvinden.
Hans Wielens de contributie en de bijdrage voor het fietsweekend 2020 kunnen al worden overgemaakt.
Joep Jorissen de Harrie Huijnentocht zal op 28 juni 2020 worden verreden. Zie www.luifeltrappers.nl.

De voorzitter sluit de vergadering.

Ter herinnering:


                                                                                                                                                                                            Notulen Ledenvergadering 12 april 2019
                                                                                                                                                                                                                        Naar overzicht
 

Aanwezig: Hub Jorissen, Rob Martens, Carl Dormans,  Paul Hamers, Paul Hundscheid, Henk Paulissen, Hans Wielens, Bert Kroezen, Harry Schmeits, Paul Damoiseaux, Michael Damoiseaux, Hans Bodens, Dolf Knubben,
 Rob de Vries, Frans Peeters, Peter Bockting, Bernie Vincken, Roger Lotz, Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Ton Kusters, Peter Moulen, Rene Willems, Harrie Huijnen, Jos Janssen, Jos Vroemen, Klaus Nolten, Leon van Raukema, Dick de Jager (ook in willekeurige volgorde).

Opening: Joep opent traditiegetrouw, maar nu wel met een daverende hamerslag, de vergadering en heet iedereen welkom.

Mededelingen:
G-B-G-tocht; Frans Peeters heft iedereen hierover een e-mail gestuurd. Hij vraagt wie zich nu al wil opgeven? Frans Peeters, Hans Bodens, Bernie, Roger, Rob de Vries, Harry Schmeits,
Carl, Paul Hamers en Jan. De begeleiding zal worden verzorgd door Peter, Joep en Hans.

 

De voorzitter deelt mee dat Leon van Raukema zich definitief heft afgemeld voor de Luifeltrappers. De vergadering vindt het jammer dat Leon zich heeft afgemeld en Peter Bockting vraagt of er toch niet nog een poging
ondernomen moet worden om hem lid te laten blijven van onze fietsclub. Joep laat weten dat dit geen zin heeft.

 

Verslag 16 november 2018.
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

 

Cursus reanimatie
De aanwezigen (en deelnemers) geven aan de cursus als positief en zeer interessant te hebben ervaren. De opkomst was zeer behoorlijk. Hopelijk is het geleerde niet nodig in de praktijk.
René Willems zal worden gevraagd hoe het zit met een herhalingsbijeenkomst. Ook zal aan René worden gevraagd om 2 EHBO-bidons samen te stellen.
In de A-groep zal Paul Hamers de bidon meenemen en in de B-groep Peter Moulen.

Financieel overzicht en verslag kascontrolecommissie.
De penningmeester doet op verzoek eerst uitvoerig verslag van inkomsten en uitgaven. De kascommissie (Paul Hamers en Rob Martens) doet bij monde van Rob verslag.
Hij deelt mee dat zaken zijn onderzocht, waaronder bank- en kasboeken en saldi. Hij vraagt om de penningmeester decharge te verlenen voor het verenigingsjaar 2018; dat doet de vergadering vervolgens ook.
De nieuwe kascontrolecommissie wordt gevormd door Rob Martens en Bert Kroezen.

Tientje gelapt


Rabobank clubactie
.
Het bestuur roept alle leden (die lid zijn van de Rabobank) op om in mei te stemmen en ook om anderen (andere verenigingen) te bewegen op de Luifeltrappers te stemmen. Iedere stem levert geld op.

 

Fietstrips 2019.
Diksmuide (Hemelvaart) is geregeld en ook de zomertrip (Mosbach) is zo goed als “voorbereid”.

 

Fietsweekend 2019.
Onder het motto WEER naar PEER zal het fietsweekend plaatsvinden op 8 en 9 september. Hans Wielens en Peter Moulen hebben 3-persoonskamers gereserveerd.
Aanmelden moet geschieden voor 1 mei door overmaking van € 149,95. Te laat opgeven betekent dat je zelf moet reserveren.

 
Hotel de Boskar
4 ****
Markt 1, Peer
Belgie
Tel 0032.1139.8710
https://www.hoteldeboskar.be/

De route zal worden bepaald door de volgende personen: Harry Schmeits, Petter Bontig, Paul Hamers en Jan J.  

Zomeractiviteiten.

*  BBQ op zaterdag 22 juni, traditiegetrouw casa Carlo. Star 16.00 uur.

*  Harrie Huijnentoer op zondag 30 juni

*  Wijndrinkerij op zaterdag 24 augustus, traditiegetrouw casa Vroemen

*  Afsluiting fietsseizoen op zondag 6 oktober

Verkeersveiligheid.
Net als vorig jaar: Nogmaals wordt benadrukt dat we gewone verkeersdeelnemers zijn en dat we ons aan de verkeersregels moeten houden!
Zondag 7 april 2019 zijn er gevaarlijke situaties geweest bij de A-groep.

Als iemand uit de groep wil afdraaien, dan bij voorkeur (de reden voor afdraaien is belangrijk) niet alleen! Na een verhitte discussie over dit punt, wordt besloten met de conclusie vooral het gezond verstand (indien aanwezig) te gebruiken.

Rondvraag
Harry Schmeitsvraagt of er interesse is voor dikkere wintertruien voor degenen die in de winter doorfietsen. Hij zal hierover een e-mail sturen.

Peter Bockting
:
  komt terug op vertrek Leon van Raukema. Hij vraagt de voorzitter om nog eens met Leon te praten over zijn vertrek. De voorzitter deelt mee dat dat geen zin heeft, omdat Leon duidelijk heeft aangegeven niet meer te willen fietsen.

Paul Damoiseaux
:
vraagt hoe kilometers in het paasweekend worden bijgehouden op het KM-bord. De meeste kilometers worden geschreven voor iedereen die in dat weekend heeft gefietst.

Frans Peeters
:
vraagt of de Luifeltrappers-app serieus gebruikt kan worden voor fietsinformatie en om voor andersoortige zaken een aparte app te gebruiken.
De voorzitter laat weten dat niet iedereen gebruik maakt van de app en dat het officiële communicatiemiddel de e-mail is.

Joep Jorissen:
memoreert dat Hans Bodens paaszondag zijn 80-ste verjaardag viert en roept alle leden op om daarbij aanwezig te zijn. De A-B-C-groep zal een gezamenlijk tocht fietsen die wordt uitgezet door Hans Bodens.
Ook het tempo wordt door hem bepaald. Vertrek om 09.30 uur bij café Wilhelmina. 

De voorzitter sluit de vergadering.

                                                                                                                                                                                                 Notulen Ledenvergadering 16 november 2018
                                                                                                                                                                                                                                  Naar overzicht

Aanwezig: Carl Dormans, Hub Jorissen, Hans Bodens, Peter Moulen, Paul Hamers, Henk Paulissen, Rene Willems, Hans Wielens, Bert Kroezen, Harry Schmeits, Paul Hundscheid, Bernie Vincken, Dolf Knubben, Jos Janssen, Michael Damoiseaux, Frans Peeters, Jos Vroemen, Peter Bockting, Harrie Huijnen, Klaus Nolten, Wim Stienen, Roger Lotz en Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Ton Kusters, Romain Heijnen, Dick de Jager, Rob de Vries, Paul Damoiseaux, Leon van Raukema (ook in willekeurige volgorde).

Joep opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij stelt voor om Roger Lotz als lid van de Luifeltrappers aan te nemen en vraagt of iemand bezwaar heeft tegen zijn lidmaatschap. Dat is niet het geval en Roger maakt vanaf nu als volwaardig lid deel uit van de Luifeltrappers, met alle rechten en plichten die daar bijhoren.

Joep geeft ook aan verheugd te zijn met de grote opkomst. Vervolgens wordt de clubkampioen van 2018, dezelfde als de vorige jaren, nu voor de achtste keer gehuldigd. Paul Hamers heeft de beker ingeleverd om hem te laten graveren en mag hem vervolgens weer mee naar huis nemen: hij heeft het hem namelijk weer geflikt (!) en krijgt een welgemeend applaus van de aanwezige leden.

Hans Bodens wordt wederom bedankt voor het graveerwerk (aan de beker van de clubkampioen.

Mededelingen. De voorzitter maakt, in het kader van de bescherming van ieders privacy, melding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de mogelijke consequenties voor onze fietsclub.

 

Verslag 20 april 2018. Over of naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt.

 

Terugblik op het afgelopen seizoen. De voorzitter memoreert het afgelopen jubileumseizoen en constateert dat het voor de LuiFeltrappers een mooi fietsseizoen is geweest. De jubileumcommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden. We proberen de komende jaren op dezelfde manier verder te gaan.

 

Fietsgedrag en signaleren.

Afgelopen fietsseizoen hebben zich een aantal risicovolle situaties voorgedaan. Er wordt nogmaals een appel gedaan op alle leden om zich vooral aan de verkeersregels te houden.

Er wordt te weinig gesignaleerd en doorgegeven dat er obstakels zijn.

Afgesproken wordt dat het ieders plicht is om zowel door gebaar als door akoestische signalen aan te geven dat iedereen moet oppassen.

 

EHBO. René Willems is gevraagd om na te gaan of een aantal Luifeltrappers een keer een cursus reanimatie kunnen doen. Hij is bereid om dit te regelen voor een groep van zo’n 20 personen. Carl vraagt of er ook iets kan worden gedronken tijdens de cursus….

Op de vraag wie wil deelnemen aan de cursus hebben de volgende leden positief gereageerd: Peter Bockting, Michael Damoiseaux, Carl Dormans (mits……zie boven), Paul Hamers, Paul Hundscheid, Jos Janssen, Jan Janssen, Joep Jorissen, Dolf Knubben, Bert Kroezen, Roger Lotz, Peter Moulen, Henk Paulissen, Bernie Vincken en Hans Wielens.

 

Het is ook voor niet-aanwezige leden mogelijk zich alsnog op te geven voor de cursus. René heeft de verbanddoos en zal beide verbanddozen (ook die van Peter Moulen) aanvullen.

Jubileumfeest. Het jubileumfeest annex reünie is gepland op 24 november, vanaf 16.00 uur in café Wilhelmina. Van de huidige leden hebben zich slechts 3 leden niet aangemeld. Van oud-leden zijn zo’n 8 aanmeldingen binnengekomen.
Roger Gielen heeft aangeboden hapjes voor zijn rekening te zullen verzorgen. Alle aanwezigen krijgen van café Wilhelmina 3 consumptiebonnen en van de club nog eens 2 bonnen.

Financiën. Op dit moment zit er – na alle activiteiten - ongeveer € 400,- in kas.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om het contributiebedrag te verhogen naar € 75,- jaarlijks, waarvan € 20,- zal worden gereserveerd voor het volgende jubileum.
De penningmeester wijst erop dat de contributie seizoen 2019-2020 voldaan moet zijn vóór 1 april 2019.

Bijzondere fietstrips seizoen 2018
*
Geleen—Banneux-Geleen; Goede Vrijdag 19 april 20189
* Hemelvaartweekend. Joep neemt het initiatief na voorstellen over Friesland, Drenthe en als alternatief Roeselare.
* Zomertrip. Joep stelt voor om naar Aschaffenburg (Beieren) te gaan en aldaar een paar rondjes te fietsen. Als iemand een ander idee heeft, kan hij zich melden bij de voorzitter.

Winteractiviteiten
. De volgende winteractiviteiten worden georganiseerd:
* 28 december 2018: Vierde Luifeltrapperskwajongconcours. Omdat een aantal leden heeft aangegeven verhinderd te zijn op 28 december, wordt gevraagd of het kwajongconcours kan worden verplaatst.
    Dat blijkt erg lastig te zijn. Afgesproken wordt om in klein comité te bekijken wat een geschikte datum is.
* 1 januari 2019   Nieuwjaarsreceptie in café Wilhelmina, vanaf 16.00 uur.
* 3 februari 2019  Winterwandeling. Start om 10.30 uur bij café Wilhelmina. Wandeling naar gasterij Terborgh. Nadere informatie volgt. Coördinatie: Joep en Hans.

Houd aanvullende informatie of wijzigingen ook in de gaten via www.luifeltrappers.nl !!

Fietsweekend 2018. Naar aanleiding van de terugblik op het afgelopen fietsweekend merkt Jan Janssen op het jammer te vinden dat er in 2 groepen is gefietst. Dat is nooit de insteek van het fietsweekend geweest.
Stelregel voor het fietsweekend is dat iedereen de geplande afstand moet kunnen fietsen, dat daar een beetje voor moet worden getraind en dat we op elkaar wachten.

Na een discussie over deze zaak wordt het volgende afgesproken: voor het fietsweekend 2019 moet de insteek zijn dat er gezamenlijk wordt gefietst en dat de route ongeveer 80 km lang zal zijn.
Plaats van bestemming wordt Peer (niet Moulen of Bockting, maar Peer in België). De route commissie zal bestaan uit Peter Bockting, Harry Schmeits, Paul Hamers en Jan Janssen.

Voor aanmeldingen geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt en de financiële bijdrage is evenals vorig jaar € 149,95.

Tientje lappen. Heeft plaatsgevonden.

Verkiezing bestuur. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld en dat betekent dat de huidige bestuursleden voor 3 jaar zijn herkozen.

Rondvraag
Wim Stienen: meldt dat hij nog spullen uit de begintijd van de Luifeltrappers heeft voor het archief. Harry Schmeits zal e.e.a. in ontvangst nemen.
Klaus Nolten: Bram Nolten heeft toegezegd een bijeenkomst van de Luifeltrappers (in februari 2019) te zullen opluisteren.
Harrie Huijnen:  blikt terug op de jubileumtocht. Hij geeft aan zich te hebben verkeken op het heuvelachtige terrein. Les voor de volgende tocht: slechts molshopen.
    Hij verwijt zichzelf dat het af en toe fout is gegaan door de gebrekkige bewegwijzering in Duitsland.
    Voor de volgende tour zal hij de route digitaal ter beschikking stellen; het moet een fietstocht zijn en geen zoektocht. Bert, Hans B. en Michael zullen Harrie bij de volgende routesamenstelling assisteren.
Harry Schmeits: heeft de clubfoto’s bij zich die door de leden die ze besteld hebben kunnen worden meegenomen.
Bestuur:
 de voorjaarsvergadering zal plaatsvinden op 12 april 2019.

De voorzitter sluit de vergadering.

Ter herinnering:
Ø  Contributie 2019 is € 75 waarvan € 20 wordt gereserveerd voor het 45 jarig bestaansfeest.
Ø Voor aanvullende info activiteiten: www.luifeltrappers.nl

Notulen ledenvergadering 20 april 2018
Naar overzicht   

Tweeëntwintig  leden aanwezig, zie hieronder.

Aanwezig: Hub Jorissen, Peter Moulen, Rob Martens, Carl Dormans, Romain Heijnen, Paul Hamers, Paul Hundscheid, Henk Paulissen, Hans Wielens, Bert Kroezen, Harry Schmeits, Paul Damoiseaux, Michael Damoiseaux, Hans Bodens, Leon van Raukema, Dolf Knubben, Rob de Vries, Klaus Nolten, Jos Janssen, Peter Bockting, Bernie Vincken, Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Ton Kusters, Frans Peeters, Rene Willems, Harrie Huijnen, Jos Vroemen, Frans Erkelens, Dick de Jager en Wim Stienen (ook in willekeurige volgorde).

Joep opent traditiegetrouw de vergadering en heet iedereen welkom in de beperkte (rook-)ruimte van Café Wilhelmina. Onze normale vergaderplaats was niet beschikbaar i.v.m. de revue van Awt Gelaen.

Verslag 17 november 2017. Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.


Financieel overzicht en verslag kascontrolecommissie. De kascommissie (Paul Hamers en Romain Heijnen) doet bij monde van Romain verslag.
De penningmeester wordt decharge verleend voor het verenigingsjaar 2017.
De nieuwe kascontrolecommissie voor 2018 wordt gevormd door Paul Hamers en Rob Martens.

Hans Bodens komt binnen (moet zijn klokje toch eens bijstellen) even later gevolgd door Rob de Vries.


Rabobank clubactie. Het bestuur roept alle leden (die lid zijn van de Rabobank) op om in mei te stemmen en ook om anderen (andere verenigingen) te bewegen op de Luifeltrappers te stemmen. Iedere stem levert € 5,- op.

C-groep. Peter Bockting vormt samen met Henk Paulissen de toekomstige C-groep. Deze groep zal – als ze al starten, kunnen en/of zin hebben – om 10.00 uur vertrekken. Het zal “peddelen” worden aldus Peter en hij vraagt de vergadering om de C-groep de officiële Luifeltrappersstatus te verlenen, hetgeen geschiedt.

G-B-G-tocht. Frans Peeters heeft een evaluatieverslag gemaakt van de laatste G-B-G-tocht. Iedereen heeft dit verslag ontvangen. Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt.

Fietstrips 2018. Saarburg (Hemelvaart) is geregeld en ook de zomertrip (Eisenach) is zo goed als “klaar”. Bert heeft al een boom uitgezocht om zich te verstoppen en Gerben Karstens te spelen.

Fietsweekend 2018. De commissie heeft alles uit de kast moeten halen om een geschikte locatie te vinden voor meer dan 20 Luifeltrappers. Uiteindelijk is onderdak gevonden in Tongeren (BE). Het fietsweekend zal plaats vinden op 8 en 9 september. De route zal worden bepaald door de volgende personen Harry Schmeits, Bert (B) Kroezen en Jan J.

40 jarig jubileum. De voorzitter van de jubileumcommissie, Paul Damoiseaux licht een tipje van de sluier op. Samen met Joep, Frans P en Rene W heeft hij alles geregeld, behalve het weer. Zondag 3 juni staat de grote jubileumtour op het programma:

·         enkele verrassingen;

·         compleet programma;

·         start om 09.00 uur bij café Wilhelmina;

·         georganiseerd vervoer;

·         A-/B-/C-groep gezamenlijk;

·         om 18.00 uur weer terug;

·         een officiële uitnodiging volgt nog.

Het is ook nog de bedoeling om een reünie te houden; mogelijke datum 10 november 2018.

Tientje gelapt

Zomeractiviteiten.

·         BBQ op zaterdag 16 juni, wederom casa Carlo

·         Harrie Huijnentoer op zondag 1 juli

·         Wijndrinkerij op zaterdag 25 augustus

Verkeersveiligheid. Nogmaals wordt benadrukt dat we gewone verkeersdeelnemers zijn en dat we ons aan de verkeersregels moeten houden! Als iemand uit de groep wil afdraaien, dan niet alleen! Na een verhitte discussie over dit punt, wordt besloten met de conclusie vooral het gezond verstand (indien aanwezig) te gebruiken.

Rondvraag
Michael Damoiseauxmemoreert het oude-lullenniveau van de club én op overschatting eigen kunnen.
Vervolgens wijst hij op de gewijzigde privacywetgeving. We moeten nagaan hoe we o.a. op onze website met privacygevoelige gegevens omgaan. Joep zal zich samen met Peter M. en Michael D. over deze zaak buigen.
Omdat er weinig tradities zijn, stelt Michael voor om de eerste fietszondag de fiets bij Pater Karel te laten zegenen.

Peter Bockting:  is lid van de Heemkundevereniging geworden. Peter wil graag onder het motto van “Laten we ons onsterfelijk maken” een boekje maken met de geschiedenis van de Luifeltrappers (voor de Heemkundevereniging). Wie materiaal heeft of anderszins wil meewerken of meedenken kan zich opgeven bij Peter M. en Peter B. Joep en Michael geven zich op en Paul D. stelt zijn archief ter beschikking.

Rob Martens: vraagt of de B-groep op zondag ook eens een rondje naar het zuiden kan fietsen.

Klaus Nolten: vraagt of er behoefte is aan een praatje/plaatje met Bram Nolten. De vergadering geeft aan dit als winteractiviteit te willen plannen.

Paul Damoiseaux: vraagt om op de najaarsvergadering het agendapunt “E-bike” te plaatsen.

Hans Wielensvraagt wanneer de clubfoto wordt gemaakt. Harry Schmeits geeft aan dat er te veel leden afwezig zijn op de geplande datum en dat het moment wordt verplaatst naar 29 april a.s. Verdere informatie volgt.

Joep Jorissen: complimenteert Harry Schmeits met de door hem ontworpen jubileumtrui.

De voorzitter sluit de vergadering met de constatering dat het erg rumoerig was en dat we de volgende keer weer in De Boew zullen vergaderen.

Notulen ledenvergadering 11 November 2017
Naar overzicht   

Tweeëntwintig leden aanwezig, zie hieronder.

Aanwezig: Carl Dormans, Hub Jorissen, Hans Bodens, Peter Moulen, Paul Hamers, Henk Paulissen, Rene Willems, Hans Wielens, Bert Kroezen, Harry Schmeits, Paul Hundscheid, Paul Damoiseaux, Leon van Raukema, Bernie Vincken, Dolf Knubben, Rob Martens, Jos Janssen, Michael Damoiseaux, Peter Bockting, Harrie Huijnen, Klaus Nolten en Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Frans Peeters, Jos Vroemen, Romain Heijnen, Dick de Jager, (Rob de Vries op 18 november i.v.m. verjaardag van zijn vrouw) (ook in willekeurige volgorde).

Joep opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft aan verheugd te zijn met de grote opkomst. Paul Damoiseaux is iets late binnengekomen en meldt dat hij die middag bij een mountybiketocht gevallen is en moeilijk lucht krijgt, Hij wil zo snel mogelijk de vergadering weer verlaten, maar wil wel namens het jubileumcomité verslag van de stand van zaken doen. Tussen neus en lippen door laat hij weten te hebben gefietst met o.a. Bart Brentjens die hem erop heeft gewezen dat de fietstechniek bij mountainbiken te maken heeft met “de juiste richting van je navel”. Ja ja, je hoeft het maar te weten.

Het jubileumcomité (Paul Damoiseaux, René Willems, Frans Peeters en Hub Jorissen) laat bij monde van Paul weten dat we het komende jaar iedere maand een jubileumactiviteit kunnen verwachten. Het budget voor alle activiteiten is € 80,- p.p. Iedereen moet in ieder geval 3 juni vrijhouden, van 09.00 – 18.00 uur. Ook zal er (toch) een reünie worden gehouden.
Volgende week (van 20 november 2017) zal het comité alle losse eindjes aan elkaar knopen en voor het einde van het jaar heeft ieder lid het jubileumprogramma in de digitale brievenbus.

Vervolgens wordt de clubkampioen van 2017 gehuldigd. Paul Hamers heeft de beker ingeleverd om hem te laten graveren en mag hem vervolgens weer mee naar huis nemen: hij heeft het hem namelijk weer geflikt (!) en krijgt een welgemeend applaus van de aanwezige leden.

Hans Bodens wordt bedankt voor het graveerwerk (in drukletter en in de goede maat; leesbaar!) aan de beker van de clubkampioen.

Mededelingen. Voor licht in de duisternis naar ROB> Rob laat weten dat sinds Hardy failliet is hij in zijn zaak alle lampen en aanverwante artikelen verkoopt. Dus als iemand verlichting nodig heeft……..

Verslag 21 april 2017
. Bert Kroezen heeft dit verslag gemaakt, waarvoor dank. Over of naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt.

 
Terugblik op het afgelopen seizoen. De voorzitter blikt terug en meldt dat 2017 voor de LuiFeltrappers een mooi fietsseizoen is geweest. Er kon iedere zondag worden gefietst en er hebben leuke (fiets-)activiteiten op velerlei gebied plaatsgevonden.

Geleen – Banneux – Geleen heeft het 5 jarig jubileum gevierd meldt Hans Bodens en het komende jaar zal de (Boete-)tocht wederom op Goede Vrijdag worden gefietst (30 maart 2018).

Nieuwe leden. Peter Bockting heeft een concept regelement opgesteld dat aan de uitnodiging voor de vergadering is toegevoegd. Insteek is dat er geen willekeur moet zijn bij de aanname van nieuwe leden. Nieuwe leden moeten worden voorgedragen door een zittend (fietsend?) lid en die is ook “verantwoordelijk” voor het nieuwe lid. De vergadering beslist uiteindelijk. Er vindt enige discussie plaats, maar het regelement wordt vastgesteld met de volgende aanpassing:
Er wordt mondeling (bij handopsteking) gestemd en punt 5 Besluit wordt: (3 x Nee is afwijzing; 2 x Nee is discussie).

 
Roger Lotz wordt als nieuw lid voorgedragen door Jan Janssen. Hij zal Roger informeren over het reglement en andere relevante Luifeltrappersaangelegenheden.

Jubileumtrui. Harry Schmeits heeft een voorstel gedaan voor een jubileumtrui (Bijlage 2). De voorzitter vraagt of er animo is voor een nieuwe trui (korte mouw). Harrie Huijnen pleit ervoor een herkenbare trui te dragen en niet iedere keer te wisselen van kleur/tenue. Na enige discussie stelt de voorzitter de vraag wie er voor aanschaf van een jubileumtrui is. De meerderheid is voor. Harry Schmeits heeft een nieuw (afwijkend) ontwerp gemaakt voor de jubileumtrui, maar de voorkeur van de vergadering gaat uit naar het oude ontwerp (Bijlage 2). Harry zal begin volgende week (week van 20 november 2017) het ontwerp rondsturen. Dolf Knubben stelt voor om leden die dat willen ook een trui met lange mouw te laten bestellen. Het advies van Harry (Lagerfeld) Schmeits is om alleen de trui met korte mouw te bestellen. Aldus wordt door de vergadering beslist.

Financiën. Op dit moment zit er ongeveer € 2800,- in kas met dien verstande dat daarvan ongeveer € 1745,- is gereserveerd voor het 40-jarig jubileum en dat groeit tot ongeveer € 2300,-.

Bijzondere fietstrips seizoen 2017
·        
Geleen—Banneux-Geleen; Goede Vrijdag 30 maart 2018.
·        
Hemelvaartweekend. De voorzitter stelt voor naar Saarburg te gaan (hotel Zum Pferdemarkt)
·         Harrie-Huijnen-tocht: staat gepland voor 1 juli 2018.
·        
Zomertrip. Joep stelt voor om een locatie in het Sauerland te zoeken. Bert Kroezen stelt voor om hier met de deelnemers over te overleggen en misschien naar een andere streek in Duitsland te gaan.

Winteractiviteiten. De volgende winteractiviteiten worden georganiseerd:
·        
28 december 2017: Derde Luifeltrapperskwajongconcours. Frans Peeters organiseert. Gestart wordt om 16.00 uur. Indrinken om 15.00 uur. Locatie: Café de Pesch.    
·        
1 januari 2018   Nieuwjaarsreceptie in ODB vanaf 16.00 uur.
·        
14 januari 2018  Winterwandeling. Start om 10.30 uur bij ODB. Wandeling naar de Café Boyens in Sweikhuizen. Hans Wielens coördineert.
·        
Het etentje vervalt as winteractiviteit mede gelet op de vele jubileumactiviteiten volgend jaar.
·        
Houd aanvullende informatie of wijzigingen ook in de gaten via www.luifeltrappers.nl !!

Fietsweekend 2018.
Het comité (Peter Moulen en Hans Wielens) zoekt voor 2018 wederom een verblijfplaats. Voorgesteld wordt om naar Kalterherberg (via de Vennbahn) of naar Leopoldsburg te fietsen.
Het comité zal e.e.a. uitzoeken en zal in de voorjaarsvergadering met een voorstel komen. Bert Kroezen, Harry Schmeits en Jan Janssen zorgen voor een uitdagende route.
Jos Janssen meldt zich hiervoor af, gelet op zijn medische problemen. Voor aanmeldingen geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Financiële bijdrage € 139,95.

Tientje lappen. Heeft plaatsgevonden.

Rondvraag.
Jos Janssen
 
meldt dat hij op de beker heeft gezien dat Harrie Huijnen het meeste aantal kilometers in een seizoen heeft gefietst (2500 km). Harrie laat daarop weten dat zijn naam niet correct is gespeld op de beker.

Michael Damoiseaux is blij dat hij weer is opgenomen in de fietsclub. Verder vindt hij het jammer dat de Luifeltrappers niet zijn opgenomen in de Stadsgids van Geleen. De voorzitter geeft aan dat we het niet nodig vinden om als vriendenclub in die gids te staan.
Hij daagt verder iedereen uit om de Ticlio-pas van Lima (Peru) naar Morrococha te fietsen (het hoogste spoorlijnpunt ter wereld op 4818 meter hoogte. Afstand van 90 km.

Klaus Nolten verzoekt te worden toegevoegd aan de Luifeltrappers-app. Harry Schmeits zal dit regelen.

Harrie Huijnen vraagt of er nog behoefte is aan een fietstocht in een andere regio. Vergadering laat weten dat de HH-fietstocht gewaardeerd wordt en zeker doorgang moet vinden. Ook laat hij weten graag Dirty Harry te worden genoemd om misverstand met Harry Schmeits te voorkomen.

Harry Schmeits vraagt of er iedere maand een activiteit plaatsvindt. Het antwoord is “ja”, ook al bestaande activiteiten. Zo spoedig mogelijk zullen alle activiteiten in de kalender op de website worden opgenomen.

De voorzitter sluit de vergadering.

Ter herinnering: Contributie 2018 (€ 75).

                  Voor aanvullende info activiteiten: www.luifeltrappers.nl

Notulen ledenvergadering 14 april 2017
Naar overzicht   

Aanwezig: Hub Jorissen, Peter Moulen, Paul Hamers, Paul Hundscheid, Henk Paulissen, Frans Peeters, Rene Willems, Hans Wielens, Bert Kroezen, Harry Schmeits,  Paul Damoiseaux ,Michael Damoiseaux, Leon van Raukema, Dolf Knubben, Rob de Vries, Jos Janssen, Peter Bockting en Bernie Vincken, (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Rob Martens, Carl Dormans, Romain Heijnen,  Harrie Huijnen, Klaus Nolten, Jos Vroemen en Jan Janssen, (ook in willekeurige volgorde).

Joep opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Hij richt een speciaal woord van welkom aan het nieuwe en nieuwe oude lid Bernie V. en Michael D.
Fasten your seatbelts, it’s going to be a bumpy night (1)

Verslag 18 november 2016.
Peter Bockting heeft een opmerking naar aanleiding van  het aanname beleid van nieuwe leden, hij zal een voorstel indienen en dit zal dan besproken worden tijdens de eerstvolgende ledenvergadering.
Well, here's another nice mess you've gotten me into (2)

Financieel overzicht en verslag kascontrolecommissie.
Rob de vries en Romain Heijnen hebben de kas van de LuifelTrappers ten huize van de penningmeester gecontroleerd. Rob leest het verslag voor.
Alles is in orde bevonden. De penningmeester wordt décharge verleend.
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Romain Heijnen en Paul Hamers. De penningmeester geeft aan dat de contributie voor het jaar 2017 door eenieder betaald is.
Tevens merkt hij op dat de Rabobank actie enkele honderden euro´s heeft opgebracht
Show me the money (3)

 
Fietstrip 2017.
De trip naar de Vogezen is georganiseerd, het vervoer zal mettertijd worden geregeld.
We’ll always have Paris (4)

Fietsweekend 2017.
Het fietsweekend zal plaats vinden op 9 en 10 september, de locatie is bepaald op Diest. Er is ruimte voor 20 personen.
Hans W. zal  binnenkort een e-mail laten uitgaan.
De route zal worden bepaald door de volgende personen Harrij S., Jos J., Jan J. en Bert K. Om volgwagen perikelen te voorkomen zal er tijdig aandacht aan worden besteed.
Frankly my dear, I don’t give a damn (5)

40 jarig jubileum.
Op aanraden van het comité wordt de jubileum bijdrage verhoogd met € 20,00, dit bedrag zal in 2018 tezamen met de contributie worden geïnd.
Het comité geeft tevens aan dat ideeën nog altijd welkom zijn. Ook zal door Frans P. een datumprikker worden verstuurd, om zodoende te bepalen op welke datum het feest zal plaatsvinden.  
May the Force be with you.(6)

Activiteiten.
De Harrie Huijnen-tocht staat gepland op 25 juni en de wijnproeverij zal op 26 augustus plaatsvinden.
Is it safe ? (7)

Tientje lappen
A martini shaken not stirred (8)

Rondvraag
Michael Damoiseaux vraagt hoe om te gaan met mededeling op de groeps-whatsapp ivm wachten op zondagochtend.
Na een discussie lijkt de beste oplossing om de vertrektijden stipt te volgen: dus 09.00 uur is 09.00 uur (etc.)
What we’ve got here is a failure to communicate (9)

Frans Peeters geeft aan dat de vijfde G-B-G tocht geslaagd mag worden genoemd.
I feel the need—the need for speed (10)

Rob de Vries: onder het motto “leave no trace” roept Rob eenieder op om afval ( zoals bananenschillen) niet meer weg te werpen.
I am mad as hell and I am not gonna take this anymore(11)

Paul Damoiseaux vraagt waar onze verzekeringen voor dienen .
Dit blijkt een ongevallen- en een WA- verzekering te zijn. Inmiddels is een kopie van de polis via e-mail aan de leden verstrekt.
Are you talkin to me ? (12)

Rene Willems merkt op dat het wellicht slim is om enkele sloten aan te schaffen om  bij het clubhuis te gebruiken.
Inmiddels hebben enkele leden reeds zelf een slot aangeschaft.
Go ahead punk, make my day(13)

Peter Bockting geeft aan dat de C groep gezien moet worden als een revalidatie groep.
Well, nobody’s perfect (14)

Paul Hamers vraagt om een telefoonlijst van de leden. Deze is inmiddels verstrekt door de penningmeester.
ET phone home (15)

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering
Terminator

Notulen ledenvergadering 18 november 2016
Naar overzicht   

Aanwezig: Carl Dormans, Hub Jorissen, Hans Bodens, Peter Moulen, Paul Hamers, Henk Paulissen, Frans Peeters, Rene Willems, Hans Wielens, Bert Kroezen, Harry Schmeits, Paul Hundscheid,
Paul Damoiseaux, Leon van Raukema, Dolf Knubben en Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Rob Martens, Jos Vroemen, Jos Janssen, Romain Heijnen,  Harrie Huijnen, Dick de Jager, Klaus Nolten, Rob de Vries en Peter Bockting, (ook in willekeurige volgorde).

Opening vergadering.
Joep opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Hij richt een speciaal woord van welkom aan Leon en Dolf.
Vervolgens wordt de clubkampioen van 2016 – het begint een traditie te worden – gehuldigd. En ook de nieuwe clubkampioen is dezelfde als de oude clubkampioen; nog een traditie?!
Paul Hamers heeft het hem namelijk weer geflikt (!) en hij krijgt een welgemeend applaus van de aanwezige leden.

Hans Bodens wordt bedankt voor het graveerwerk aan de beker van de clubkampioen.

Mededelingen.
Het punt “helmplicht” wordt nogmaals besproken. In het belang van ieder individu, maar ook voor de groep als geheel, wordt afgesproken dat iedereen bij alle tochten van de LuiFeltrappers verplicht is om een helm te dragen. Hans Wielens heeft dit ook al verwerkt in het reglement. Zonder helm mag je niet meer meefietsen in/met de groep.


Verslag 22 april 2016.
Over of naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt.

 

Terugblik op het afgelopen seizoen.
De voorzitter blikt terug en meldt dat 2016 voor de LuiFeltrappers een goed fietsseizoen is geweest. Er hebben leuke fietsactiviteiten plaatsgevonden en dit jaar is de 1-miljoen-kilometergrens overschreden!

 

Nieuwe leden.
Aan dit agendapunt moet de naam van Michael Damoiseaux worden toegevoegd. Hij is weer terug in Nederland en wordt m.i.v. het nieuwe seizoen weer lid van de LuiFeltrappers.

Dolf Knubben wordt ook definitief lid van onze club.

Op voordracht van Joep wordt ook Bernie Vincken door de vergadering aangenomen als lid.

Invoering ledenstop.
Eigenlijk hebben de LuiFeltrappers al een ledenstop. Het punt staat op de agenda omdat het mogelijk een probleem gaat worden om activiteiten als een fietsweekend of gezamenlijk eten (etc.) voor een steeds groter wordende groep mensen te organiseren. Na een stevige discussie wordt besloten om met dit fenomeen flexibel, maar behoedzaam om te gaan.
Een nieuw lid wordt alleen voorgedragen door een zittend lid en het zittende lid is verantwoordelijk voor het aspirant-lid. Met andere woorden: de eerste zorgt voor een goede introductie en begeleiding van de tweede. Uiteindelijk beslist de vergadering over een definitief lidmaatschap.

Bert Kroezen zal het komende fietsseizoen iemand voordragen om mee te fietsen.

Financiën.
Op dit moment zit er een behoorlijk bedrag in kas met dien verstande dat daarvan een deel is gereserveerd voor het 40-jarig jubileum.
De penningmeester verzoekt alle leden om de contributie voor het jaar 2017 te voldoen vóór 1 april 2017 (geen grap).

In het kader van de clubkascampagne van de Rabobank wordt alle leden nogmaals verzocht zich lid te maken van de Rabobank en tijdens de campagne te stemmen op de Luifeltrappers (ook familie en vrienden bewegen om dat te doen) en zo op een eenvoudige manier de clubkas te spekken.

Bijzondere fietstrips seizoen 2017

- Geleen-Banneux-Geleen;
Goede Vrijdag 14 april 2017, het eerste lustrum! Frans Peeters zal hierover de leden nog informeren.
- Hemelvaart.
Vertrek woensdag 24 mei - terugreis zaterdag 27 mei 2017. Gezocht wordt naar een geschikte locatie in eigen land.
- Harrie-Huijnen-tocht.
Staat gepland voor 25 juni 2017.
- Zomertrip.
Pas op: gewijzigde data!
Vertrek zondag 6 augustus – terugreis zaterdag 12 augustus 2017.
Voorgesteld wordt om bij voldoende animo nog één keer een bezoek te brengen aan het vertrouwde Ottrott in de Elzas.
Joep stuurt nog een e-mail over deze trip. Wel wordt geïnteresseerden verzocht om zich zo snel mogelijk op te geven.

Winteractiviteiten
. De volgende winteractiviteiten worden georganiseerd.

28 december 2016: Tweede Luifeltrapperskwajongconcours. Frans Peeters organiseert en René Willems is spelleider.
Gestart wordt om 16.00 uur. Indrinken om 15.00 uur. Locatie: Café de Pesch.          

1 januari 2017
   Nieuwjaarsreceptie in  vanaf 16.00 uur.

15 januari 2017
  Winterwandeling. Start om 10.30 uur bij cafe Wilhelmina.
Voorstel is een wandeling naar de Alfabrouwerij in Schinnen. Aldaar van 12.30 – 15.00 uur koffie/vlaai en 4 pilsjes.
Daarna via café Oud Limburg terug naar de thuisbasis. Hans Wielens zal nog een e-mail hierover sturen.

18 februari 2017 Gezamenlijk hapje eten. Het voorstel om bij de Gouden lepel te gaan eten wordt op basis van door enkele leden aangevoerde argumenten verworpen. Na enige discussie werd Pom Lai als restaurant gekozen. De Biesenhof staat genoteerd als alternatief.

Houd aanvullende informatie of wijzigingen ook in de gaten via www.luifeltrappers.nl !!

Fietsweekend 2017. Het fietsweekend 2016 is zeer goed verlopen. Het comité, Peter Moulen en Hans Wielens, zoekt voor 2017 wederom een verblijfplaats.
Bert Kroezen, Jos Janssen en Jan Janssen zorgen voor een uitdagende route. Voor aanmeldingen geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.
Financiële bijdrage € 139,95.

Viering 40-jarig bestaansfeest in 2018.
De voorzitter laat weten dat er een jubileumcomité is opgericht. René Willems en Frans Peeters hebben zitting genomen in het comité.
Daarnaast zal Joep vanuit het bestuur in het comité plaatsnemen en Paul Damoiseaux meldt zich tijdens de vergadering ook aan.

Tientje lappen.

Rondvraag:
Frans Peeters
 
vraagt hoe het met Jos gaat. Harry Schmeits vertelt dat Jos al weer op de hometrainer zit en Joep meldt dat het genezingsproces voorspoedig verloopt.

Harry Schmeits café Wilhelmina heeft laten weten dat ze geen clubfoto(‘s) in het café zelf willen. Het mag wel in de gang en op de beamer.

Hans Wielens vraagt aan Carl of de BBQ volgend jaar weer bij hem mag plaatsvinden en wel op 17 juni 2017. Carl stemt hier wederom mee in!

De voorzitter sluit de vergadering.

Ter herinnering: Contributie 2017 is € 75,- te voldoen voor 1 april 201
t

Notulen ledenvergadering 22 april 2016
Naar overzicht   

Aanwezig: Carl Dormans, Hub Jorissen, Paul Damoiseaux, Peter Moulen, Romain Heijnen, Rob de Vries, Frans Peeters, Klaus Nolten, Jos Vroemen, Wim Stienen, Dick de Jager, Harry Schmeits, Henk Paulissen, Paul Hamers, René Willems en Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Rob Martens, Ton Kusters, Paul Hundscheid, Peter Bockting, Jos Janssen, Hans Wielens, Hans Bodens, Bert Kroezen en Harrie Huijnen, (ook in willekeurige volgorde).

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter, Hub Jorissen, opent de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom. Hij constateert met pijn in het hart dat er veel afmeldingen zijn.
Op verzoek van Harry Schmeits wordt een agendapunt (9a) toegevoegd: sokken en mouwtjes.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen gedaan. Voor afmeldingen zie boven.

Verslag vorige vergadering (20 november 2015)
Geen opmerkingen.


Stemming over toelating nieuwe leden

Kandidaat-leden zijn Leon van Raukema en Dolf Knubben.
De vergadering beslist dat Leon van Raukema lid kan worden van de Luifeltrappers. Hij moet aan zijn contributieverplichtingen voldoen voor dit kalenderjaar én jubileumbijdrage van vorig jaar.

Over Dolf Knubben kan de vergadering nog geen definitief besluit nemen. De vergadering stelt voor om Dolf een “proefjaar” mee te laten fietsen en in de najaarsvergadering een definitief besluit te nemen.
Zowel Dolf als de vereniging kunnen dan aangeven of de proef wordt omgezet in een definitief lidmaatschap. Wel moet Dolf de contributie betalen en bij een definitief lidmaatschap in november nog de bijdrage in het kader van het jubileum in 2018.

 
Kascontrole en financieel overzicht
De kascontrolecommissie heeft de kas gecontroleerd en doet daarvan verslag. De penningmeester Hans Wielens is helaas afwezig en wordt vervangen door Peter Moulen.
Een papieren overzicht van de penningmeester gaat rond zodat de leden een en ander kunnen bekijken.
De volgende opmerkingen worden gemaakt:
- Er wordt erg veel geld uitgegeven aan administratiekosten RABO;
- De inkomsten uit de clubactie van de RABO-bank staan niet op het overzicht;
- De administratiekosten zijn groter dan de inkomsten uit de clubactie.


De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Rob de Vries en Romain Heijnen.

Fietsweekend 2016
De commissie heeft een slaapplaats gevonden in Hasselt in België en wel in hotel Pax. Het fietsweekend vindt plaats op 10 en 11 september 2016.
Er volgt een uitnodoging per mail met alle in en outs.

 
De routecommissie bestaat uit Jos Janssen en Bert Kroezen.

40-jarig jubileum
Om het 40-jarig jubileum te vieren wordt het voorstel gelanceerd om op een zondag in juni 2018 (10 of 17 juni, met goed weer!) de Luifeltoer met z’n allen te fietsen. Een tocht van 90 km die in etappes zal worden afgelegd. Aansluitend zal in het clublokaal een feest gehouden worden, natuurlijk met een hapje en een drankje.
Andere (aanvullende) voorstellen zijn welkom. Graag melden bij het bestuur.

Planning activiteiten
De fietstocht naar Banneux gaat dit jaar niet door.
Voor andere reeds geplande activiteiten, zoals de BBQ en de Harrie-Huijnen-toertocht zie onze website.


Wijndrinkerij bij Jos Vroemen
Jos Vroemen en René Willems hebben afgesproken om gezamenlijk de aangekondigde wijndrinkerij op 27 augustus 2016 te organiseren. Bij goed weer zal het festijn plaatsvinden in de wijngaard op de Danikerberg; bij slecht weer stelt Jos zijn locatie weer ter beschikking.
Aanmelden voor deze clubactiviteit bij de secretaris.

 
Ingelast agendapunt 9a: sokken en mouwtjes
Na uitwisseling van standpunten voor en tegen aanschaf van sokken is besloten dat de secretaris een e-mail naar alle leden zal sturen met het verzoek om aan te geven of men geel-blauwe sokken wil of niet (kosten ongeveer 10 euro). Als  de meerderheid voor aanschaf is, moet iedere zondag met de geel-blauwe sokken worden gefietst. Indien er geen meerderheid is te vinden voor aanschaf van deze sokken, moet iedereen (!) witte sokken dragen. In een van de vorige vergaderingen is afgesproken dat iedereen bij de clubtrui een zwarte koersbroek moet dragen. Dit alles in het kader van eenheid van tenue.
De vergadering bedankt Harry wederom voor de moeite.

Tientje lappen

Rondvraag:
Frans Peeters heeft al verschillende keren van mensen te horen gekregen dat we een mooi tenue hebben.

Paul Damoiseaux
vraagt of Lou van Weert een trui kan kopen zodat hij als hij een keer wil meefietsen in dezelfde trui kan fietsen als alle leden.
De vergadering beslist dat dat niet mogelijk is: de trui is alleen voor leden.

René Willems vraagt of we nog baanwedstrijden/clubkampioenschappen houden dit jaar. Paul Damoiseaux geeft aan dat er een nieuwe baan is in Beek (in zijn achtertuin).
De vergadering is niet laaiend enthousiast, maar Klaus zal een en ander uitzoeken (hoe, wat en kosten).

Harry Schmeits geeft aan dat er nog een clubfoto moet worden gemaakt. Mogelijke datum: 26 juni 2016.

Joep Jorissen verklaart nogmaals dat het werk dat door Harry Schmeits is verricht door de club wordt gewaardeerd en daarna
sluit de voorzitter de vergadering.
 

Notulen ledenvergadering 20 november 2015
Naar overzicht

Aanwezig: Carl Dormans, Hub Jorissen, Hans Bodens, Dick de Jager, Peter Moulen, Paul Hamers, Henk Paulissen, Frans Peeters, Rene Willems, Hans Wielens, Bert Kroezen, Harry Schmeits, Paul Hundscheid, Paul Damoiseaux, Klaus Nolten, Rob de Vries (te laat!), Peter Bockting, Rob Martens, Wim Stienen, Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Ton Kusters, Jos Vroemen, Jos Janssen, Romain Heijnen en Harrie Huijnen (ook in willekeurige volgorde).

Joep opent de vergadering en heet iedereen welkom. De huldiging van de clubkampioen wordt even uitgesteld omdat eerst agendapunt 3, Fietslingerie, aan de orde komt.

Fietslingerie. Coen Theelen geeft een demonstratie van de fietsonderkleding die hij verkoopt. Het gaat om het merk Brynje, onderkleding met veel grote gaten en daardoor uitstekend in staat om het lichaam droog te houden, aldus Coen. De kleding is te gebruiken in alle jaargetijden. Harry Schmeits stelt voor om met degenen die interesse hebben op een zaterdag bij Coen in Beek kleding te gaan passen/bestellen.
In groepsverband bestellen levert korting op! Harry zal een mailtje met datumvoorstel sturen.

Tijdens de demonstratie komt de uitbater van De Boew vragen of iemand zijn fiets aan een vreemde fiets heeft vastgemaakt. De penningmeester is genoodzaakt om tijdelijk de vergadering te verlaten (en er was toch echt nog niet veel gedronken).

Rob de Vries is te laat en heeft een deel van de demo van Coen gemist.

Huldiging clubkampioen. Paul Hamers heeft net als vorig jaar en de jaren daarvoor de meeste kilometers gefietst. Er zijn leden die suggereren dat het tijd wordt dat Paul eens op vakantie gaat…..
Paul krijgt de beker overhandigd en Hans Bodens wordt bedankt voor zijn werkzaamheden aan de wisseltrofee.

Mededelingen. Er is een aantal afmeldingen voor de vergadering binnengekomen (zie boven).
Harrie Huijnen heeft laten weten dat hij een vernauwing in de kransslagader heeft en daarvoor een dotterbehandeling krijgt. Ook heeft Harrie laten weten komend seizoen weer de HH-toer te willen organiseren.

Paul Damoiseaux geeft een rondje voor zijn 60-ste verjaardag!

Bestuursverkiezing. Alle bestuursleden m.u.v. E. Kroezen zijn herkiesbaar. Bert heeft aangegeven zich het komende seizoen helemaal op het fietsen te willen richten. Naast zijn drukke maatschappelijke verplichtingen heeft hij daardoor geen tijd meer om het bestuurswerk van de LuiFeltrappers te continueren. Bert sluit het agendapunt af met de kreet: Leve de A-ploeg!
De voorzitter bedankt de leden voor het vertrouwen en laat weten dat het bestuur in afgeslankte vorm verder gaat op de ingeslagen weg.

Verslag 24 april 2015. Frans Peeters doet verslag van de GBG-tocht van afgelopen voorjaar. Paul Hamers, René Willems, Hans Bodens en Frans Peeters waren de deelnemers die door een slechte gps-coördinatie een tocht van 150 km hebben gefietst i.p.v. de geplande 137 km.
In 2016 zal op 25 maart de eerste lustrumtocht worden gefietst en aansluitend zal het lustrumfeest plaatsvinden.
Er zijn genoeg momenten waarop de leden elkaar kunnen ontmoeten en daarom vindt de vergadering een aparte feestavond niet nodig.

Harry Schmeits heeft nog niet van alle leden de gegevens om de medische paspoorten te maken. De leden die hun gegevens nog niet naar Harry hebben gestuurd, wordt verzocht dat alsnog te doen (bij bloedgroep kan gewoon “ja” worden ingevuld). Wie zijn gegevens niet vóór 1 december 2015 naar Harry heeft gestuurd krijgt (of wil) geen medisch paspoort.

Het verslag wordt vastgesteld.

In het kader van de clubkascampagne van de Rabobank wordt alle leden nogmaals verzocht zich lid te maken van de Rabobank en tijdens de campagne te stemmen op de Luifeltrappers (ook familie en vrienden bewegen om dat te doen) en zo op een eenvoudige manier de clubkas te spekken.

Financiën. Alle leden hebben hun contributie voldaan. Er is per lid dit jaar € 20,- gereserveerd voor het 40-jarig bestaan. In kas resteert een bedrag dat voldoende is om aan een aantal verplichtingen te voldoen en het nieuwe fietsseizoen te starten met een positief saldo. De kas moet voor de volgende vergadering worden gecontroleerd door de kascontrolecommissie bestaande uit Harry Schmeits en Rob de Vries.
Afgesproken wordt dat de contributie voor het komende seizoen wordt gehandhaafd op € 75,-

Winteractiviteiten.    De volgende winteractiviteiten worden georganiseerd:

28 december 2015   Tweede Luifeltrapperskwajongconcours. Frans Peeters organiseert en René Willems is spelleider. Gestart wordt om 16.00 uur. Indrinken om 15.00 uur. Locatie: Café de Pesch.        

1 januari 2016          Nieuwjaarsreceptie in ODB vanaf 16.00 uur.

10 januari                Winterwandeling. Start om 10.30 uur bij ODB. Tussenstop: Café De Buurman in Einighausen.

20 februari              Gezamenlijk hapje eten bij Bica (voormalig Bertha). Verzamelen bij café Wilhelmina om 17.30 uur. Na het eten, voor de liefhebbers nog een afzakkertje.....

Houd aanvullende informatie of wijzigingen in de gaten via www.luifeltrappers.nl !!

Fietsweekend 2015    Het fietsweekend 2015 is goed verlopen.
                                  Het comité (Peter Moulen en Hans Wielens) zoekt voor 2016 wederom een verblijfplaats. Jos Janssen en Bert Kroezen zorgen voor een prachtige route.

Fietsvakanties 2016  Joep zal initiatieven ontplooien als zijn gezondheid in orde is-blijft
Hemelvaart:              4 t/m 7 mei.
Zomervakantie:        15 t/m 22 augustus.

Viering 40/jarig bestaansfeest in 2018. De voorzitter oppert het idee om dan met alle leden een soort kroegentocht te houden (Oud-Geleen, Sweikhuijzen, Geleen, Oud-Geleen met op de pleisterplaatsen voedsel en vooral drank).
De leden worden uitgenodigd om met ideeën te komen.

Clubtenue – nieuwe truien. Hieronder een kort verslag, teruggebracht tot de essentie van een zwaar beladen en emotioneel agendapunt.

Harry Schmeits heeft een 6-tal verschillende ontwerpen gemaakt voor een nieuw clubtenue.
De voorzitter vraagt of de leden een nieuwe trui willen voor het komend seizoen of voor het 40-jarig bestaan. Gekozen wordt voor nu een nieuwe trui. Maar er moet wel gepast kunnen worden!
Alleen een trui korte en een trui lange mouw. Geen broek. Afgesproken wordt dat alle leden zelf een effen zwarte broek (!) aanschaffen.

Na een aantal stemrondes wordt gekozen voor ontwerp 6.
In de trui met korte mouw wordt gekozen voor de lange rits.
Bert Kroezen zegt geen sokken te willen omdat die toch gauw kapot gaan. Harry adviseert hem om zijn teennagels eens wat vaker te knippen.

Tientje lappen.

Rondvraag

Hans Bodens      draagt Wim Sanders voor als lid en medicijnman voor Luifeltrappers. Enkele leden geven aan dat er een ledenstop is ingesteld; anderen wijzen op de in het verleden vastgestelde richtlijn en procedure-Bockting.
De vergadering geeft – na stemming – aan Wim Sanders geen lid te willen laten worden.

Wim Stienen       het truienverhaal is een al jarenlang terugkerend en ehrkanbaar fenomeen van meningsverschillen.

Harry Schmeits   wil Leon van Raukema of Roukema (46 jaar) voordragen als lid van de fietsclub. De vergadering beslist dat hij in de maand maart 2016 mag meefietsen.
Daarna overhandigt hij Paul Hamers een mooie clubkampioenschapstrui met Popeye-motief en hij attendeert de leden op de website van Alibaba.

Henk Paulissen   vindt het niet goed dat er bij de “aanname van nieuwe leden” met 2 maten wordt gemeten. De voorzitter geeft duidelijk aan wat de procedure / het regelement is bij het voorstellen van nieuwe leden.

Rob de Vries       geeft aan dat hij veel vrije tijd heeft op zijn reis naar Nieuw-Zeeland.

Hans Wielens     wijst op de website van de Luifeltrappers voor activiteiten in 2016. Hij zal het geluid (haan) aanpassen.

De voorzitter sluit de vergadering.  

Notulen ledenvergadering 24 april 2015

Naar overzicht
 

Aanwezig: Carl Dormans, Hub Jorissen, Jos Janssen, Hans Bodens, Dick de Jager, Peter Moulen, Paul Hamers, Henk Paulissen, Frans Peeters, Rene Willems, Hans Wielens, Bert Kroezen, Harry Schmeits, Paul Hundscheid, Klaus Nolten, Harrie Huynen, Rob de Vries, Peter Bockting, Wim Stienen, Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Aanwezig: Carl Dormans, Hub Jorissen, Peter Bockting, Jos Janssen, Peter Moulen, Rob de Vries, Frans Peeters, Klaus Nolten, Paul Hundscheid, Jos Vroemen, Dick de Jager, Hans Wielens, Harry Schmeits, Bert Kroezen, Henk Paulissen, Paul Hamers, René Willems, Frans Erkelens en Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Rob Martens, Ton Kusters, Paul Damoiseaux, Hans Bodens, Romain Heijnen en Harrie Huijnen, (ook in willekeurige volgorde).

De voorzitter, Hub Jorissen, opent de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom. Hij constateert met voldoening dat er wederom veel leden aanwezig zijn bij de vergadering. Frans Peeters heeft de voorzitter laten weten het mondelinge verslag van de afgelopen boete-tocht Geleen-Banneux-Geleen in de najaarsvergadering te doen.

Verslag vorige vergadering (21 november 2014):

Medisch paspoort: Harry Schmeits wacht nog op de medische gegevens van een groot aantal leden. Hij zal nogmaals een e-mail sturen met het format dat ingevuld moet worden.

Harrie Huijnen-toer: de afspraak wordt gemaakt om de toer die vorig jaar niet is doorgegaan op 28 juni 2015 te laten plaatsvinden. Harrie heeft aangeboden om de facilitaire dienstverlening te verzorgen.

 

Kascontrole en financieel overzicht: bij afwezigheid van het andere kascontrolecommissielid (3x woordwaarde!) Romain Heijnen, leest Harry Schmeits het verslag van de kascontrolecommissie voor. De vergadering verleent de penningmeester decharge. In de nieuwe kascontrolecommissie zullen Harry Schmeits en Rob de Vries zitting nemen.

Fietsweekend 2015: de organisatie van het fietsweekend 2015 is wederom door Peter Moulen (van Peer naar Peer) en Hans Wielens gedaan. Het fietsweekend 2013 zal op 12 en 13 september plaatsvinden.

Er wordt al een tipje van de sluier gelicht: we gaan dus naar Peer, hotel de Boskar een etablissement uit 1773. Het eten is al gereserveerd met de mogelijkheid het streekgerecht “Steppegras” te bestellen. Het hotel wordt omschreven als luxe, met een lift voor minder validen, maar wel met stapelbedden. Hans Wielens zal een e-mail met informatie sturen.
De routecommissie bestaat uit Jos Janssen, Bert Kroezen en Carl Dormans. De route commissie wordt gevraagd om zowel voor de heenreis als de terugtocht pauzeplekken te zoeken. Beide fietsroutes mogen ongeveer 90 km lang zijn.
Het vertrek op zaterdag zal om 10.00 uur plaatsvinden, i.t.t. de afgelopen jaren toen om 09.30 uur werd vertrokken.

Tourbezoek 2015: Dick en Joep zijn van plan om op maandag 6 juli naar de touretappe met aankomst in Huy te gaan kijken. Zij zullen nog een mailtje sturen om te polsen of er nog gegadigden zijn die mee willen gaan. Daarna zullen verder afspraken worden gemaakt over vertrektijd en plaats waar gekeken zal worden. Esneux zal met zekerheid gemeden worden.
Jo Reulen gaat met een aantal mensen naar de proloog in Utrecht met de trein. Liefhebbers kunnen mee voor 7 à 8 euro. Harry Schmeits en Hub Jorissen willen zich hiervoor aanmelden.

Clublokaal: na de sluiting van café “Onger de Buimkes” werden we geconfronteerd met het feit dat we een nieuw clublokaal moesten zoeken. Er is druk gespeculeerd en gelobbyd. Het bestuur heeft zich over de hele zaak gebogen en doet de vergadering het voorstel om café Wilhelmina als clublokaal te kiezen.
Argumenten voor de keuze waren: ligging, terras, stalling fietsen en misschien ook wel de stille hoop om – gelet op de naam van de kroeg – nog ooit “koninklijke” voor de naam Luifeltrappers te krijgen.

Op de vraag of er bezwaren tegen dit voorstel zijn laat Peter Bockting weten het jammer te vinden dat we de grote tafel niet kunnen gebruiken. Die wordt immers bezet door een aantal kaarters. Volgens Harry Schmeits lost dit probleem zich vanzelf op: er komt een nieuw interieur. Er zijn verder geen bezwaren en dus wordt café Wilhelmina unaniem tot clublokaal gekozen.

De vergaderlocatie blijft De Boew.

Tientje lappen

Rondvraag:

Frans Peeters      vraagt wat we doen met het logo op onze truien. De vergadering vindt dat we bij nieuwe truien een nieuw logo moeten laten aanbrengen. Harry Schmeits heeft al een nieuw ontwerp gemaakt.
                            Daarnaast mist Frans bij de fietsclub een feestavond; hij wil dit wel graag, liefst in het clublokaal. Het bestuur geeft aan hierop terug te komen.

Peter Bockting     doet een appel op alle leden om lid te worden van de Rabobank om deel te kunnen nemen aan de clubactie en zo onze clubkas te kunnen spekken.

Klaus Nolten        vraagt of we nog clubkampioenschappen houden dit jaar. De vergadering geeft aan ervan af te zien.

Paul Hamers        vraagt of de koningsdagroute al bekend is. Harry Schmeits stelt een rondje van 75 km voor, maar de weersverwachting is niet goed.

Paul Hundscheid  vraagt of het niet goed zou zijn om voor de “betere” fietsers tijdens het fietsweekend een lusje erbij te laten fietsen. De meningen zijn verdeeld.

Harry Schmeits    vraagt of de leden een clubkampioenstrui willen. De vergadering vindt het een sympathiek idee. Het bestuur zal hierop terugkomen.

Raadpleeg www.luifeltrappers.nl voor data en tijdstippen van activiteiten

Notulen ledenvergadering 21 november 2014
Naar overzicht

Aanwezig: Carl Dormans, Hub Jorissen, Jos Janssen, Hans Bodens, Dick de Jager, Peter Moulen, Paul Hamers, Henk Paulissen, Frans Peeters, Rene Willems, Hans Wielens, Bert Kroezen, Harry Schmeits, Paul Hundscheid, Klaus Nolten, Harrie Huynen, Rob de Vries, Peter Bockting, Wim Stienen, Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Jos Vroemen, Rob Martens, Paul Damoiseaux, Romain Heijnen, Hans Teuns (ook in willekeurige volgorde).

Joep opent de vergadering en heet alle aanwezige leden welkom. In tegenstelling tot de opkomst bij de najaarsvergadering van vorig jaar zijn nu veel leden aanwezig en kan de huldiging van de clubkampioen op gepaste wijze plaatsvinden: Paul Hamers heeft net als vorig jaar de meeste kilometers gefietst. Paul krijgt de beker overhandigd en Hans Bodens wordt bedankt voor zijn werkzaamheden aan de wisseltrofee.

Mededelingen.
- Er is een aantal afmeldingen voor de vergadering binnengekomen (zie boven). Jos Vroemen geeft - hoewel niet aanwezig i.v.m. zijn jubileum bij de Koninklijke Fanfare Puth – een rondje vanwege het feit dat hij de 60-jarige leeftijd heeft bereikt.
- Frans Peeters doet ook een duit in het zakje en geeft ook een rondje: hij is opa geworden van een kleindochter Annelin.
- Hans Wielens vraagt iedereen de rondgestuurde ledenlijst te controleren op (on-)juistheden.


Verslag 21 april 2014.
Harrie Huijnen vraagt wat er met het medisch paspoort is gebeurd. Harry Schmeits deelt mee dat hij ervoor zorgt dat iedereen voor aanvang van het nieuwe seizoen een pasje met zijn medische gegevens heeft.
Het verslag wordt vastgesteld.

Financiën
.
Alle leden hebben hun contributie voldaan. Er is een ruim budget in kas. De kas moet voor de volgende vergadering worden gecontroleerd door de kascontrolecommissie bestaande uit Romain Heijnen en Harry Schmeits.
Afgesproken wordt dat de contributie voor het komende seizoen wordt gehandhaafd op € 55,-. (Zie ook punt: Viering 40-jarig bestaansfeest).

Winteractiviteiten. De volgende winteractiviteiten worden georganiseerd:
- 29 december 2014    Eerste Luifeltrapperskwajongconcours. Harrie Huijnen meldt zich aan als twaalfde man. Gestart wordt om 16.00 uur. Indrinken om 15.00 uur. Locatie: Café de Pesch.    
- 1 januari 2015           Nieuwjaarsreceptie in ODB vanaf 16.00 uur.
- 11 januari 2015         Winterwandeling. Start om 10.30 uur bij ODB.
- 1 februari 2015         Gezamenlijk hapje eten. Voor de eerste keer op zondagmiddag van 14.00 – 17.00 uur. Optie: ’t Kleine Verschil. Na eten nog een slokje drinken bij een aanpalend café.
- Fietsweekend 2015    Het comité (Peter Moulen en Hans Wielens) zoekt wederom een locatie. Jos Janssen en andere geïnteresseerden zorgen voor een mooie route.

Viering 40-jarig bestaansfeest (2018).
Unaniem wordt besloten om te sparen/reserveren voor het 40-jarig jubileum. Daarvoor wordt de contributie in de jaren 2015, 2016 en 2017 verhoogd met 20 euro.
Het contributiebedrag wordt m.a.w. € 75.

Deelname Rabo clubactie.
De voorzitter roept alle leden op om deel te nemen aan de Rabo clubactie. Een eenvoudige manier om de clubkas “te spekken”. Iedereen die lid is van de Rabobank kan meedoen. Leden met een rekening bij de Rabobank wordt gevraagd zich (kosteloos) lid te maken van de Rabobank. Ook zal bekeken worden of een mogelijke “steunoperatie” met andere Oudgeleense verenigingen meer stemmen kan opleveren.

Tientje lappen.

Rondvraag:

Hans Bodens geeft aan dat hij zeer geïnteresseerd is in deelname aan de zomerfietstrip naar Rothenburg in Beieren. Hij is (waar niet?) erg bekend in deze streek en zal zeker voor enkele interessante lusjes aldaar kunnen zorgen.

Frans Peeters deelt mee dat op Goede Vrijdag 2015 (3 april) weer de fietstocht naar Banneux (GBG-tocht) wordt georganiseerd. Hij start een discussie door de vraag op te werpen of het niet goed zou zijn om de A-groep en de B-groep te laten fuseren en weer gezamenlijk te fietsen. Immers, hij heeft geconstateerd dat de conditie van de B-ploeg sterk gegroeid is en het zou fijn zijn om met een groet groep gezamenlijk te fietsen. Argumenten pro en contra vliegen over tafel en we zouden de Luifeltrappers niet zijn als we met deze discussie onze vergadering niet wisten te rekken…
Uiteindelijk blijft er een waterig compromis over: we starten de eerste 4 weken in het nieuwe seizoen gezamenlijk. Daarna scheiden de wegen van de A- en de B-groep zich weer: letterlijk en figuurlijk.

Harrie Huijnen laat weten dat zijn jaarlijkse tocht, die dit jaar is afgelast, klaar is. De tocht (65 km) kan komend seizoen worden gefietst. Er zal nog een datum worden gezocht.

Henk Paulissen er is in het verleden een afspraak gemaakt dat de B-ploeg niet harder zou fietsen dan 26 km (gemiddeld?). Er wordt regelmatig harder gefietst en dan zou eigenlijk, voor diegenen die harder willen fietsen, een overstap naar de A-ploeg voor de hand liggen. Natuurlijk wordt ook hierover weer uitvoerig gediscussieerd.

Dick de Jager vraagt of er interesse is om volgend jaar in juli een gezamenlijk bezoek aan de Tour de France af te leggen (Huy of Seraing). Dick en Joep nemen de niet eenvoudige taak op zich om een en ander te inventariseren en in goede banen te leiden.

Harry Schmeits verzoekt alle leden (die dat nog niet hebben gedaan) hun medische gegevens aan hem door te geven zodat hij de pasjes kan maken. Graag de gegevens doorgeven voor half december (2014!) Ook vraagt hij of we de vergaderingen in de Boew blijven houden. Antwoord: ja.

Hans Wielens geeft aan dat de jaaragenda 2015 op de website van de Luifeltrappers staat.

Joep Jorissen deelt mee dat Hans Teuns zijn lidmaatschap van de Luifeltrappers heeft beëindigd door fysieke beperkingen.

De voorzitter sluit de vergadering.

Ter herinnering:
Contributie zijnde € 75,- voor 2015 nog niet betaald? Doe het op tijd.


Raadpleeg
www.luifeltrappers.nl voor data en tijdstippen van activiteiten

Notulen ledenvergadering 11 april 2014
Naar overzicht


Aanwezig
: Peter Bockting, Carl Dormans, Hub Jorissen, Peter Moulen,  Hans Bodens, Rob de Vries, Frans Peeters, Klaus Nolten, Paul Hundscheid, Dick de Jager, Hans Wielens, Harry Schmeits, Bert Kroezen, Harrie Huijnen, Henk Paulissen, Rob Martens, Paul Hamers, René Willems, Paul Damoiseaux, Frans Erkelens, Wim Stienen, Jos Vroemen  en Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Jos Janssen, Ton Kusters, Romain Heijnen, Hans Teuns (in willekeurige volgorde).

Joep opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom. Omdat de vorige vergadering weinig leden aanwezig waren, memoreert de voorzitter het feit dat Paul Hamers clubkampioen 2013 is geworden. Paul wordt vervolgens door alle aanwezigen met een daverend applaus beloond.

Mededelingen

Frans Peeters deelt mee dat hij bij de rondvraag mededelingen zal doen over de bedevaart naar Banneux.

 

Verslag vorige vergadering (9 november 2012)

Harrie Huijnen heeft het verslag van de vorige bijeenkomst bestudeerd en laat weten dat het bestuur is vergeten om het punt 40-jarig jubileum op de agenda te plaatsen. Een zeer terechte opmerking. Deze nalatigheid zal de volgende vergadering (21/11/2014) worden hersteld.

 

Financieel overzicht en verslag kascontrolecommissie
Bert Kroezen en Romain Heijnen hebben op 5/2/2014 de kas van de LuifelTrappers ten huize van de penningmeester gecontroleerd. Bert leest het verslag, dat gedateerd is 21/3/2014, voor. Alles is in orde bevonden. De penningmeester wordt décharge verleend. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Romain Heijnen en Harry Schmeits.
De penningmeester laat weten dat er nog ruim voldoende euros in kas zijn. Hij vraagt alle leden om voor 1 mei de contributie te hebben overgemaakt. Verder laat hij weten dat na afloop van de vergadering het financieel overzicht ter inzage ligt.


Activiteiten
Buitenreguliere fietstochten: afgesproken wordt om op het kilometerbord alleen de kilometers te schrijven die op zondag vanaf ODB worden gefietst. Fietst iemand (enkele leden) een tocht buiten clubverband, dan krijgen zij de kilometers geschreven die door de leden op zondag in clubverband zijn gefietst.Wanneer in een “feestweekend” 2 keer wordt gefietst (zondag en maandag) dan krijgt iedereen hetzelfde aantal kilometers geschreven, ongeacht of hij op zondag of op maandag of op beide dagen heeft gefietst.
Datum clubfoto: 11 mei 2014 om 09.00 uur. Alle leden wordt verzocht aanwezig te zijn!!


Medisch paspoort
De leden vinden het een goed voorstel om een medisch paspoort te laten maken zodat bij een ongeval de meest noodzakelijke informatie aanwezig is. De voorzitter geeft aan dat iedereen hieraan moet meedoen en hij vraagt alle leden er serieus mee om te gaan. Harry Schmeits stuurt (nogmaals) aan alle leden de noodzakelijke informatie zodat iedereen weet welke informatie aangeleverd moet worden.

Omdat de laatste tijd een paar keer iets is misgegaan met het versturen van e-mails, zal Hans Wielens een mail naar alle leden sturen met het verzoek hun NAW-gegevens te controleren en er daarmee voor te zorgen dat we een actuele ledenlijst krijgen zodat iedereen weer zijn mail krijgt.


Fietsweekend 2014
De organisatie van het fietsweekend 2014 zal wederom door Peter Moulen en Hans Wielens op zich worden genomen. Het fietsweekend zal op 13 en 14 september plaatsvinden.


Tourbezoek 2014
Gaat niet door.

 

Tientje lappen
Rob Martens collecteert.

Rondvraag
Frans Peeters op Goede Vrijdag 18 april zal de bedevaartsfietstocht naar Banneux worden verreden. Het is een tocht van 135 kilometer. Vertrek om 09.00 uur bij ODB. Verwachte thuiskomst is 18.00 uur.

Frans vraagt vervolgens wie van plan is om mee te gaan. Hans Bodens, Klaus Nolten, René Willems, Paul Damoiseaux, Paul Hamers, Carl Dormans, Dick de Jager, Harry Schmeits en Peter Moulen gaan zeker mee. Harrie Huijnen, Henk Paulissen, Rob Martens, Jos Vroemen, Bert Kroezen en Jan Janssen weten het nog niet (zeker).

Dick de Jager vraagt of er interesse is om de clubkampioenschappen dit jaar weer op de baan te houden. Antwoord is nee. Verder geeft hij aan dat wielerclub de “Gebroken Spaak” uit Bunde op zijn website leuke fietsroutes heeft staan.

Peter Bockting laat weten dat hij zijn koersmodus heeft gevonden: PONDEROSA.

Hans Bodens vraagt aandacht voor de clubactie van de Rabobank. De Luifeltrappers staan echter niet op de lijst van verenigingen. Het verenigingspakket moet nog besproken/aangevraagd worden. Hans Wielens is bij de Rabobank geweest en heeft informatie opgevraagd. De vergadering moet uiteindelijk beslissen of we ons verzekeringspakket onderbrengen bij de Rabobank (voorwaarde om aan de clubactie te kunnen meedoen) of dat we de verzekeringen handhaven bij Offermans. Bespreekpunt voor de volgende vergadering.

De volgende toertochten worden door Hans van harte aanbevolen:
- Fietstocht Koos van Moerkerk, 3 mei 2014, vertrek om 10.00 uur bij Reuvers in Munstergeleen
- Fietstocht Medisport, 10 mei 2014, vertrek om 10.00 uur, 80 km
- De DSM Classic op 7 september 2014

Harrie Huijnen heeft zijn HH-classic gepland op 29 juni 2014. Het wordt 1 route van maximaal 75 km. Het parkoers zal gezocht worden in de streek rond Bilzen.

Klaus Nolten meldt dat hij goede contacten heeft met de opvolger van Harm Knol voor diegenen die interesse hebben om op de baan te fietsen.

René Willems viert op 27 april 2014 zijn 50-jarig bestaansfeest. Hij nodigt alle leden met partner uit.
Hans Bodens had op die datum ook al iets geregeld voor zijn verjaardag; hij wordt 75. Hij wil nu een andere datum “regelen”. Eerst wordt er een fietstocht van 75 km verreden en daarna zal voor een hapje en een drankje (vat bier) worden gezorgd. Alleen voor leden.

Henk Paulissen vraagt aandacht voor goed fietsgedrag; stoppen bij rood verkeerslicht; geen verkeersovertredingen; m.a.w. meer rekening houden met andere weggebruikers.
Natuurlijk ontstaat er een levendige discussie over fietsgedrag. Er wordt gevraagd om duidelijker signalen door te geven: zowel van voor naar achter als omgekeerd. Met maximaal 2 personen naast elkaar fietsen.

Frans Peeters deelt mee dat hij op vakantie is als de clubfoto wordt gemaakt.

Harry Schmeits stelt voor dat iemand de fietsroutes voor de B-groep maakt. Verder maakt hij melding van het feit dat op 26 april 2014 om 20.30 uur in de Boew een live performance van Kult Entertainment zal plaatsvinden.

Hans Wielens memoreert de BBQ op 21 juni 2014 bij Casa Carlo. Voor alle andere evenementen zie de website van de Luifeltrappers. Als iemand afdraait, bij voorkeur niet alleen, maar minstens met 2 personen: Samen uit – Samen thuis!

Rob de Vries is nog enkele weken uit de roulatie i.v.m. voetbal.

De voorzitter sluit de vergadering.

Raadpleeg www.luifeltrappers.nl voor data en tijdstippen van activiteiten

Notulen ledenvergadering 29 november 2013
Naar overzicht

Aanwezig:
Een kleine opkomst, zie hieronder.

Aanwezig: Carl Dormans, Hub Jorissen, Jos Janssen, Hans Bodens, Rob Martens, Dick de Jager, Peter Moulen, Paul Hamers, Henk Paulissen, Frans Peeters, Hans Wielens, Rob de Vries (later), Peter Bockting (later), Wim Stienen, Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Bert Kroezen, Harry Schmeits, Paul Hundscheid, Klaus Nolten, Harrie Huynen, Paul Damoiseaux, Rene Willems, Hans Teuns, Ton Kusters, Frans Erkelens   (ook in willekeurige volgorde).
Joep opent de vergadering en heet alle aanwezige leden welkom. Hij constateert dat de geringe opkomst jammer is voor de huldiging van de clubkampioen: Paul Hamers. Paul krijgt de beker overhandigd en Hans Bodens wordt bedankt voor zijn werkzaamheden aan de wisseltrofee.

Mededelingen
. Er zijn veel afmeldingen voor de vergadering binnengekomen (zie boven).

Verslag 26 april 2013
. De voorzitter vraagt wie de bidon met EHBO-materiaal in zijn bezit heeft. Tot het fietsweekend was deze in het bezit van Peter Moulen. Nu is niet bekend waar de bidon is gebleven. Er zullen in ieder geval 2 bidons moeten komen: 1 voor de A-groep en 1 voor de B-groep. Peter Moulen zal enig speurwerk gaan verrichten.

De sokken behorend bij de jubileumoutfit moeten nog worden uitgereikt. Dit zal vlak voor de aanvang van het nieuwe seizoen gebeuren.

Het verslag wordt vastgesteld.

Toelating nieuwe leden
. De club heeft op dit moment geen vastgesteld protocol. Peter Bockting heeft een voorstel per e-mail naar alle leden gestuurd. Na enige discussie wordt als volgt besloten:
De club hanteert in het vervolg bij toelating van nieuwe leden het systeem Bockting, d.w.z. dat toelating van het nieuwe lid in stemming wordt gebracht tijdens een ledenvergadering. Er wordt gestemd bij handopsteking. Bij 2 tegenstemmers is het nieuwe kandidaat-lid afgewezen. Bij 1 tegenstemmer volgt er een discussie/debat.

Financiën
. De penningmeester geeft een toelichting op de financiële stand van zaken. We hebben het afgelopen fietsjaar “goed geboerd”. Het resultaat positief. Afgesproken wordt dat de contributie voor het komende seizoen wordt gehandhaafd op € 55,-

Winteractiviteiten. De volgende winteractiviteiten worden georganiseerd:
1 januari 2014    Nieuwjaarsreceptie in ODB vanaf 16.00 uur.
19 januari 2014  Winterwandeling met een pauzestop bij St. Jans Geleen
15 februari 2014 Gezamenlijk hapje eten bij de Biesenhof in Geleen

      Terugblik 35-jarig bestaansfeest. We kunnen op een zeer geslaagd jubileumfeest terugkijken. Veel aanwezige leden, maar ook oud-leden. Harry Schmeits heeft veel energie gestoken in de “entourage” van het feest: het beeldmateriaal, de quiz en de aankleding van ODB. Chapeau!!
De prijsuitreiking van de quiz moet nog plaatsvinden en de vergadering beslist om dit samen met de huldiging van de clubkampioen te doen. Peter Bockting heeft voorgesteld om nog een artikel over het jubileum in de regionale pers te laten verschijnen (Trompetter, Koos Snijders). Dit zal voor aanvang van het nieuwe fietsseizoen in februari/maart 2014 gebeuren.

Vooruitblik 36-jarig jubileum: er is tijdens en na het 35-jarig jubileum geopperd om ieder jaar het bestaansfeest te vieren. De voorzitter stelt dat we met de huidige leden genoeg bijeenkomsten hebben; een jubileum en/of reünie moeten we pas weer vieren bij het 40-jarig bestaan van de club. Afgesproken wordt om het punt 40-jarig jubileum te agenderen voor de volgende vergadering Fietsweekend 2013. Goede locatie, slecht weer, lauw bier.

Fietsweekend 2014. Het verzoek aan de organisatie om weer een locatie te zoeken waar we met zijn allen bij elkaar blijven en niet uitzwermen over verschillende cafés. Suggesties die tijdens de vergadering worden gedaan zijn: Dedenborn, ’s-Gravenvoeren of een plaats in Nederland, bijvoorbeeld Mook. Alle ideeën zijn welkom.

Tourbezoek 2014. De Tour is komend jaar 3 dagen in de Elzas/Vogezen. De voorzitter stelt voor om dan (12/13/14 juli) met belangstellenden daar een kijkje te gaan nemen; zonder fiets. Geïnteresseerden kunnen zich bij Joep melden, via e-mail, en daarna wordt naar een geschikt onderkomen gezocht (3 overnachtingen).

In de bouwvak wordt door een aantal leden weer een fietsvakantie gehouden. Locatie is nu nog niet bekend.

Tientje lappen
.

Rondvraag
Hans Bodens
-
vraagt waarom er niet ook een beker voor de kampioen van de B-ploeg wordt ingevoerd.

Frans Peeters
-
deelt mee dat op Goede Vrijdag 2014 (18 april) weer een fietstocht naar Banneux wordt georganiseerd. Vertrek om 09.00 uur bij ODB. Complimenteert de organisatie van het jubileumfeest. Vraagt wat de bedoeling was van de brief aan Ger Peijnenburg.

Wim Stienen
-
vraagt of het niet mogelijk is voor oud-leden, niet-fietsers, om toch bij te dragen aan de fietsclub; in ieder geval om verbonden te zijn en te blijven aan de fietsclub. Met andere woorden: kun je lid worden zonder te fietsen?
Voor het eerst wordt de procedure Bockting van stal gehaald. Er wordt gestemd. Niemand is tegen en Wim Stienen is weer lid van Luifeltrappers.

Hans Wielens  
-
2 maart 2014 is carnavalszondag. De officiële start van het fietsseizoen wordt daarom verplaatst naar 9 maart.
- De nieuwe truien zijn aangeschaft op basis van de maatvoering van de vorige trui. Een aantal leden vindt dat de trui met korte mouw klein is uitgevallen. 7 mensen met een trui met korte mouw willen graag een maat groter en 3 mensen met een trui met lange mouw willen ook een andere maat.
- Vervolgens vindt er een discussie plaats over de manier waarop e.e.a. is gelopen. Volgende keer moet er een andere procedure worden gevolgd; in ieder geval met exacte pastruien.
- Vraag is wat we ermee doen. De prijs opvragen van de kosten van een nieuwe trui en vervolgens kan iedereen beslissen of hij een nieuwe trui wil bestellen.

Joep Jorissen
- heeft van Rene Willems vernomen dat deze iedere zondagmorgen om 10.00 uur bij ODB vertrekt voor een rondje met de mountainbike. Door Harry S. zal ook nog overleg met de leverancier plaatsvinden.
- Harrie Huijnen heeft aan Joep doorgegeven dat hij binnenkort 69 jaar oud wordt en dat hij vanavond zijn verjaardagsfeest viert. Hij geeft de aanwezigen – bij zijn afwezigheid – een rondje!
- Harrie Huijnen wil komend seizoen weer een HH-toertocht organiseren. De vergadering gaat hier – natuurlijk – mee akkoord.
- Ook heeft Harrie voorgesteld een zomerfietstrip in etappevorm te organiseren. De vijf vaste zomergasten zien dit niet zo zitten. Zij houden liever op de bekende manier hun fietsvakantie.

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Notulen ledenvergadering 26 april 2013
Naar overzicht

Aanwezig:
Carl Dormans, Hub Jorissen, Peter Moulen,  Hans Bodens, Rob de Vries, Frans Peeters, Klaus Nolten, Paul Hundscheid, Dick de Jager, Hans Wielens, Harry Schmeits, Bert Kroezen, Romain Heijnen, Henk Paulissen, Rob Martens, Paul Hamers, René Willems en Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld:
Jos Janssen, Ton Kusters, Harrie Huijnen, Hans Teuns (ook in willekeurige volgorde).

Joep opent de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom. Er zijn geen mededelingen.

Verslag vorige vergadering (9 november 2012):

Paul Damoiseaux heeft voor 10 leden een plaats kunnen regelen bij de RABO-tocht. Het bestuur heeft besloten dat deelname aan deze tocht geen clubactiviteit of jubileumactiviteit is. Naar aanleiding van een discussie over dit punt wordt besloten om onze club voor volgend jaar aan te melden bij de RABO Sponsor Activiteit.


De verzorging van de inwendige mens na het fietsen is verbeterd. Met dank aan Marjo en Frans. 

Kascontrole en financieel overzicht:
Bert Kroezen en Rob Martens hebben de kas van de LuifelTrappers ten huize van de penningmeester gecontroleerd. Bert doet verslag. Alles is in orde bevonden. De penningmeester wordt décharge verleend. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Romain Heijnen en Bert Kroezen.

EHBFO:
De collega van René Willems is aanwezig voor een presentatie over Eerste Hulp Bij FietsOngelukken. Een interessante presentatie die in ieder geval bij de aanwezigen voor een stuk bewustwording heeft gezorgd. Naast een aantal tips die zijn gegeven (bijvoorbeeld over het meenemen van een ehbo-setje), wordt er ook gesproken over het laten volgen van een ehbo-cursus / reanimatiecursus. Het bestuur zal deze zaak oppakken en bekijken welke vervolgacties kunnen worden genomen.

Jubileumoutfit 2013:
Harry Schmeits heeft een voorstel voor een trui uitgewerkt. Hij stuurt de informatie naar alle leden zodat iedereen kenbaar kan maken wat zijn wensen zijn. Na veel discussie over het al dan niet aanschaffen van een complete set of alleen maar een trui met korte mouwen, wordt besloten om zowel een trui met korte alsook een trui met lange mouwen aan te schaffen (retro-groen). Een koersbroek (alleen zwart) moet iedereen zelf aanschaffen

Jubileumfeest 35-jarig bestaan:
 
het feest zal plaatsvinden op 10 november 2013. ’s Morgens wordt gestart met een brunch in ’t Kleine Verschil (alleen voor de leden) en ’s middags wordt het feest voortgezet bij ODB voor leden met partners en oud-leden. Het contributiebedrag is voor het jubileum aangepast (80 euro).

Fietsweekend 2013:
de organisatie van het fietsweekend 2013 zal wederom door Peter Moulen op zich worden genomen. Het fietsweekend 2013 zal op 7 en 8 september plaatsvinden. Peter Moulen wil graag weten hoeveel mensen meegaan i.v.m. reservering van het hotel. Wie zich als eerste aanmeldt en betaalt wordt ook als eerste ondergebracht. Peter Bockting geeft aan dat in principe iedereen mee zou moeten kunnen gaan op dit jubileumweekend.

Zomeractiviteiten
Clubkampioenschappen 16 juni 2013
Lebensqualitätrundfahrt 15 mei 2013 (H. Schmeits)
H. Huynentoer 9 juni 2013
BBQ bij Carl Dormans 29 juni 2013

Tientje lappen


Rondvraag

Hans Bodens  
zal zijn verjaardagsrondje later in het seizoen fietsen (als het weer beter is).

Frans Peeters
o
p 19 mei vindt de Grenslandklassieker plaats. Deelnemers krijgen hetzelfde aantal km geschreven op basis van wat er op zondag (het meeste) wordt gefietst. Frans blikt ook nog even terug op de tocht naar Banneux.

Klaus Nolten
meldt dat zondag 28 april een eerbetoon aan Jan Nolten zal plaatsvinden op de wielerbaan in Geleen.

René Willems
geeft aan dat hij 2 ehbo-setjes zal maken.

Peter Moulen
stelt voor om de B-groep zondags om 09.30 uur te laten vertrekken. De meerderheid (d.w.z. de A-groep) stemt voor. Met ingang van 28 april 2013 vertrekt de B-groep om 09.30 uur.

Paul Hundscheid
merkt op dat het tempo van de B-groep te hoog ligt.

Hans Wielens
meldt dat de Lotto duurder wordt. De vergadering besluit om te stoppen met de Lotto.

De voorzitter sluit de vergadering.

Notulen ledenvergadering 9 november 2012
Naar overzicht

Aanwezig:
Carl Dormans, Hub Jorissen, Peter Moulen, Paul Damoiseaux, Peter Bockting, Hans Bodens, Rob de Vries, Frans Peeters, Klaus Nolten, Paul Hundscheid, Dick de Jager, Hans Wielens, Harrie Schmeits, Hans Teuns, Harrie Huijnen, Bert Kroezen, Rob Martens, Frans van Velzen, René Willems en Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Jos Janssen, Romain Heijnen, Henk Paulissen en Frans Erkelens (ook in willekeurige volgorde).

 Joep opent de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom, zoals dat gebruikelijk is.
Paul Damoiseaux wordt gefeliciteerd met zijn 57ste verjaardag en de nummers 1 t/m 3 van de clubkampioenschappen op de baan worden gehuldigd:
nummer 1 René Willems,
nummer 2 Rob de Vries
nummer 3 Klaus Nolten.
Hierna vindt de huldiging van de kilometerclubkampioen van 2012, Rob de Vries, plaats.

Verslag vorige vergadering(13 april 2012):
*
Het jubileumfeest staat gepland voor 10 november 2013 en zal worden georganiseerd door het bestuur.
* Paul Damoiseaux stelt voor om een toertocht (ook voor niet-Luifeltrappers) te organiseren. De vergadering wordt om haar mening gevraagd. Uiteindelijk stelt de voorzitter voor dat Paul een oriënterend onderzoek doet en op de volgende vergadering uitsluitsel geeft. De meerderheid van de vergadering steunt dit voorstel.
 

Financieel overzicht: de penningmeester (Hans Wielens) doet verslag van de financiële situatie van de club. Er is een extra bedrag gereserveerd voor het jubileum.

Kascontrolecommissie: Bert Kroezen en Rob Martens hebben zich beschikbaar gesteld om de kascontrolecommissie te bemensen.

Winteractiviteiten: de winteractiviteiten bestaan traditiegetrouw uit de nieuwjaarsreceptie op 1 januari bij ODB, een winterwandeling op 27 januari 2013 en een gezamenlijk hapje eten op 23 februari 2013. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website.

Jubileumfeest 35-jarig bestaan: het feest zal plaatsvinden op zondag 10 november 2013.
’s Morgens wordt gestart met een brunch in ’t Kleine Verschil (alleen voor de leden) en ’s middags wordt het feest voortgezet bij ODB waarbij uiteraard de partners en ook de oud-leden worden uitgenodigd.

Fietsweekend 2012 en 2013: de leden zijn het er unaniem over eens: het fietsweekend 2012 was zeer geslaagd, een goede tocht en een goede locatie. Dick de Jager wordt bedankt voor de geleverde diensten!
De organisatie van het fietsweekend 2013 zal wederom door Peter Moulen op zich worden genomen.
Het fietsweekend 2013 zal in het tweede weekend 7en 8 september plaatsvinden. Wie zich als eerste aanmeldt en betaalt wordt ook als eerste ondergebracht.
Peter Bockting geeft aan dat in principe iedereen mee zou moeten kunnen gaan op dit jubileumweekend.

Bestuursverkiezing: er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Het voltallige bestuur is herkozen voor een termijn van drie jaar en bedankt alle leden voor het vertrouwen.

Tientje lappen : hier wordt door iedereen gehoor aan gegeven.

Rondvraag:
Peter Bockting
   het stickerverhaal wordt nieuw leven ingeblazen in het nieuwe seizoen.

Hans Bodens       vraagt wie er mee wil gaan mountainbiken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Hans.

Hans Teuns         probeert komend jaar voor 100% aanwezig te zijn.

Rob de Vries       vraagt of er nog een kampioenstrui is. Antwoord is nee.

René Willems      deelt mee blij te zijn er weer bij te zijn en hij bedankt voor de blijken van meeleven.

Harry Schmeits   laat weten dat hij Bram Nolten op bezoek heeft gehad. Bram wil graag alles in het werk stellen om een profcontract te bemachtigen. Om o.a. trainingskampen te betalen heeft hij een “Club van twintig” in het leven geroepen: voor twintig euro p.p. kun je Bram sponsoren en hij zal je dan op de hoogte houden van zijn ervaringen en ontwikkelingen. Zie o.a. www.bramnolten.nl. Bram zal alle Luifeltrappers een mailtje sturen over zijn “Club van twintig”.

Frans Peeters     verzoekt om de Banneuxtocht op de agenda van de Luifeltrappers te zetten. Deze tocht zal gefietst worden met een lage hartslag; het is een duurtocht van 130 km die gefietst zal worden op 29 maart 2013.
Hij vraagt , in verband met zijn vakantieplanning, wanneer het kampioenschap op de baan zal plaatsvinden. Dit is nog niet bekend.

Carl Dormans     vraagt of er bij ODB al iets te eten geregeld is voor na het fietsen. De voorzitter zal dit met Frans van ODB opnemen.

Harrie Huijnen   wil in 2013 weer de HH-toer organiseren als er behoefte aan is. De vergadering geeft aan dat die behoefte er is. Afgesproken wordt om zondag 9 juni 2013 te reserveren voor de HH-toer.

Peter Moulen      geeft aan dat we bij de clubkampioenschappen op de baan liefst zelf 3 vrijwilligers “moeten regelen” om zaken te registreren.

De voorzitter sluit de vergadering.

Ter herinnering:
        Ø
   Denk aan het overmaken van de contributie voor 2013 è  € 80,-!
       
Ø   Raadpleeg www.luifeltrappers.nl voor data en tijdstippen winteractiviteiten.


Notulen ledenvergadering 13 april 2012
Naar overzicht

Aanwezig:
Carl Dormans, Hub Jorissen, Peter Moulen, Paul Damoiseaux, Peter Bockting, Hans Bodens, Henk Paulissen, Romain Heijnen, Rob de Vries, Frans Peeters, Klaus Nolten, Paul Hundscheid, Dick de Jager, Hans Wielens, Harrie Schmeits, Hans Teuns, Jan Janssen (in willekeurige volgorde).
Afgemeld: Jos Janssen, Bert Kroezen, Ton Kusters,  Rob Martens, Frans van Velzen en René Willems (ook in willekeurige volgorde).

Opening: Zoals gewoonlijk opent onze voorzitter Joep de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom, zoals dat gebruikelijk is.

De voorzitter meldt dat een aantal leden (c.q. partners van leden) ziek zijn.
Het gaat om Rob Martens (val met fiets).Klaus Nolten was in de buurt toen de valpartij plaatsvond en vertelt wat er gebeurd is.
Frans Suyck is kortstondig opgenomen geweest in het ziekenhuis.
De echtgenoten van Harrie Huynen en Hans Bodens zijn beide ziek. Hij wenst allen een snelle beterschap.

Verslag vorige vergadering: geen bijzonderheden.

 Jubileum-outfit 2013: er is geen behoefte aan een nieuwe outfit. Het huidige tenue is nog prima in orde. Paul Damoiseaux stelt voor om voor iedereen dezelfde handschoentjes en/of sokken aan te schaffen.
Harrie Schmeits zal de uitvoering (offerte aanvragen) op zich nemen.

Jubileumfeest 2013: het feest zal waarschijnlijk plaatsvinden in november 2013 (op een vrijdag -> besloten avond). De voorzitter heeft dit met Frans Suyck besproken. De leden verzoeken om de datum tijdig bekend te maken.

Kascontrole en financieel overzicht: Frans Peeters en Jos Janssen hebben de kas gecontroleerd. Frans Peeters doet verslag. De vergadering verleent de penningmeester en bestuur décharge.

Fietsweekend: het fietsweekend, traditioneel het 2de weekend in september, vindt plaats op 8 en 9 september 2012.
Er is nog geen exacte locatie bekend, maar Peter Moulen en Hans Wielens gaan op zoek naar een verblijfplaats in België. Een route moet natuurlijk ook nog worden uitgezet.

Clubkampioenschappen: 17 juni op de baan Glanerbrook, met Harm Knol. Hans Bodens zal dan een vat bier doneren, zo maar.

BBQ: 9 juni 2012, vanaf 16.00 uur -> casa Carlo.

Tourbezoek Luik: zaterdag 30 juni om 09.30 uur gezamenlijk vertrek naar Luik.

WK wielrennen Valkenburg: zondag 23 september vindt de wegwedstrijd plaats.
Er wordt het voorstel gedaan om gezamenlijk, met de bus (?) naar het WK te gaan en de zondagse fietstocht op zaterdag te laten plaatsvinden; dezelfde vertrektijden.

Rondvraag:
Peter Bockting     
meldt zich af voor komende zondag i.v.m. brommerzegening in Banneux.
Rob de Vries       
maakt zich zorgen over het feit dat steeds meer A-leden de groep verlaten en naar de B-groep gaan. De voorzitter stelt dat de A-groep eens bij zichzelf te rade moet gaan.
                            afspraak: Carl Dormans bepaalt het tempo.
Harry Schmeits    vraagt waar de (extra) verhoging van het contributiebedrag aan besteed gaat worden. Dit is nog niet exact bekend, maar het is bedoeld voor de huidige leden.
Frans Peeters      deelt mee dat de tocht naar Banneux goed is bevallen. Hij wil de tocht volgend jaar wee fietsen en zal t.z.t. een mailtje rondsturen.
Paul Damoiseaux Grenslandklassieker. Wordt deelname aan deze fietstocht ook bijgeschreven op het kilometerbord? Op het kilometerbord worden alleen de kilometers geschreven die in clubverband worden gefietst.
                            Als de club meedoet aan een toertocht dan worden de kilometers geschreven die de A-groep die zondag heeft gefietst. Leden die individueel aan een tocht deelnemen, krijgen geen kilometers bijgeschreven.
Joep Jorissen     
gaat per 1 mei met pensioen en geeft op 26 mei een feest. Uitnodiging volgt; Plaats van handeling is Café De Boew.

De voorzitter sluit de vergadering.

Notulen ledenvergadering 2 december 2011
Naar overzicht

Aanwezig: Carl Dormans, Hub Jorissen, Bert Kroezen, Dick de Jager, Hans Bodens,  Rob de Vries, Rob Martens , Hans Wielens, Harrie Schmeits, Jan Janssen, Rene Willems, Hans Teuns, Paul Hundscheid, Paul Damoiseaux en Paul Hamers (in willekeurige volgorde).
Afgemeld: Romain Heijnen, Peter Moulen, Henk Paulissen, Harry Huynen, Frans Peeters, Jos Janssen, Peter Bockting, Frans van Velzen, Frans Erkelens, en Niek Baetsen

Opening
J
oep opent de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom, zoals dat gebruikelijk is. Hij vindt de opkomst bevredigend. De aanwezigen zijn het – natuurlijk - met hem eens.

1) De voorzitter deelt mee dat Niek Baetsen zich heeft bedankt als lid van de LuiFeltrappers. Verder geeft hij aan dat de penningmeester een schilderij heeft vervaardigd van de bestuursleden. Met gepaste trots wordt het kunstwerk getoond. Gevraagd wordt of Hans niet van de hele fietsclub een schilderij wil maken.

2) Het bestuur stelt voor om in 2013 het 35-jarig bestaansfeest van onze vereniging te vieren met een reünie voor leden en oud-leden, te houden bij ODB. Uit de vergadering komt het voorstel om ook een fietstocht voor de leden te organiseren (Luifeltoer). Bedoeling is om hiervoor een hele zondag te reserveren (inclusief pauze(s) en feestelijke afsluiting).
Om het jubileum financieel draaglijker te maken wordt voorgesteld om de contributie voor de jaren 2012 en 2013 te verhogen met € 25,- tot € 80,-. Het voorstel wordt aangenomen.

3) Een aantal leden heeft te kennen gegeven graag nog een keer in de zomervakantie te willen fietsen in de Elzas/Vogezen, van woensdag 18 juli t/m zondag 22 juli.  Daaraan voorafgaand zal door een aantal leden in Duitsland worden gefietst (van zaterdag 14 juli 2012 t/m dinsdag 17 juli. Verblijfplaats in de Elzas wordt Ottrott, bij familie Maurer. Om e.e.a. te organiseren is het belangrijk om te weten wie er allemaal mee willen gaan. Tot nu toe hebben de volgende leden aangegeven te willen meegaan, maar sommigen moeten de zaak thuis nog afstemmen: Harry Huynen, Paul Damoiseaux, Paul Hamers, Hans Bodens, Dick de Jager, Jan Janssen.

4) Hans Bodens had in eerste instantie het voorstel om te gaan fietsen op Mallorca (bij Fred Rompelberg), maar gelet op het voorstel zoals verwoord in agendapunt 5, trekt hij zijn voorstel terug. Het is beter ons te concentreren op de Vogezen, aldus Hans. De vergadering stemt hiermee in.

5) Winteractiviteiten.
15 januari 2011     Winterwandeling; vertrek om 10.30 uur bij ODB
4 februari 2011      Etentje bij het Cornerhouse in Geleen

6) Koersgedrag (volgens Bert K. fietsgedrag). Niemand van de aanwezigen voelt de behoefte om iets over dit agendapunt te melden. Bert kroezen geeft aan dat hij graag bij de A-groep wil blijven fietsen, ondanks het feit dat het soms wat te zwaar wordt. Zijn vrienden zitten echter bij de B-groep. A-groepleden delen mee dat er wordt gewacht/geholpen bij lek.

7) Fietsweekend 2011.
Evaluatie: positieve geluiden; fantastisch weekend; route op de terugweg viel gedeeltelijk tegen. Voor het volgende fietsweekend (2012) wordt gevraagd om in ieder geval een verkeersluwe (-arme) route te zoeken. De voorzitter vraagt Paul D. en Rob M. niet alleen op zondag, maar ook op zaterdag mee te fietsen.

8) Deelname niet-leden aan clubactiviteiten / c.q. fietsweekend. Hierover worden geen vermeldenswaardige opmerkingen gemaakt.

9) Onze clubkampioen van 2011, de meeste kilometers gefietst, Paul Hamers wordt gehuldigd en de voorzitter overhandigt Paul de beker, met inscriptie! Er wordt luid geapplaudisseerd.

10) Rondvraag.
Paul Damoiseaux:
heeft een verbeterpunt voor de toerkalender voor volgend jaar. Hij verzoekt om op de website de vertrektijden te zetten van de fietstochten die na afloop van het officiële seizoen worden verreden (na 1 oktober). Verder maakt hij zich zorgen over de sportactiviteiten van de club in het najaar. Hij pleit ervoor om meer mensen na 1 oktober aan het sporten/bewegen/fietsen te krijgen. Bij mooi weer wordt er nog altijd vanaf 09.30 uur gefietst. Paul vraagt om dit punt volgende vergadering nogmaals op de agenda te zetten.

Hans Teuns:
deelt mee dat het bankrekeningnummer van de club op de website ontbreekt. De penningmeester antwoordt dat hij liever niet te veel van dit soort gegevens op de website plaatst. Het nummer staat wel op de uitnodiging/agenda.

Carl Dormans:
vraagt of er iets in clubverband wordt georganiseerd bij de Tourstart 2012. De proloog wordt gezamenlijk bezocht. Te zijner tijd worden concrete afspraken gemaakt.

Paul Damoiseaux:
vraagt of ook het WK in Valkenburg gezamenlijk wordt bezocht. In later stadium concrete afspraken maken.

Jan Janssen:
vraagt of er geen behoefte is aan een jubileum outfit. Dit punt wordt op de volgende vergadering besproken.

Hans Wielens:
(alweer!) tientje lappen.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.

Notulen ledenvergadering 8 april 2011
Naar overzicht

Aanwezig: Carl Dormans, Hub Jorissen, Peter Moulen, Hans Bodens, Henk Paulissen, Rob de Vries, Frans Peeters, Peter Bockting, Niek Baetsen ,Ger Pijnenburg, Hans Wielens, Harrie Schmeits, Jos Janssen, Ger Pijnenburg, Frans van Velzen, Rene Willems, Harry Huijnen en Bert Kroezen.

Afgemeld: Romain Heijnen, Paul Hamers, Paul Hundscheid en Jan Janssen.

Nadat onze voorzitter Joep Jorissen de vergadering heeft geopend en alle aanwezige leden van harte welkom heeft geheten, wordt het woord gegeven aan onze gastspreker de heer Harm Knol.

De heer Knol is gevraagd om uitleg te geven over het reilen en fietsen op de wielerbaan. Een ander met het oog op de eventuele clubkampioenschappen. Na een enthousiast betoog over hoge bochten; neutraal fietsen en tijdrijden achter een derny ( met rugnummer), wordt de heer Knol met een luid applaus uitgeleide gedaan. Harry S.zal nadere details met de heer Knol bespreken en een offerte aanvragen. De geplande activiteit zal op zondag 22 mei plaatsvinden. Het beloofde vat bier van Hans Teuns kan eventueel na afloop aangeslagen worden.

Mededelingen
De voorzitter heeft geen mededelingen.

Notulen vorige vergadering.
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering.

Kascontrole.
De kascontrole commissie bestaande uit Jos Janssen en Frans Peeters doen verslag van hun wederwaardigheden tijdens hun verblijf in huize Wielens. Zij hebben onze penningmeester op geen onjuistheden en of onvolkomenheden kunnen betrappen. Hem wordt decharge verleend. Uit de financiële gegevens blijkt dat er geen contributie achterstand is.
Na applaus voor commissie en penningmeester wordt het financieel jaarverslag rond gedeeld.

Mededeling lotto
De kosten zijn € 21 per kwartaal en afgelopen jaar is er meer uitgegaan dan ingekomen.

Geslaagde winteractiviteiten
Mareveld was een groot succes, Peter M. doet uit de doeken, dat het tollen zijn team de overwinning heeft opgebracht.

Zomeractiviteiten
30 April Koninginnendag. Het beloofde vat bier van Hans Teuns kan aangeslagen worden.

25 Juni barbecue bij Carl Dormans.Het beloofde vat bier van Hans Teuns kan eventueel aangeslagen worden.

3 Juli jaarlijkse buitenland toer van Harry Huijnen. Eventueel na afloop kan het beloofde vat bier van Hans Teuns worden aangeslagen.

Tijdens de Hemelvaart van onze Heiland, dit jaar vallende op donderdag 2 juni, staat het jaarlijkse meerdaagse fiets uitstapje op het programma, ditmaal richting Vlaamse Ardennen. Informatie en aanmelden bij Harry S.

De eerste week (30) van de bouwvakantie gaat een select gezelschap naar verre oorden om deze op het stalen ros te onderwerpen. Ditmaal wordt de Bourgondie geopperd, ook hier is Harry S. het aanspreekpunt.

Fietsweekeinde
Buiten het feit dat het op 10 en11 september in België plaatsvindt is nog niets bekend.

Rondvraag
Harry Schmeits  Om het begrip eenheid van tenue nog meer te completeren, wordt door eerstgenoemde voorgesteld om onze uniforme uitmonstering uit te breiden met de handschoen met korte vingers. Over de aan te wijzen kleur is nog onenigheid er wordt gedacht aan zwart of oranje of eventueel een combinatie van deze kleuren.

Als tweede punt vraagt Harry S. aandacht voor het feit dat in 2013 de club 35 jaar bestaat, hij stelt voor een feest te organiseren. Er wordt stante pede een commissie in het leven geroepen te weten FvV, HP, PM en HS.

Frans Peeters  Vraagt zich af of het bestuur wel democratisch is gekozen. Hem wordt meteen van repliek gediend met de opmerking dat het bestuur om de 3 jaar verkiesbaar is en dit in de notulen van desbetreffende vergaderingen vermeld staat.

Hans Bodens  Vermeldt dat op 23 april de jaarlijkse tourtocht van Koos van Moerkerk plaatsvindt. Info bij Hans B.

Peter Bockting  Vindt dat hij wordt overspoeld met data en datums. Tevens wijst hij erop dat er tijdens de ritten op zondag nog te weinig gewaarschuwd wordt.

Harry Huijnen  Om wielerconditie van menigeen op een hoger niveau te brengen wordt voorgesteld om weer door de week te fietsen. Er wordt voorgesteld om op de woensdag een vast trainingsrondje van 50 km te rijden. Starttijd 18.30 uur bij de boompjes.

Frans van Velzen Vermeldt dat op donderdag 16 juni de aankomst van de Ster Elektro tour in Geleen plaatsvindt.

Ger Pijnenburg  Geeft met pijn in het hart aan dat hij de club zal verlaten. Geografische obstakels hebben hem doen besluiten om zijn wielercarrière voort te zetten bij de plaatselijke club de “heerbaan”. Zijn afscheidswoorden ontroeren menigeen en nadat hij als klap op de vuurpijl eenieder een traktatie aanbied, wordt hij onder luid applaus gefêteerd.

Rob de Vries  Met pijnlijke knie, stelt voor om de starttijd van de A ploeg te verschuiven naar 09.30 uur. Hetgeen hem extra quality time thuis oplevert. Zijn voorstel wordt maar door 5 man gesteund en gaat dus niet door.

Hans Wielens  Vermeld dat op de website ook de wielerkalender te bewonderen is. Tevens vraagt hij om snijders en prikkers voor op de vooravond van de barbecue.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.
Wie 2 keer het wiel uitvindt kan een fiets maken.

Notulen ledenvergadering 19 november 2010

 Naar overzicht

Aanwezig: Carl Dormans, Hub Jorissen, Peter Moulen, Hans Bodens, Henk Paulissen, Rob de Vries, Frans Peeters, Peter Bockting, Niek Baetsen,Ger Pijnenburg,Rob Martens , Hans Wielens, Harrie Schmeits, Jan Janssen ,Rene Willems, Hans Teuns en Bert Kroezen. (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Frans Erkelenz, Paul Hamers en Paul Hundscheid

Joep opent de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom, zoals dat gebruikelijk is. Hij vindt de opkomst bevredigend. De aanwezigen zijn het – natuurlijk - met hem eens.
De voorzitter heeft geen mededelingen.

Winteractiviteiten.
Zondag 23 januari 2011         Winterwandeling
Zaterdag 12 februari 2011      Etentje

Over het eten volgt een heftige discussie betreffende de locatie, er gaan stemmen op om te “wokken bij Pom Lai”, of “dikke schnitzels bie de Kurver”. Het bestuur zal te zijner tijd de locatie bekend maken.
De overige winteractiviteiten zoals kaarten en kienen, worden niet ingepland door gebrek aan belangstelling 

Koersgedrag.
Volgens de voorzitter zijn er geen op- of aanmerkingen met betrekking tot de B - groep, ware het niet dat bij 2 coureurs het helmgedrag te wensen overlaat. Geen opmerkingen over de A - groep.

Fietsweekeinde.
Er volgt een pakkend verhaal van Harry H. Volgend jaar wellicht in Nederland. Hans W. geeft aan dat de kosten het budget niet hebben overschreden.

Lotto
Hans W. hoopt op betere tijden.

Rondvraag
Hans Bodens
informeert of er interesse is om te mountainbiken. Tevens stelt hij voor om gymnastiekles te volgen bij Van Mulken. Hij zal documentatie verstrekken.

Rob Martens
vermeldt dat er nog elke zondag wordt gefietst..

Harry Schmeits
 stelt voor om de proza van Harry H. te bundelen. Tevens wordt voorgesteld om de clubkampioenschappen te houden door middel van derby rijden. Het overgrote deel is positief en er wordt besloten dat Harry H. de kar gaat trekken.

Rene Willems
verhaalt uitgebreid zijn eerste jaar als Luifeltrapper met als hoogte punt het fietsweekeinde en de familiedag.

Peter Moulen
verklaart zichzelf clubkampioen. De beker staat nog bij de voorzitter.

Peter Bockting
ziet seizoen 2011 weer zitten.

Als laatste weet Hans Teuns te melden dat hij op 6 december 50 jaar wordt. Hij sponsort bij deze gelegenheid een vat bier. Dit wordt onder luid applaus aanvaard. Plaats en tijdstip voor het ledigen wordt nog vastgesteld.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.

Notulen ledenvergadering 09 april 2010

Naar overzicht

Aanwezig: Carl Dormans, Hub Jorissen, Peter Moulen, Hans Bodens, Henk Paulissen, Rob de Vries, Frans Peeters, Paul Hundscheid, Hans Wielens, Harrie Schmeits, Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Jos Janssen, Bert Kroezen, Ger Pijnenburg, Romain Heijnen, Harrie Huijnen, Paul Hamers en Niek Baetsen (ook in willekeurige volgorde)

Joep opent de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom, zoals dat gebruikelijk is. Hij vindt de opkomst teleurstellend. De aanwezigen zijn het – natuurlijk - met hem eens.

De voorzitter maakt melding van een aantal geblesseerden in onze fietsclub: Carl, Rob en Paul Hamers. Hij wenst allen een snelle beterschap.

Nieuwe truien: de aanwezigen zijn het alweer eens: het zijn mooie truien. Hetzelfde geldt voor de koersbroek. We staan er voor de komende 2 seizoenen pico bello op. Harrie Schmeits heeft de hele zaak perfect afgehandeld! Wel geven enkele leden aan dat de trui (korte mouw) en de broek krap uitvalt. Maar ja, Pasen net achter de rug ! De vergadering vindt dat het dragen van de nieuwe kleding op zondag verplicht is; een morele plicht. Ook wordt afgesproken dat iemand die de kleding niet draagt bij ODB een rondje moet geven voor alle aanwezige fietsers.

Nieuwe leden: nieuwe leden worden verplicht om een trui met korte mouwen aan te schaffen (± 50 euro).

Zomeractiviteiten: De BBQ wordt wederom bij onze gewaardeerde trofeeverzamelaar Carl Dormans gehouden en wel op 19 juni a.s.

De facteurkeskoers in Stokkem vindt plaats op 14 augustus a.s. Een must voor de liefhebbers van een echte wielerkoers.

De Harry-Huijnen-fietstocht zal plaatsvinden op de eerste zondag in juli en wel 4 juli 2010. Ook hiervoor geldt de morele verplichting om deel te nemen, zowel de A- als de B-groep.

Fietsweekend: het fietsweekend, traditioneel het 2de weekend in september, vindt plaats op 11 en 12 september 2010. Er is nog geen exacte locatie bekend, maar Peter Moulen en Hans Wielens gaan op zoek naar een verblijfplaats in België (Ardennen). Carl, Peter en Jan zullen de route uitzetten.

Eindelijk: Tientje lappen.

Nieuwe leden: René Willems wil graag lid worden van onze vereniging. De vergadering gaat akkoord. Als iemand een mogelijk nieuw (fietsclub)lid wil introduceren, dan moet dat 1 week van tevoren worden aangekondigd in de groep. Eenmalige gastrijders zijn toegestaan; wel graag een rondje geven.

Financieel overzicht: onze vereniging is financieel gezond. Alle leden hebben hun contributie voor het jaar 2009 betaald. De kascontrolecommissie verzoekt, bij monde van Frans Peeters, de vergadering om de penningmeester décharge te verlenen. Aldus geschiedt. Met dank aan Hans Wielens !

Rondvraag
Hans Bodens
heeft informatie over een aantal georganiseerde toertochten, waaronder Klimmen – Banneux en de Grenslandklassieker. Er is weinig animo om deel te nemen.

Henk Paulissen vraagt of er een uitstapje naar de wijnfeesten wordt georganiseerd. Ook hiervoor bestaat weinig animo.

Harry Schmeits vraagt of er interesse is om naar de Waalse Pijl te gaan kijken. Hij meldt verder dat er op 15 april een lezing is over fietsen en sponsoring. Voor het maken van een clubfoto zal hij een e-mail naar alle leden sturen. Noteer alvast de datum: 23 mei 2010.

Frans Peeters vraagt of Harold Packbier nog lid is van onze vereniging. De voorzitter deelt mee dat dat onbekend is. Hij heeft zijn wielerkleding niet afgehaald. Wel heeft hij zich (o.a. bij Hans Wielens) afgemeld. De voorzitter zal Harold een brief sturen dat hij als lid zal worden uitgeschreven. Wel zal hem het bedrag dat hij heeft betaald voor de wielerkleding worden gerestitueerd.

Peter Moulen: op het kilometerbord worden alleen de kilometers geschreven die in clubverband worden gefietst. Als de club meedoet aan een toertocht dan worden de kilometers geschreven die de A-groep die zondag heeft gefietst. Leden die individueel aan een tocht deelnemen, krijgen geen kilometers bijgeschreven.

De voorzitter sluit de vergadering.

Ter herinnering:
- 23 mei CLUBFOTO bij ODB om 09.00 uur
- 19 juni a.s. BBQ bij Carl
- 4 juli HH-fietstocht
- 14 augustus Facteurkeskoers Stokkem

Notulen ledenvergadering 27 november

Naar overzicht

Goede opkomst, logisch want, het allerbelangrijkste en vaak terugkerende agendapunt  was nieuwe truien!

Aanwezig: Carl Dormans, Frans Erkelens, Hub Jorissen, Klaus Nolten, Bert Kroezen, Peter Moulen, Frans Peeters, Paul Hundscheid, Hans Wielens, Harrie Schmeits, Rob de Vries, Harry Huynen, Ger Pijnenburg, Nick Baetsen, Hans Teuns, Paul Hamers, Ton Kusters, Hans Bodens, Harold Packbier, Paul Damoiseaux, Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Peter Bockting Jos Janssen, Henk Paulissen, Romain Heijnen, Dick de Jager en (ook in willekeurige volgorde).

Onze geliefde voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezige leden welkom.

Mededelingen. De voorzitter huldigt de clubkampioen van 2009. Het zal niemand verbazen dat dat wederom Carl Dormans was. Hulde! De overhandiging van de Luifeltrapperswisseltrofee vindt plaats onder luid applaus.

Nieuwe truien. Harrie Schmeits heeft al het voorwerk verricht. Hij heeft alle leden per e-mail zijn voorstel voor het ontwerp van de nieuwe trui gestuurd. Formeel wordt de vraag gesteld of we wel een nieuwe trui willen hebben. Vermeld dient te worden dat Hans Teuns en Frans Suyk financiële sponsoring hebben toegezegd. Het blijkt trouwens niet alleen om truien, maar ook om broeken te gaan. Na een stemming is duidelijk dat een meerderheid van de vergadering het voorstel steunt om een trui (korte mouw) en een broek aan te schaffen. Harrie zal de kosten van een trui (lange mouw) opvragen. Iedereen wordt verzocht om na afloop van de vergadering de truien en broeken die zijn meegebracht te passen om ervoor te zorgen dat de juiste maten worden besteld.

Afspraken. De vergadering kiest voor de kleur oranje voor de trui. Alle leden worden verplicht een setje aan te schaffen. Zou het nu eindelijk eens lukken dat iedereen hetzelfde tenue aantrekt? Wie sponsort een vat bier als dat lukt?

Winteractiviteiten. Geen wilde ideeën deze keer. Wel duidelijke afspraken:
16 januari 2010     Etentje bij de Griek (Akropolis Geleen)
31 januari 2010     Winterwandeling

Koersgedrag.
Op verzoek wordt de kaart “discipline” getrokken. Een van de eerste ongeschreven regels van de Luifeltrappers was (en is nog altijd!) dat er op elkaar gewacht wordt, d.w.z. boven op een helling (berg) moet gewacht worden tot de allerlaatste ook boven is. (Daarna kan het tempo geleidelijk aan weer worden opgevoerd?). Ook wordt afgesproken om rondjes uit te zetten van 70 à 80 km en af en toe een rondje dat iets verder gaat.

Fietsweekend. Peter Moulen en Hans Wielens zoeken gewoontegetrouw voor 2010 een geschikte locatie. Frans Peeters en Carl Dormans zoeken (of maken) een geschikte route. Het fietsweekend vindt plaats op 11 en 12 september 2009.

Verkiezing bestuur. Alle bestuursleden worden (ook in functie) herkozen.

Rondvraag
Ger Pijnenburg  vraagt of Harry Huijnen het komende seizoen weer een aparte tocht wil uitzetten en hij roept de leden (ook de B-groep) op om allemaal deel te nemen aan deze tocht.

Hans Bodens    deelt mee dat er op zondag ook wordt gefietst door mountainbikeliefhebbers. Vertrektijd ook 10.00 uur. Tevens wordt er op donderdagmiddag gemountainbiket.

Peter Moulen    verklaart dat hij het geweldig vindt dat we al zoveel verschillende fietstruien hebben.

Klaus Nolten     vraagt of er nog altijd gewoon wordt doorgefietst op de komende zondagen. Dat is inderdaad het geval: vertrek om 10.00 uur

Hans Wielens  
heeft een aantal mededelingen:
- De gemiddelde leeftijd is 55 jaar en 2 maanden;
- Een prijs in de lotto: € 9,90
- Hij verzoekt om de e-maillijst te controleren en eventueel te wijzigen c.q. aan te vullen
- Er zit ongeveer 900 euro in kas en toch
- 10 euro lappen

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Notulen ledenvergadering 17 april 2009

Naar overzicht
 

Aanwezig: Carl Dormans, Frans Erkelens, Hub Jorissen, Jos Janssen, Bert Kroezen, Peter Moulen, Hans Bodens, Henk Paulissen, Frans Peeters, Paul Hundscheid, Hans Wielens, Harrie Schmeits (later), Peter Bockting, Ger Pijnenburg, Frans van Velzen, Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Rob de Vries, Rob Martens, Dick de Jager en Romain Heijnen (ook in willekeurige volgorde).

Joep opent de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom, zoals dat gebruikelijk is.

Het verslag van 28 november 2008 wordt “besproken”. Daar zijn we snel mee klaar. De meesten hebben het verslag niet bij zich maar natuurlijk wel gelezen! Er worden geen opmerkingen over het verslag of naar aanleiding van het verslag gemaakt.

Mededelingen: de penningmeester meldt dat kascontrole heeft plaatsgevonden. Frans en Frans (Erkelens en Peeters) hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester wordt decharge verleend. Een overzicht met de financiële gegevens kan door de leden tijdens de vergadering worden ingezien.

Reglementen: 
Als eerste wordt het Luifeltrappersreglement besproken. En natuurlijk vindt er enige discussie plaats over een aantal artikelen, o.a. het artikel over de helmplicht. De vergadering is van mening dat ieder lid een helm moet dragen. Verder zal artikel 27 worden gewijzigd. Het reglement wordt vervolgens vastgesteld.

Vervolgens is het reglement Duitse Lotto aan de beurt. Punt 8 van dit reglement moet worden aangepast. “Degene die na 1 mei de contributie niet heeft voldaan, wordt uitgesloten van deelname tot het moment dat de contributie is voldaan”. Ook dit reglement wordt daarna vastgesteld.

Fietsweekend: het fietsweekend vindt plaats op zaterdag 12 en zondag 13 september 2009. Er is reeds gezocht naar een geschikt hotel in Kalterherberg. Peter Moulen en Hans Wielens nemen de organisatie voor hun rekening.

Catering (vast en vloeibaar): na het fietsen moet de glycogeenvoorraad worden aangevuld. Volgens ODB is het verstrekken van voedsel in vaste vorm een gunst en geen (afgesproken) verplichting. De vergadering beslist dat het bestuur gaat praten met ODB om te bekijken of een klein hapje eten na het fietsen mogelijk is. Het bestuur zal rapport uitbrengen aan de leden.

Fietsvakanties:  
Hemelvaart: er zal gefietst worden in en rond Bad Münstereifel. Vertrek op 20 mei en terugkeer op 23 mei. Deelnemers: Frans P., Henk P., Joep J., Harry S., Carl D. en Hans B.

Zomervakantie: gepland is om in de eerste week van augustus in de buurt van de Beierse plaats Füssen te gaan fietsen. Het is nog onbekend wie er allemaal meegaat. Leden die interesse hebben kunnen zich opgeven bij Joep.

Voostel van Rob de Vries om de vertrektijd van de A-groep te verplaatsen naar 09.30 uur haalt geen meerderheid. Slechts Rob en Bert zijn voorstander. Het voorstel wordt derhalve verworpen.

Rondvraag 
Hans Bodens vertelt dat hij iedere donderdagmiddag om 13.00 uur vertrekt vanaf de Spaubeeklaan 30 te Geleen voor een fietstocht van 60 à 80 km. Geïnteresseerden zijn welkom. Daarnaast zegt hij op 26 april zijn verjaardag te vieren bij ODB.

Frans van Velzen deelt mee dat op 18 juni de Ster Electro Tour “finisht” bij de Hanenhof in Geleen. Op 23 augustus zal Sittard finishplaats zijn van een etappe van de Enecotour.

Harry Schmeits geeft aan dat er nog 2 kampioenstruien moeten worden uitgereikt: 1 aan Frans Peeters en 1 aan Paul Damoiseaux. Vervolgens wordt gevraagd of er nog een clubtrui voor Hans Bodens is. Misschien kan de trui van Ton Slenter worden opgevraagd.

Peter Bockting stelt voor om een maximumbedrag vast te stellen voor aanzuivering van tekorten opgelopen tijdens het fietsweekend. Hij verzoekt het bestuur hierover een voorstel te doen. De vergadering vindt dit echter niet nodig.

Ger Pijnenburg meldt dat gegevens van leden op naam via Google te achterhalen zijn. De vergadering geeft aan dat het geen privacygevoelige zaken zijn.

Frans Peeters wil graag andere muziek op de website. De webbouwer neemt hiervan notie.

Carl Dormans stelt voor om nieuwe truien aan te schaffen. De voorzitter neemt de taak op zich om in een oriënterende fase de eerste stappen in deze zaak te zetten.

Hans Wielens geeft aan dat onze clubkas tot nu toe al één keer met een prijs uit de Duitse Lotto is “gevuld”, namelijk € 9,90. De kosten van de lotto tot nu toe (17 april 2009) bedragen € 24,-.

Joep Jorissen meldt dat op 1 september de Vuelta in Luik is. Hij stelt voor om met belangstellenden aldaar een kijkje te gaan nemen.

Na een tientje dokken sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Notulen ledenvergadering 28 november 2008  

Naar overzicht

Een kleinere opkomst dan vorig jaar, maar nu was de zaal wel groter.

Aanwezig: 
Carl Dormans, Frans Erkelens, Hub Jorissen, Klaus Nolten, Jos Janssen, Bert Kroezen, Peter Moulen, Henk Paulissen, Frans Peeters, Paul Hundscheid, Hans Wielens, Harrie Schmeits, Rob de Vries, Peter Bockting, Harry Huynen,  Nick Baetsen, Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld:
Rob Martens, Dick de Jager en Ger Pijnenburg (ook in willekeurige volgorde).

Joep opent de vergadering en heet alle aanwezige leden welkom.

Het verslag van 8 maart wordt besproken. Geconstateerd wordt dat veel afspraken niet zijn nagekomen: o.a. het jubileumfeest en de clubkampioenschappen. Voorstellen omhet feest in te halen vliegen over tafel. Joep en Hans zullen in het kader van de winteractiviteiten een feestavond organiseren. 

Winteractiviteiten:
ook bij dit agendapunt zijn er weer enkele wilde ideeën. Maar de Luifeltrappers zouden de Luifeltrappers niet zijn als niet alles terug zou worden gebracht tot normale proporties
9 januari 2009 een foto/dia-avond (met quiz)
17 januari 2009 een feest/eetavond
1 februari 2009
de traditionele winterwandeling

Viering 30-jarig bestaansfeest: zoals hierboven gemeld zal op 17 januari 2009 een feest/eetavond worden georganiseerd. Frans Peeters merkt op dat het 40-jarig bestaan wel (groots) moet worden gevierd. De vergadering gaat schoorvoetend akkoord.

Fietsweekend: de vergadering vindt dat ook in 2009 een locatie in België moet worden gezocht. Peter Moulen en Hans Wielens zoeken een geschikte locatie. Frans Peeters en Carl Dormans zoeken (of maken) een geschikte route. 
Het fietsweekend vindt plaats op 12 en 13 septe
mber 2009.

Hans Bodens wil graag lid worden van de Luifeltrappers. De vergadering gaat akkoord.

Peter Bockting lanceert het idee om als vereniging mee te spelen met de Duitse Lotto; 2 rijtjes meespelen en betalen uit de clubkas. De hoofdprijs valt gegarandeerd, maar waar? Hans Wielens regelt de wekelijkse gang naar Duitsland. Tweederde van het aantal stemmen beslist wat er met het geld gebeurt (als er al eens een prijs wordt gewonnen). Hans zet de nummers die geroepen op de website.

Rondvraag 
Harry Huynen
vraagt of er nog animo is om één keer per jaar een rondje op vreemde bodem te fietsen. Dit jaar was de opkomst gering (viel tegen). Harry vraagt naar de reden en krijgt te horen dat de geringe opkomst te maken had met een feest op de avond van tevoren. De vergadering geeft aan dit initiatief ook in 2009 gewoon door te laten gaan. Vertrektijd 09.00 uur. De datum zal worden vastgelegd op de voorjaarsvergadering van 2009.

Harry Schmeits wil een fotoavond + quiz organiseren op 9 januari 2009. Na de mededeling dat de sponsor (Quaden) 1 vat bier geeft lijkt de belangstelling ineens een stuk groter te zijn.

Peter Moulen zal samen met Joep en Bert zorgen voor adequate quizvragen.

Peter Bockting vraagt of een activiteitenkalender op de website kan worden geplaatst. Hans Wielens zegt toe dit te zullen regelen. Verder vraagt hij of alle deelnemers aan het fietsweekend ook de totale kosten hebben betaald. Penningmeester Hans Wielens antwoordt dat dat – op € 20,- p.p. na – inderdaad het geval is. De voorzitter stelt dat in principe iedereen aan de afsluiting van het seizoen (fietsweekend) moet en kan meedoen.

Klaus Nolten vraagt of het fietsgedrag niet moet worden geëvalueerd. Is rood nog altijd rood, vraagt hij. Verder deelt hij mee volgend seizoen mogelijk weer vaker te zullen meefietsen.

Frans Peeters vindt het jammer dat er geen clubkampioenschappen zijn geweest. Hij peilt of er wel animo voor clubkampioenschappen is. Van de aanwezigen geven 6 leden te kennen hier wel iets voor te voelen. M.a.w. de animo is gering.

Carl Dormans stelt dat er weinig uniformiteit van tenue is. Hij doet een appel op iedereen om in ieder geval in clubtenue te fietsen, d.w.z. trui met korte mouw = blauw en trui met lange mouw = rood. Er ligt ook nog altijd een aanbod van Hans Teuns voor sponsoring van nieuwe truien. In de voorjaarsvergadering zal het punt truien weer op de agenda worden geplaatst.

Hans Wielens geeft een mondeling overzicht van de financiële gegevens. Alle leden hebben de contributie van 2008 betaald.

De voorzitter sluit de vergadering.

Notulen ledenvergadering 8 maart 2008

Naar overzicht

Plaats van handeling De Boew. Om 20.48 uur opent de voorzitter de vergadering.

Aanwezig:
Carl Dormans  Paul Damoiseaux, Frans Erkelens,Hub Jorissen, Jos Janssen, Bert Kroezen, Peter  Moulen
, Henk Paulissen, Frans Peeters, Paul Hundscheid, Hans Wielens, Harrie Schmeits, Rob de Vries, Ger Pijnenburg en Nick Baetens.

Afwezig met opgaaf van reden:
Jan Janssen Romain Huynen .

Agendapunt 1,2 en 3 zijn in een mum van tijd behandelt dus wordt er stantepede overgegaan naar punt 4 de zomeractiviteiten. Er worden enkele obligate ideeën geopperd zoals een golfclinic in Voerendaal. Tevens wordt  geprobeerd een datum te kiezen voor de feestavond,
Dit blijkt niet zo eenvoudig zodat Harry Schmeits voor een mailing zal zorgen met de benodigde gegevens.

Het fietsweekeinde komt aan bod.
Peter Moulen zal als vanouds zorgen voor een juiste locatie, ditmaal zal hij door Hans Wielens geassisteerd worden.
De routecommissie vraagt om een locatie links van Luik.

De bbq zal wederom bij Carl Dormans gehouden worden. Dit wordt 21 juni vanaf 16.00 uur.

Ook wordt er weer over de clubkampioenschappen gefilosofeerd. Er wordt gedacht aan een groepsachtervolging op de baan of derny rijden met de welbekende Harm Knol. Hub Jorissen, Frans Peeters en Frans Erkens stellen zich beschikbaar om een en ander uit te zoeken.

5. De activiteiten omtrent het 30 jarig bestaan zijn nog in nevelen gehuld. Als datum is 17 mei genoemd, maar hier staan nog vraagtekens bij. We laten ons door de commissie verrassen.

6. Als volgt is het financieel verslag van de penningmeester aan de orde. Hieruit blijkt dat we ca € 600,00  in kas hebben. De voorzitter verleent de penningmeester decharge. De nieuwe kascommissie zal wederom bestaan uit Frans Peeters en Frans Erkelens.

7.Rondvraag
Harry S. komt met het idee om een trui te regelen voor de clubkampioen. De sponsoring zal geschieden door de “de Buimkes” dit wordt als een verfrissend idee ervaren.

- Ger P. komt met zijn toneelstuk Diplo Docus Deks. Komt dat zien, komt dat zien!!
- Frans P. informeert ons over sponsoring dmv bedelbrieven en wel zonder enige voorwaarden. Na enige discussie wordt dit voorstel goedgekeurd.
- Carl D. informeert naar de routes in de zomer, dit na aanleiding van een opmerking van Harry Huynen in de vorige vergadering.  
- Jos j. zoekt fiets maat 53.
- Hans W. heeft nog een 40 tal vissen in de aanbieding gratis op te halen. Zijn inmiddels vergeven.

Nadat de bijdrage bepaald is op € 10.00 sluit de voorzitter de vergadering. Het is inmiddels 21.48 uur en er wordt koers gezet naar Onger de Buimkes.

Verba volant, scripta manent

 

Notulen ledenvergadering 9 november 2007

Naar overzicht

Een “unieke” opkomst voor een vergadering; de zaal was te klein:

Aanwezig: Carl Dormans, Paul Damoiseaux, Frans Erkelens, Hub Jorissen, Klaus Nolten, Jos Janssen, Bert Kroezen, Peter Moulen, Henk Paulissen, Frans Peeters, Romain Heijnen, Dick de Jager, Paul Hundscheid, Hans Wielens, Wim Stienen, Harrie Schmeits, Rob de Vries, Peter Bockting, Rob Martens, Harry Huynen, Harold Packbier, Paul Hamers, Ger Pijnenburg, Ton Slenter, Nick Baetens, Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Hans Teuns, Wim Stienen (ook in willekeurige volgorde)

Joep opent de vergadering en heet alle aanwezige leden welkom.

Ton Slenter vraagt vervolgens het woord. Hij geeft aan dat hij het afgelopen jaar geen meter heeft gefietst. Vanwege lichamelijk ongemak moet hij zich helaas afmelden en bedanken voor het lidmaatschap van de LuiFeltrappers. Hij bedankt de leden voor de prettige fietstijd. De leden geven vervolgens aan dat Ton altijd welkom is bij de “andere activiteiten” van de club.

Winteractiviteiten: de ideeën vliegen over tafel. Na lang wikken en wegen blijven er slechts 2 over: de traditionele wandeling en een etentje.

Viering 30-jarig bestaansfeest: suggesties die werden geopperd waren het houden van een gezellige feestavond of een verlengd fietsweekend. Zoals het een goede fietsclub betaamt viel de keuze op een gezellige feestavond. Een feestavond voor de leden met aanhang. De invulling moet nog nader worden geregeld. In de feestcommissie hebben de volgende leden zitting genomen: Bert Kroezen, Peter Moulen, Harrie Schmeits en Henk Paulissen. Hans Wielens zal “propaganda” in de Limburgse dagbladen verzorgen. Voorkeurstijdstip: april 2008.

Fietsweekend: Peter Moulen wil samen met enkele andere leden een geschikte locatie zoeken. Commissieleden: Peter Moulen, Hans Wielens, Carl Dormans en Frans Peeters. De vergadering verzoekt deze commissie “er wel vroeg bij te zijn, anders is de locatie al gevonden”. De commissie bepaalt land en locatie.

Financieel verslag. De penningmeester geeft een overzicht van de financiën. Kascontrole moet nog plaatsvinden. Dit zal gebeuren door Rob Martens en Frans Erkelens. Bijna alle leden hebben hun contributie betaald. De voorzitter zal de 2 leden die niet hebben betaald benaderen met de vraag of ze nog lid willen blijven. De contributie blijft gehandhaafd op € 55,-

Rondvraag
Harry Huynen
 vraagt om activiteiten in de jaarplanning te zetten, o.a. de Grenslandklassieker, Math Salden Tour en H. Huynentocht. De laatste tocht is voor de echte liefhebbers: een ritje van ongeveer 800 km in 6 dagen naar Lausanne waar de zoon van Harry woont. Aanmelden bij Harry. Wel snel erbij zijn want op = op!

Peter Moulen verzoekt de A-groepleden om boven op de bergjes te wachten tot de laatsten ook boven zijn. Anderen sluiten aan. Er wordt niet gedisciplineerd genoeg gefietst. Opgemerkt wordt dat er niet altijd achter de eerste moet worden “aangefietst”. Het nieuwe motto van de LuiFeltrappers wordt dan ook: Rekening houden met iedereen! Samen uit, samen thuis!

Frans Peeters  vindt dat alleen de echte kilometers op het kilometerbord mogen worden geschreven. De schrijver bepaalt, aldus P. Moulen!

Romain Heijnen vraagt waarom we van vergaderlocatie hebben veranderd. De voorzitter geeft aan hierover met de uitbater van ODB te hebben gesproken. De ruimte bij de ODB is te beperkt om een grote groep te herbergen voor een vergadering. De voorzitter vraagt waar de voorkeur van de vergadering naar uitgaat. Er wordt een compromis gevonden: elders vergaderen i.v.m. de ruimte. Daarna naar ODB.

De voorzitter sluit de vergadering, maar pas nadat de clubkampioen, Frans Peeters, is  gehuldigd.

Ter herinnering:   Denk aan het overmaken van de contributie voor 2008! (€ 55).

 

Notulen ledenvergadering 1 december 2006

Naar overzicht

Op vrijdag 1 december heeft er wederom een vergadering plaatsgevonden en wel in de keuken/woonkamer van “Onder de boompjes” te Oud-Geleen. 
De reguliere schrijver van het verslag van de vergadering was wederom niet aanwezig, dus werd uw narrator gevraagd om nog eenmaal deze prestigieuze taak op zich te nemen.
In dulci iubilo.

Aanwezig:
Carl Dee; Paul Haa; Jos Jee; Joep Jee; Bert Kaa; Rob Em; Klaus En; Harold Pee; Frans Pee ; Harry Es; Rob de Vee en Hans Wee.
Afwezig met opgaaf van reden:
Jan Jee; Dick de Jee; Ton Es; Paul Haa; Romain Haa; Paul Dee; Harry Haa; Ger Pee en Frans Ee.

1. Opening
De vergadering wordt voor geopend verklaard. En de eerste rake opmerking is van de voorzitter namelijk dat we dit keer maar een beperkt gezelschap hebben. Suum cuique.

2. Mededelingen
Onderwerp is binnen twee minuten afgehandeld zonder dat er schokkende en of interessante mededelingen zijn gedaan.

3. Verkiezing bestuur
Het voltallige bestuur heeft zijn termijn erop zitten, namelijk drie jaar. De voorzitter informeert of er andere gegadigden zijn om het bestuur te vormen, maar de animo is klein zodat het oude bestuur besluit om er nog 3 jaar aan te plakken. Varietas delectat.
Inmiddels arriveert Peter Em. Aangezien hij ook herkiesbaar is wordt hij onmiddellijk herkozen.
De voorzitter bedankt eenieder voor het geschonken vertrouwen.

4. Financieel verslag
Als volgt is het financieel verslag van de penningmeester aan de orde. Hieruit blijkt dat we tot heden een batig saldo hebben van € 451,00. Tevens wordt opgemerkt dat er nog een kascontrole dient plaats te vinden. Na rijp beraad wordt besloten dat deze inderdaad zal plaatsvinden door Klaus Nolten en Ger Pijnenburg.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn tomeloze inzet, en zet de vergadering voort. Usus magister est optimus.
Er wordt besloten dat de contributie gehandhaafd blijft op € 55,00. De eigen bijdrage zal per kostendragende activiteiten bekeken worden.

5. Winteractiviteiten
Op 14 januari is de jaarlijkse winterwandeling gepland. Het idee is geboren om met een afgezet parcours te werken en Harry Es zal dit idee uitwerken. Mocht dit niet lukken dan zijn er nog legio alternatieven zoals een rondje Lentjheuvel onder begeleiding van een authentieke gids.
Eventueel is de Bokkenrijer of Terborg ook nog een mogelijkheid.

De volgende overige activiteiten worden geopperd:
1. Handboogschieten bij Willem Tell te SpauBeek, tevens de mogelijkheid van het volgen van diverse clinics.
2. Kaarten te weten Kaojongen in Onger de Buimkes.
3. Wokken bij de Sjienees. Leiunus raro stomachus vulgaria temnit.
4. Grieken in MaasMechelen of iets dergelijks bij voldoende belangstelling.
Nadat de activiteiten de gemoederen verhitten schorst Joep Jee de vergadering. Deliberando saepe perit occasio.
Teruggekomen van het toilet blijkt dat 3 februari is geprikt om te eten. De kosten worden geschat op € 35,00. Info volgt per mail dor Joep Jee.

En alweer maant de voorzitter Harrie Es tot rust. Ignoscito saepe alteri,numquam tibi.
Hierbij laten we de winteractiviteiten voor wat ze zijn en gaan over tot de rondvraag.

6. Nieuw lid
Er wordt een nieuw lid voorgedragen te weten Nic Baetsen (kan goed knallen, op leeftijd en lid van de schutterij). 
Rob de Vee wilt graag een jong lid tot grote hilariteit van eenieder. Het is de bedoeling dat Nic uitkomt in de A-groep, want wil je bij de B-groep dien je minimaal 15 jaar lid te zijn. 

7. Aanpak nieuwe fietsseizoen
Nu we toch bij de B-groep zijn aanbeland. Er gaan stemmen op om B-groep te splitsen in B1 en B2. Dit vanwege de te grote conditieverschillen maar het gaat niet door. Er wordt eenstemmig bepaald dat de A-groep het vlaggenschip is en de B-groep de modderschuit. Laedere facile, mederi difficlie.
Ondertussen knapt Peter Em een uiltje.
----------->>>> Vertrektijden
Tenslotte wordt ook nog bepaald dat de vertrektijden blijven zoals ze zijn te weten:
- vertrek zondag 4 maart 10.00 uur Onger de Buimkes 
- vanaf zondag 8 april om 9.00 uur.
Poitus sero Quam. 

Rondvraag
De meeste vragen zijn al in het verslag verwerkt.

-Hans Wee deelt mee dat de gemiddelde leeftijd van 52 jaar op 2 maart 2007 wordt bereikt.
-Opmerkingen op het verslag kunnen gestuurd worden naar luifeltrappers@planet.nl


Sluiting
Tot slot sluit ik af met de wijze woorden.

 SAPERE AUDE.

Notulen ledenvergadering 2 juni 2006

Naar overzicht

Op vrijdag 2 juni heeft er weer een vergadering plaatsgevonden, en wel “Onder de boompjes” te Oud-Geleen. Aangezien het eetgedeelte niet meer ter beschikking stond werd besloten om de vergadering te houden in de huiskamer.
Aangezien de reguliere schrijver van het verslag van de vergadering niet aanwezig kon zijn, werd Bert Kaa gevraagd deze prestigieuze taak op me te nemen. Et voila.

Aanwezig:
Peter Em ;Rob de Vee; Harold Bee; Romain Ha: Paul Ha; Ton Es; Harry Es; Klaus En; Ger Pee; Jos Jee; Henk Pee; Rob Em; Carl Dee; Hans Wee; Joep Jee en Bert Ka.

De vergadering wordt voor geopend verklaard.

De voorzitter bedankt Marjo die de bestelling opneemt. Nadat de voorzitter Harold Bee maant tot stilte, wordt melding gemaakt van het feit dat een drietal leden zich hebben afgemeld, te weten Jan Jee; Frans Pee en Dick de Jee. We zijn inmiddels bij punt 3 aanbeland.

3. De contributie
(€55,00)dient nog betaald te worden door een achttal leden.
Contributie (ook: lidgeld) is het periodiek door een lid van een vereniging bij te dragen bedrag aan de vereniging voor het behouden van zijn of haar lidmaatschap.
De minimum contributie die door een lid aan de vereniging betaald moet worden wordt binnen de vereniging vastgelegd en wordt meestal in een termijn van een week, maand of een jaar gegeven. Wanneer een lid de ideologie van de vereniging deelt, is het niet ongebruikelijk dat het lid vrijwillig meer dan het minimum contribueert.
Carl Dee heeft ook al voor 2007 betaald (transitorische post). Romain is weer vader geworden en heeft  € 50,00 gespendeerd aan drankjes, hier wordt nu op getoast.

4. Fietsweekend
Peter Em Heeft een lokatie uitgezocht en wel in St. Truiden, een nadeel is dat het hotel geen cafe heeft. Na enig deliberatie blijkt dat dit zelfs een onoverkomenlijk probleem is en wordt Peter verzocht een andere locatie te zoeken. Het zal nu wellicht Hasselt worden.
Hasselt ontstond rond de zevende eeuw aan de Helbeek, een bijriviertje van de Demer. De naam Hasselt zou afgeleid zijn van ‘Hasaluth’ hetgeen hazelarenbos betekent. Het was één van de Grote steden van het vroegere graafschao Loon, waarvan de grenzen ongeveer samenvielen met de huidige provincie Limburg. Hasselt werd voor het eerst vernoemd in 1165 en kreeg kort daarna de felbegeerde Luikse satdsrechten. In 1232 werd deze status bevestigd door graaf Arnold IV. Deze Luikse stadsrechten hielden in dat de burgers vrijgesteld waren van karweien op het domein van de graaf en zich alzo meer op handel en nijverheid konden toeleggen.
Maar dit terzijde. Inmiddels is Paul Hundsheid binnen gekomen.
De fietsroute bestaat uit de bekende knooppuntenroute hetgeen betekent dat er weinig tot geen beklimmingen te trotseren zijn. Wel kans op 100 meter onverharde weg.De datum wordt waarschijnlijk het weekend van 9 en 10 sept.

5. Zomeractiviteiten
5a. Dinsdag 4 juli Toeretappe Valkenburg. Jos Jee stelt voor om bij hem in Schimmert te lunchen en dan te voet naar het parcours te gaan. ( 3 kwartier) Er worden 600.000 mensen verwacht. Er wordt afgesproken dat Jos Jee en Joep Jee dit samen verder uitwerken en dit via E-Mail laten weten aan de leden.

5b Feestavond
wordt de inmiddels welbekende BBQ  de datum wordt 24- 06- 2006
Toen in hetNeolithicum het vuur werd ontdekt bracht dit verschillende nieuwe mogelijkheden voor de holenmens in die tijd. In combinatie met de uitvinding van het vuursteenmes kon vlees van het vel worden ontdaan, in stukken worden gesneden, en op een spit worden klaargemaakt.
In de 17de eeuw zijn rond de Caribische eilanden Franse en Engelse boekaniers actief. Ze nemen van inheemse piraten de techniek over vlees, vooral van vooral varkens, langzaam te roosteren om het langer houdbaar te maken. Vermoedelijk is ook het woord van Indiaanse afkomst: bijvoorbeeld bij de Taino-indianen betekent Barabicu 'het heilige vuurbed'

5c Club-kampioenschappen.
Er wordt gekeken of het haalbaar is om nog dit jaar kampioenschappen te houden. Een select gezelschap van wijze mannen ( Harry Es; Klaus En en  Bert Ka) zal de eventuele mogelijkheden bekijken ( de baan). Het zou in september moeten geschieden, volgens Henk Pee moet het uitsluitend voor de fun gaan. Frans van Velzen komt binnen.

6. Nieuwe leden.
Harry’s lid is nog niet gesignaleerd, zit volgens hem in het donkere Afrika. Harry laat weten dat hij uiterlijk volgende week met nieuws komt over zijn lid.
Inmiddels is Wim Stienen ook gearriveerd. ( 21.15 uur)
Hier en daar wordt gemord, omdat sommigen menen een sigaar te moeten opsteken.
6a. Kascontrole commissie
De commissie bestond dit jaar uit Paul Haa en Henk Pee. Henk neemt het woord en wijd breedsprakerig uit over hoe Hans Wee zich zoveel moeite getroost heeft om het de commissie naar de zin te maken. En hoe consciëntieus hij zijn taak verricht. Hans Wee ontvangt een daverend applaus van de leden. Tijdens de toelichting van Hans Wee blijkt dat we € 7,00 aan rente op de spaarrekening hebben ontvangen. Tevens blijkt dat het kwajong-concours  € 100,00 heeft opgeleverd waarvoor dank aan Harry Es en Joep Jee.
Als laatste ontvangt Willem Es nog een applaus omdat hij het langste lid van de club is. En dit bedoel ik niet in lengte maar in jaren.De penningmeester wordt gedechargeerd. En de nieuwe commissie wordt benoemd te weten Klaus En en Ger Pee.

Pauze

7.Rondvraag
Bert Ka: De dag voor de etappe naar Valkenburg is er een tourtocht geregeld kijk naar
tourtocht.nl
Peter Em: Heeft niks om het lijf.
Rob de Vee: Hoe worden de kilometers geteld? Degene die afdraait krijgt minder kilometers.         
Peter Em vult de lijst in naar eer en geweten. Rob de Vee kan hier mee leven.
Ton Es: Wilt een wielershirtje en wendt zich tot Harry Es de materiaalman, deze kijkt wat hij kan doen. Frans van Vee stelt zijn rood truitje beschikbaar.
Harry Es: Ook iets met shirtjes.
Klaus En: Vervult zijn sollicitatieplicht tijdens de rondvraag.
Ger Pee: Zoekt nog naar een eerste editie van het jubileumboekje. Deze liggen op zolder Peter Bee. Deze wordt standtopede gebeld en geeft toe dat ze bij hem op zolder liggen.
Door het tumult weet ik niet meer wie de vraag stelde, maar het ging over de beruchte filmopnames gemaakt tijdens de jubileumtoertoch.
Carl Dee: Krijgen we nog een WK toto? Rob de Vee bied zich aan. € 5.00 per lijst. 50 % voor de club.
Onderwijl drinkt Peter Em mijn glas bier leeg. De notulant moet nu plassen zodat de vergadering voor enkele minuten wordt stilgelegd.
Carl Dee: Krijgen we nog een Toertoto? Bert Kaa en Klaus En zullen dit karweitje klaren Harry Es bied aan om de lijsten te ontwerpen. Bijdrage is € 2,50 per lijst. 0 % voor de club.
Er volgt nog een vraag over truis met als opmerking dat ie ze maar zelf moet breien, de kuitenbreier.
Harry Es is op cursus er doorheen lullen geweest, hetgeen te merken is.
Carl Dee: stelt voor om zelf een tourtocht te organiseren. Er wordt voorgesteld dit te organiseren tijdens het 30 jarig jubileum.

De vergadering verzand in oeverloos geouwehoer.Harry Es wordt door de voorzitter tot de orde gemaand.
Daarna heeft Carl Dee het nog over de contributie maar wat precies weet ik niet meer,uit mijn aantekeningen blijkt dat hij dit voorstel intrekt en er de volgende vergadering op terugkomt.
Vrijwilligers voor de BBQ melden zich aan: Peter Em,Frans van Vee,Rob de Vee,Ton Es,Henk Pee en Bert Kaa.
Harold wilt sponsoren maar dit lijkt de leden niet echt een goed plan, eventueel een vaatje.
De penningmeester vraagt een 10tje te lappen.
De verantwoordelijkheden van een penningmeester omvatten doorgaans:
- Het beheren van de rekening en de kas van de organisatie
- De begroting voorafgaand aan een bepaalde periode opmaken
- Financeiel verslagen aan het eind van een bepaalde periode (bijvoorbeeld in de vorm van een Jaarverslag of Jaarrekening presenteren
- Transacties(ontvangsten en uitgaven) beheren en uitvoeren

Er volgen op de valreep nog enkele prangende vragen/opmerkingen.
- Rob Em de site is aan vernieuwing toe.
- Klaus En Limburgs Mooiste
- Rob Em komt nog met de anekdote dat hij een boete heeft gekregen omdat hij een verkeersregel heeft overtreden. Hij vraagt zich af waar we naar afglijden als je zelfs al voor overtredingen beboet wordt.

De vergadering wordt gesloten. Het is inmiddels 22.37 uur.
De laatste opmerking die volgt is dat dit de eerste vergadering van de fietsklub is waarbij niet is gesproken over fietsen.

Na een staande ovatie legt de verteller de pen neer.

 

 

Notulen ledenvergadering 18 november 2005

Naar overzicht

Ø     Aanwezig: Carl Dormans, Paul Damoiseaux, Frans Erkelens, Hub Jorissen, Klaus Nolten , Jos Janssen, Bert Kroezen, Peter Moulen, Henk Paulissen, Frans Peeters, Romain Heijnen, Paul Hundscheid, Hans Wielens, Wim Stienen, Harrie Schmeits, Rob de Vries, Peter Bockting, Harry Huijnen, Paul Hamers, Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Dick de Jager, Ger Pijnenburg, Rob Martens, Harold Packbier, (ook in willekeurige volgorde)

Ø       Joep opent de vergadering en heet alle aanwezige leden welkom. Een speciaal woord wordt gericht tot Harry Huijnen die gelukkig weer is opgeknapt. Frans Erkelens viert vandaag zijn 50ste verjaardag samen met de fietsclub. De voorzitter overhandigt hem een envelop met inhoud. De beker voor de clubkampioen moet nog worden bijgewerkt; de voorzitter zal hiervoor zorgen. Carl Dormans is weer clubkampioen geworden.

Ø       Er is een aantal afmeldingen van leden binnengekomen (zie boven).

Ø       Evaluatie vertrektijden: de meerderheid van de leden vindt de vertrektijd van de A-groep (om 09.00 uur) O.K.; de B-groep houdt vast aan een vertrektijd van 10.00 uur want dat bevalt goed. De herfst-/wintergroep heeft afgesproken om om 10.00 uur te vertrekken. Conclusie voor het afgelopen jaar: er is weer goed gefietst!!

Ø       Financieel verslag. De kascontrolecommissie is op tussentijds bezoek geweest bij de penningmeester. Aan het begin van het jaar zat € 822,- in kas. Op dit moment is er nog € 122,- in kas. Grote uitgaven waren: Wokken, fietsweekend, de familiedag en het laten bedrukken van de nieuwe truien. Da kascontrole zal nog een keer definitief moeten plaatsvinden. Het op dit moment beschikbare budget is gering; dit betekent dat in voorkomende gevallen bij activiteiten de deelnemers (iets) meer zullen moeten gaan betalen. Volgens het principe de deelnemer betaalt! De vergadering vindt dit het eerlijkst.

Ø       De leden wordt opgeroepen deel te nemen aan het jaarlijkse kwajongconcours bij Onger de Buimkes. De opbrengst van het kaarten is voor de helft voor de fietsclub.

Ø       Winteractiviteiten. De bekende zaken worden genoemd: Wokken bij de Chinese Muur (in Neerbeek); een winterwandeling; Bowlen of kegelen; Skiën (Landgraaf); winterbarbecue; Mountainbiken in de mergelgrotten (kosten € 22,50 p.p. en na het seizoen alleen mogelijk op zaterdag of zondag). De voorzitter doet een oproep aan de leden om een comité samen te stellen dat zich met het organiseren van de winteractiviteiten gaat bezighouden. Harrie Schmeits en Klaus Nolten zullen deze zware klus op zich nemen.

Ø       Nieuwe leden. Paul Hundscheid wordt gevraagd wie Ton Slenter is en waarom hij lid wil worden van de LuiFeltrappers. Duidelijk wordt dat Ton een kandidaat voor de A-ploeg is. Harrie Schmeits wijst op het “karakter” van de fietsclub; ook deelname aan activiteiten buiten het fietsen is gewenst. Volgens Paul is die bereidheid zeker bij Ton aanwezig; hij is sociaal in orde. Vervolgens stelt Harrie Schmeits Thei Peters voor als lid. Ook van deze persoon worden de personalia verteld. De vergadering heeft uiteindelijk geen bezwaar tegen het lidmaatschap van Ton Slenter en Thei Peters. Wel moet door de leden die deze aspirant-leden voordragen verteld worden “hoe de club tegen nieuwe leden aankijkt”. De nieuwe leden zullen van harte welkom worden geheten en zij zullen voor de eerstvolgende activiteit worden uitgenodigd. Op dit moment heeft onze vereniging 30 leden.

Ø       Fietstrips Hemelvaart en Vogezen.  Het is nog erg vroeg om hierover al concrete afspraken te maken. Dit punt zal op de eerstvolgende (voorjaars-)vergadering terugkomen.

Ø       Rondvraag

Hans Wielens  vraagt of het niet goed zo zijn om de helmplicht in te voeren bij onze vereniging. Een punt waarover een verhitte discussie ontstaat. Een meerderheid is voor het (verplicht) dragen van een helm; een kleine minderheid is tegen. De fietsclub wil nu nog niemand verplichten; het punt zal de volgende vergadering (weer) op de agenda worden gezet.

Paul Damoiseaux heeft samen met Frans Peeters een voorstel. (zie onder Frans Peeters)

Peter Moulen wijst op het rijgedrag in het algemeen. Er moet beter worden gelet op “achterblijvers”. Verder geeft hij aan dat het tempo vaker te hoog ligt. De vergadering spreekt vervolgens (voor de zoveelste keer) de bereidheid uit zich aan de regels van de fietsclub te houden.

Carl Dormans verzoekt om bij de aanschaf van nieuwe truien (in het volgende millennium) deze te voorzien van rugnummers. Ook vindt hij dat op het kilometerbord alleen de kilometers moeten worden geschreven van de mensen die gezamenlijk zijn gestart én aankomen.

Bert Kroezen vindt de lay out van het financieel overzicht maar niks. Hij vraagt of er nog truien zijn. Antwoord: nee.

Harry Huijnen wil graag nog eens op een vreemd parcours (België) fietsen. Hij vraagt of er belangstelling is om 1 keer per seizoen zo’n rondje te fietsen. Harry zal de organisatie hiervan op zich nemen. Er is genoeg belangstelling, dus dit kan volgend seizoen doorgang vinden. Wel wordt verzocht om hiervoor tijdig een datum af te spreken. Daarna geeft Harry aan om te bekijken of de verzekeringen van de fietsclub wel nodig zijn. De suggestie wordt gedaan om de verzekeringsagent eens uit te nodigen om uitleg te geven over de verzekeringen; eventueel volgende vergadering. De voorzitter vraagt vervolgens of Harry e.e.a. niet wil uitzoeken. Bert Kroezen meldt zich en deelt mee dit op zich te willen nemen. Volgende vergadering zal de uitkomst worden gepresenteerd.

Frans Erkelens deelt mee dat Paul Damoiseaux 1 dag ouder is dan Frans. Ook nog even zingen voor zijn verjaardag. Paul antwoordt hierop dat er volgend jaar nog een groot feest komt.

Jos Janssen stelt voor om bij lange tochten een pauze in te lassen (voor koffie, vlaai, bitterballen o.i.d.). De vergadering staat hier positief tegenover.

Harrie Schmeits vraagt om bij het fietsweekend geen mobiele telefoons meer mee te nemen omdat het thuisfront anders ‘s avonds al direct weet wat er allemaal gebeurd is. Hij geeft verder aan om bij de A-groep een wegkapitein aan te stellen. Ten slotte vraagt hij of het 30-jarig jubileum van de LuiFeltrappers wordt gevierd. Antwoord: ja! De nieuwe truiencommissie wordt gevormd door Harry, Carl en Paul D.

Frans Peeters legt mede namens Paul D. een bommetje onder de fietsclub: zij hebben namelijk een idee om het fietsplezier van iedereen te verhogen. Er is een groot verschil tussen de A- en de B-groep. Het voorstel is om gezamenlijk als A-groep te vertrekken en na 35 à 40 kilometer kan dan een afsplitsing (de AB-groep) afdraaien richting ODB (voor een rondje van ± 70 km) en de A-groep gaat dan door voor een rondje van ± 100 km. De B-groep blijft in dit voorstel buiten schot. De vergadering ziet niets in dit voorstel en er vallen de nodige “harde woorden”. Voor de meeste leden geldt nog altijd: “Samen uit, samen thuis”. Harry Huijnen wijst met nadruk op het sociale aspect van de fietsclub. Veel leden omarmen het statement van Harry. Mensen die meer en harder willen fietsen kunnen hiervoor een andere dag dan zondag benutten. Frans Pee deelt mee dat hij blij is dat zijn voorstel het niet heeft gehaald.

                       Ter herinnering: Denk aan het overmaken van de contributie voor 2006! (55).  


Notulen ledenvergadering 11 maart 2005

Naar overzicht

Ø      Aanwezig: Paul Damoiseaux, Hub Jorissen, Dick de Jager, Klaus Nolten , Jos Janssen, Harold Packbier, Peter Moulen, Henk Paulissen, Frans Peeters, Romain Heijnen, Paul Hundscheid, Hans Wielens, Harrie Schmeits, Rob de Vries, Paul Hamers, Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Carl Dormans, Bert Kroezen, Ton Kusters, Rob Martens, Wim Stienen, Frans Erkelens (ook in willekeurige volgorde)

Ø       Joep opent de vergadering en heet alle aanwezige leden welkom.

Ø       Er is een aantal afmeldingen van leden binnengekomen (zie boven).

Ø       Dick de Jager vraagt het woord. Hij bedankt iedereen die zijn medeleven heeft betoond bij het overlijden van Fred de Jager.

Ø       Truien: Harrie Schmeits heeft een sponsor gevonden voor de nieuwe truien. Hij vertelt het verhaal van zijn barre tocht langs de middenstand van (Oud) Geleen en laat vervolgens een aantal truien zien. In ruil voor een klein logo kan de fietsclub zich compleet in het nieuw steken, d.w.z. een trui met korte mouw, merk Borgini. Er zijn drie (hoofd-)kleuren, namelijk rood, blauw of zwart. De vergadering kiest voor de blauwe trui. De aanwezige leden passen allemaal truien en geven de maat door aan Harrie. De niet-aanwezige leden krijgen een mailtje (of worden op een andere manier benaderd) om de truien bij de voorzitter te gaan passen. Harrie S. zal ook nog proberen de sponsor warm te maken voor sponsoring van een broek. De voorzitter geeft aan dat dit thema (oude en nieuwe truien) naar tevredenheid van alle partijen is afgehandeld.

Ø       Vat bier: Paul Damoiseaux sponsort een vat bier als alle LuiFeltrappers op een (willekeurige) zondag in het seizoen allemaal dezelfde trui aan hebben.

Ø       Financieel verslag. Zondag 6 maart heeft de kascontrolecommissie de kas gecontroleerd. Eind vorig jaar zat € 822,- in kas. 
De kascontrolecommissie heeft alle zaken in orde bevonden en complimenteert de penningmeester met de manier waarop hij de boekhouding voert. De commissie stelt dan ook voor de penningmeester décharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in.

Voor eventuele vragen kunnen leden terecht bij Hans Wielens.

De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Henk Paulissen en Paul Hamers.

Ø      Vertrektijden en routes. De eerste zondagen wordt door de A-groep gestart om 10.00 uur. Vanaf zondag 17 april is het vertrek om 09.00 uur. Jan Janssen vraagt wie de komende 2 jaar zorg wil dragen voor het uitzetten van de routes. Indien Jan er niet is, zullen Carl Dormans, Peter Moulen of  Klaus Nolten voor een route zorgen.

Ø      Fietsvakanties Duitsland en Frankrijk. Met Hemelvaart staat er weer een fietstrip naar Duitsland op het programma. Voor deze reis hebben zich opgegeven: Carl Dormans, Bert Kroezen, Paul Hamers, Hub Jorissen, Hans Wielens (vanaf donderdag), Harrie Schmeits, Henk Paulissen, Frans Peeters, Harold Packbier.

De fietsvakantie in de zomer ziet er als volgt uit:

·         Van 23/07/2005 vertrek naar het Schwarzwald. Deelnemers: Carl Dormans, Bert Kroezen, Paul Hamers, Hub Jorissen, Harrie Schmeits, Peter Moulen, Frans Erkelens.

·         Van 27/07/2005 t/m 31/07/2005 (terugreis) Elzas/Vogezen (Ottrott). Deelnemers: Carl Dormans, Bert Kroezen, Paul Hamers, Hub Jorissen, Harrie Schmeits, Peter Moulen, Frans Erkelens, Jos Janssen, Jan Janssen.

Ø       Rondvraag  

Hans Wielens  vraagt of iedereen zijn adresgegevens en e-mailadres wil controleren op een overzicht dat hij laat rondgaan. Daarna zal hij de lijst aanvullen en naar alle leden sturen. Verder vraagt hij of iedereen akkoord kan gaan met het houden van de BBQ bij Carl Dormans. De vergadering stemt hiermee in.

Hub Jorissen verzoekt alle leden om het reglement zoals dat op de website van de LuiFeltrappers staat voor de volgende vergadering te bekijken. Het punt zal dan op de agenda worden geplaatst. Verder doet hij een appel op iedereen om ons als goede verkeersdeelnemers te gedragen het komende seizoen.

Peter Moulen 16 mei is de gemiddelde leeftijd van de fietsclubleden 50 jaar! Dit moet natuurlijk gevierd worden (ook al was de datum niet helemaal correct omdat de geboortedatum van Harold niet klopt; of was het iets anders?). Peter Moulen regelt een feestje op tweede pinksterdag.

Paul Hundscheid vraagt naar de datum van het fietsweekend. Dit is het tweede weekend van september: 10 en 11 september.

Romain Heijnen vraagt of de vertrektijd van de A-groep weer 09.00 uur wordt. Antwoord is ja. Zie boven.

Frans Peeters vraagt naar het logo van de LuiFeltrappers op de uitnodigingen. Dit vindt de vergadering niet nodig. Ook vraagt hij naar een tweede wegkapitein naast Carl D. Volgens de vergadering is ook dit niet nodig. Ten slotte geeft hij aan graag mee te willen werken bij het uitzetten van de route voor het fietsweekend.

Jos Janssen vraagt of gastrijders mogen meefietsen. Vergadering antwoordt: nee!

Harry Schmeits vraagt of er animo bestaat om de naam van eenieder op de fiets te “zetten”. De leden die interesse hebben kunnen dat melden bij Harrie. Op de vraag of er nog wordt gewacht op elkaar (gelet op de verschillende manieren van overwintering bij de leden), antwoordt de vergadering: ja!

Klaus Nolten vraagt of er animo is om deel te nemen aan de Amstel Gold race voor trimmers. Er is geen animo. Hetzelfde geldt voor het fietsen van een (andere) fietstocht of 24-uurs.

Rob de Vries vraagt of er dit seizoen clubkampioenschappen worden gehouden. Misschien!

De voorzitter realiseert zich dat er (ergens in een verdwaald hoekje) nog een beker te vergeven is. Paul Hamers heeft namelijk in 2004 de meeste kilometers bij elkaar gefietst. Hij mag de felicitaties van alle aanwezigen in ontvangst nemen. Proficiat!


Notulen ledenvergadering 16 november 2004

Naar overzicht

Ø      Aanwezig: Hub Jorissen, Peter Bockting, Frans Erkelens Dick de Jager, Carl Dormans, Klaus Nolten, Jos Janssen, Frans Peeters, Harold Packbier, Peter Moulen, Henk Paulissen, Romain Heijnen, Paul Hundscheid, Hans Wielens, Wim Stienen, Harry Schmeits, Rob de Vries, Paul Hamers, Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld: Bert Kroezen, Rob Martens en Ger Pijnenburg.

Ø       Joep opent de vergadering en heet alle aanwezige leden welkom. Na een terugblik op het afgelopen seizoen (o.a. veel kilometers en een geslaagd fietsweekend) wordt meegedeeld dat de clubkampioen van 2004, Paul Hamers!!!, nog een keer zal worden gehuldigd voor dit memorabele feit, tenminste als Carl Dormans de beker een keer inlevert.

Ø       Er is een aantal afmeldingen van leden binnengekomen (zie boven).

Ø       Evaluatie vertrektijden: de vergadering besluit om de nieuwe vertrektijden te handhaven. De A-groep vertrekt om 09.00 uur en de B-groep om 10.00 uur.

Ø       Financieel verslag. De penningmeester zal volgende vergadering een definitief overzicht verstrekken. Hij geeft wel aan dat er, na aftrek van het bedrag dat nog voor de truien moet worden betaald, een bedrag tussen de € 500 en € 750 zal overblijven.

Voor eventuele vragen kunnen leden terecht bij Hans Wielens.

Ø       Truien. Een langslepende kwestie. Vanmiddag (26/11/2004) hebben de voorzitter en   Harrie Schmeits een gesprek gehad met W. Zelissen, de leverancier van de truien.

W. Zelissen is akkoord gegaan met het voorstel van de fietsclub, namelijk dat 60% van de kostprijs van de truien met korte mouw zal worden betaald. Nieuwe truien kunnen worden geleverd voor 20 euro. Wellicht zal een anonieme sponsor de truien betalen.

Mensen die een trui met lange mouw hebben besteld, maar deze niet hebben ontvangen, krijgen het reeds betaalde bedrag teruggestort.

Ø       Winteractiviteiten. Na een intensieve brainstormsessie, enkel onderbroken door het nuttigen van een volgende consumptie, zijn de onderstaande winteractiviteiten op de agenda geplaatst:

·         Zondag 9 januari 2005 è winterwandeling. Vertrek 10.30 uur bij Onger de Buimkes.

·         Zaterdag 12 februari 2005 è winterwokken (onder het motto van “you’ll never wok alone”!!!)

Verdere informatie volgt…… of bezoek anders eens onze website!!! Andere activiteiten die nog nader moeten worden uitgewerkt zijn: skiën in Landgraaf en winterkaarten (wajongen).

Ø       Nieuwe leden. Hans Teuns wil misschien weer gaan meefietsen. De vergadering stemt ermee in hem toe te laten als nieuw lid. Hetzelfde geldt voor Fred de Jager.

De penningmeester geeft aan dat Piet Cuypers en Roger Gielen al enkele jaren geen contributie meer hebben betaald. De vergadering stelt dat het lidmaatschap van deze leden moet worden beëindigd.

Ook geeft de vergadering te kennen de ledenstop te willen handhaven.

Concluderend: nieuwe leden moeten “niet uit de kroeg worden gehaald”. Als mensen zich als lid willen aanmelden dan beslist de vergadering over toetreding al dan niet.

Ø       Fietsvakanties Duitsland en Frankrijk. Op 28 december 2004 gaat het verkenningspeloton op ontdekkingsreis naar de Eifel om een geschikte overnachtingsplaats te vinden voor het fietsen met Hemelvaart.

Voor de Frankrijkreis (1ste week bouwvak 2005) stelt Carl Dormans voor om eerst enkele dagen iets zuidelijker in de Elzas te gaan fietsen en daarna weer een paar dagen in Ottrott. Het is wel noodzakelijk om een goed verblijfadres te vinden. Henk Paulissen, Hans Wielens en Carl Dormans zullen e.e.a. bekijken.

Ø       Rondvraag

Hans Wielens  vraagt of iedereen € 10 wil lappen.

Peter Moulen     vraagt of de contributie gehandhaafd blijft op 55 euro. Antwoord is: ja!

Peter Bockting  vraagt wanner de A-groep ’s zondags terug is. Antwoord: tussen 12.30 en 13.00 uur.

Harry Schmeitz  stelt dat we een vriendenclub en geen profclub zijn. Verder vraagt hij naar sponsoring van de fietsclub door Onger de Buimkes. Het bestuur verklaart hierover met de baas van OdB contact op te zullen nemen.

Harold Packbier vraagt om elkaar meer en beter te waarschuwen tijdens het fietsen. Hierbij hoort ook zeker het goed op elkaar letten; geen mensen “kwijt fietsen”, zeker niet tijdens het fietsweekend.

Voorstel: laat een sterke fietser achter in het peloton fietsen en denk aan het meenemen van de mobiele telefoon.

Klaus Nolten vraagt of de gsm-nummers van de fietsclubleden zijn geïnventariseerd. Hans Wielens vertelt dat dat inderdaad is gebeurd. De nummers zullen naar de leden worden “gemaild”.


Notulen ledenvergadering 5 maart 2004

Naar overzicht

Ø      Aanwezig: Paul Damoiseaux, Hub Jorissen, Bert Kroezen, Dick de Jager, Carl Dormans, Klaus Nolten, Jos Janssen, Harold Packbier, Peter Moulen, Henk Paulissen, Ger Pijnenburg, Paul Hundscheid,  Hans Wielens, Wim Stienen, Harry Schmeits, Rob de Vries, Paul Hamers, Jan Janssen (in willekeurige volgorde).

Afgemeld:  Frans Peeters, Roger Gielen, Romain Heijnen, Rob Martens, Peter Bockting, Frans Erkelens (ook in willekeurige volgorde)

Ø       Joep opent de vergadering en heet alle aanwezige leden welkom.

Ø       Er is een aantal afmeldingen van leden binnengekomen (zie boven).

Ø       Truien: Joep vertelt dat het bestuur de leverancier van de truien een brief heeft geschreven met daarin het antwoord van het bestuur op het kortingsvoorstel van de leverancier. Kort: de leverancier heeft aangegeven 20% korting te willen geven; het bestuur heeft aangegeven 40% korting te willen. Op dit moment wordt de reactie van de leverancier afgewacht. Het geld dat bespaard wordt, krijgt ieder lid terug. De leden die een trui, maat 10, hebben besteld en geen trui hebben gekregen moeten zich bij Hans Wielens melden.

Op de vraag van Henk Paulissen of we dit seizoen nieuwe truien aanschaffen, geeft de vergadering aan dit nu niet te willen. Misschien op een later tijdstip.

Het onderwerp “truien” zal ongetwijfeld nog vele malen als agendapunt op toekomstige vergaderingen terugkeren.

Ø       Spaarregeling. In het verslag van de vorige vergadering stond dat deze vergadering het punt “spaarregeling” ter bespreking op de agenda zou moeten worden geplaatst. De leden zijn het er al gauw over eens op dit moment geen voortzetting van een of andere spaarregeling te willen.

Ø       Vertrektijden en routes. Het bestuur lanceert het voorstel om de vertrektijd voor de A-groep te vervroegen naar 09.00 uur (m.i.v. de zomertijd) en de eerste weken om 10.00 uur te vertrekken. Een aantal leden vindt het tijdstip waarop om 09.00 uur moet worden erg vroeg. De vergadering besluit om de eerste weken om 10.00 uur te vertrekken en vanaf zondag 18 april is het vertrek om 09.00 uur.

Verder wordt afgesproken dat de routes niet langer mogen worden dan in het verleden en dat het tempo gelijkmatiger moet zijn. Carl Dormans en Peter Moulen zullen als wegkapitein optreden.

Paul Damoiseaux vraagt of het niet mogelijk is om de A-groep en B-groep gezamenlijk te laten vertrekken. De B-groep trekt niet (hard) aan dit voorstel en zal zijn eigen weg/route uitstippelen en volgen.

Ø       Financieel verslag. De penningmeester laat het financieel overzicht van het jaar 2003 rondgaan.De kascontrolecommissie heeft alle zaken in orde bevonden en complimenteert de penningmeester met de manier waarop hij de boekhouding voert. De commissie stelt dan ook voor de penningmeester décharge te verlenen. De vergadering stemt hiermee in.

Voor eventuele vragen kunnen leden terecht bij Hans Wielens.

Ø       Fietsvakanties Duitsland en Frankrijk. De reis naar Duitsland is geregeld. Voor de reis naar de Elzas wordt gepolst welke leden interesse hebben en waar de reis naartoe moet gaan (Ottrott of een andere plaats). Besloten wordt om terug te keren naar familie Maurer in Ottrott. De volgende leden hebben zich aangemeld: Jos Janssen, Henk Paulissen, Bert Kroezen, Joep Jorissen, Harry Schmeits, Peter Moulen, Carl Dormans, Paul Hamers en Jan Janssen.

Ø       Website Luifeltrappers. Hans Wielens geeft een toelichting. De bedoeling is dat de website binnenkort via de naam “Luifeltrappers.nl” kan worden benaderd. Deze domeinnaam moet echter nog worden aangevraagd. De vergadering gaat hiermee akkoord. Hans vraagt de leden om kopij/informatie voor de website aan te leveren bij hem. Hij zal verder alle leden een e-mail sturen met het wachtwoord en andere informatie.

Ø       Rondvraag 

Hans Wielens vraagt of iedereen zijn adresgegevens en e-mailadres wil controleren op een overzicht dat hij laat rondgaan.

Peter Moulen wijst de vergadering aan het begin van een nieuw fietsseizoen nog maar weer eens (en zeker niet ten overvloede!) op het weggedrag en het zich houden aan de verkeersregels!

Ger Pijnenburg  vraagt naar het jubileumboekje. Hiervoor wordt hij verwezen naar Peter Bockting. Ook vraagt hij naar de groepsfoto die n.a.v. het jubileum is gemaakt. Harry Schmeits zal nog eens contact opnemen met onze hoffotograaf en de zaak verder regelen.

Paul Hundscheid  vraagt of er (weer) op woensdagavond wordt gefietst. De leden willen hierover geen vaste afspraken maken. Het blijft dus een zaak van individuele initiatieven. Voorts vraagt hij of er nog een verslag van het afgelopen fietsweekend wordt gemaakt. Onze eigen “Jean Nelissen” in de gedaante van Peter Moulen zal dit voor zijn rekening nemen. Waarschijnlijke opleverdatum: volgende lustrum.

Jos Janssen vraagt naar de inhoud/status van de verzekering van de LuiFeltrappers. Hans Wielens geeft tekst en uitleg. We hebben en ongevallen- en een hoedanigheidverzekering.

Harry Schmeitz vraagt of er animo bestaat om de naam van eenieder op de fiets te “zetten”. De leden hebben geen interesse.

Harold Packbier vraagt hoe het is met Harrie Huynen. Verschillende leden hebben nog met Harrie gesproken. Hij komt dit seizoen weer fietsen.

Rob de Vries geeft aan dit seizoen graag te willen fietsen, maar weet niet of zijn knieproblemen dit zullen toelaten. Hij zegt echter toe zijn uiterste best te zullen doen om de weddenschap die hij is aangegaan met Bert Kroezen in zijn voordeel te beslechten.

Carl Dormans komt nogmaals terug op het punt “routes”. De vergadering geeft aan dat de routes niet langer en niet zwaarder mogen worden.

Jan Janssen  verzoekt alle leden om veranderingen in adresgegevens z.s.m. aan hem door te geven; vooral wijzigingen van e-mailadres!

Peter Moulen (nogmaals) geeft aan dat er gewerkt wordt aan de invulling van het fietsweekend in september 2004.

Ter herinnering:

Ø   Denk aan het overmaken van de contributie voor 2004! (55)

Ø   Alle leden wordt verzocht hun mobiele telefoonnummer aan de secretaris door te geven i.v.m. onderlinge bereikbaarheid onderweg. De secretaris zal een overzicht met alle nummers maken.

Ø  Vertrektijd vanaf 18 april: 09.00 uur!!!!!


Notulen ledenvergadering 7 november 2003

Naar overzicht

Ø Aanwezig: Hub Jorissen, Bert Kroezen, Dick de Jager, Carl Dormans, Klaus Nolten, Jos Janssen, Ton Kusters, Harold Packbier, Peter Moulen, Romain Heijnen, Paul Hundscheid, Frans Peeters, Hans Wielens, Wim Stienen, Harrie Schmeits, Peter Bockting, Jan Janssen (notulist).

Afgemeld: Paul Damoiseaux, Fred Jacobs, Peter Moulen, Ger Pijnenburg, Jos Vroemen (ook in willekeurige volgorde)

Ø       Joep opent de vergadering.

Ø       Er is een aantal afmeldingen van leden binnengekomen (zie boven).

Ø       Evaluatie jubileumactiviteiten: de voorzitter van de jubileumcommissie (P. Hundscheid, H. Jorissen, H. Schmeits, C. Dormans, H. Wielens, P. Bockting,) Peter Bockting blikt terug op de activiteiten die hebben plaatsgevonden en geeft een financiële verantwoording. Hij memoreert de Reünieavond; het uitstapje naar Luik, het schieten o.l.v. de schutterij van Oud-Geleen en natuurlijk het jubileumfietsweekend. Er is een tekort van ongeveer 50. Dit tekort zal uit de clubkas worden bijgepast. De kascontrolecommissie zal de financiën nog controleren.

Ø       Terugblik op het afgelopen seizoen. De vergadering constateert dat we het afgelopen fietsseizoen geslaagd mogen noemen: de jubileumactiviteiten waren geslaagd; we hebben veel kilometers gefietst, al met al een mooi jaar achter de rug. De meeste clubkilometers zijn dit jaar gefietst door Jan Janssen.

Ø       Financieel verslag. De penningmeester deelt mee dat op dit moment in de gewone kas € 1200,- zit. In de spaarkas € 800,- Voor de truien met korte mouw moet nog ongeveer € 1000,- betaald worden. Werkelijk in kas: ± € 750,- Peter Moulen zal over de truien nog contact hebben met de leverancier, W. Zelissen. Bijna iedereen heeft zijn contributie betaald!

Ø       Winteractiviteiten. Besloten wordt om 2 keer een (winter-)wandeling te houden. Voor andere activiteiten is te weinig animo.

Ø       Nieuwe leden. De voorzitter stelt voor om het aantal leden te begrenzen op 30 (op dit moment telt de club 27 leden). Meer leden levert o.a. problemen op bij het vinden hotelaccommodatie voor het fietsweekend. Er hebben zich bij de voorzitter 2 nieuwe leden aangemeld, te weten: Paul Hamers en Rob de Vries en hij stelt voor deze mensen als lid tot de vereniging toe te laten. De vergadering gaat akkoord.

Ø       Verkiezing bestuur. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie. Aangezien het bestuur zich voltallig herkiesbaar heeft gesteld, zijn de zittende bestuursleden herkozen: Joep Jorissen (voorzitter), Hans Wielens (penningmeester), Bert Kroezen (lid), Peter Moulen (lid) en Jan Janssen (secretaris).

Ø       Nieuwe kascontrolecommissie. D. de Jager en W. Stienen hebben aangegeven de kascontrolecommissie te willen bemensen. De vergadering gaat akkoord.

Ø       Rondvraag

Frans Peeters  vraagt of het niet goed is een ludiek reglement te maken met een aantal huisregels. Hans W. wijst op het bestaan van statuten van onze vereniging (KvK).

Jos Janssen vraagt aanvangstijden van het fietsen te vervroegen. De vergadering wil echter vasthouden aan 9.30 uur.

H. Schmeitz  vraagt of de vereniging niet toe is aan nieuwe truien met korte mouw. De voorzitter antwoordt de ontwikkeling m.b.t. de Adidastruien te willen afwachten. Hij vindt wel dat de zaak voor 31/12/2003 moet zijn afgerond.

Henk Paulissen vraagt of het programma voor 2004 al klaar is. De voorzitter antwoordt dat dat niet het geval is; e.e.a. komt gewoon in 2004.

Wim Stienen heeft de foto’s van het jubileum gekregen. Hij wil graag een terugblik/verslag van alle jubileumactiviteiten voorzien van foto’s; misschien een nieuwe CD met zaken van het afgelopen jaar? Hij stelt voor al het LuiFeltrappersmateriaal in een archief te bewaren. Peter Bockting werpt zich op als archivaris.

Bert Kroezen begint aan zijn “one man show” en vraagt of we nog een groepsfoto krijgen. Harrie Schmeitz zegt toe dit voor de volgende vergadering te regelen. Hij vraagt of er ook nog jubileumboekjes te krijgen zijn. Ja, bij Peter Bockting. Daarna deelt hij mee dat er hard wordt gefietst bij de A-ploeg. Ver fietsen vindt hij niet erg, maar (te) hard wel. “Samen uit, samen thuis”, moet het motto zijn. Het signaal dat Bert afgeeft, wordt door een aantal mensen gedeeld. De verschillen in de A-groep worden groter. De voorzitter vraagt de vergadering wat we hiermee moeten. Afgesproken wordt dit eens te laten bezinken. Bert vertelt verder nog een fantastisch jubileumjaar te hebben gehad, met het fietsweekend als hoogtepunt.

Peter Bockting  deelt mee dat de B-groep hem goed is bevallen.

Carl Dormans vraagt of er animo is om nog eens een spaaractie te doen. De vergadering besluit dit punt op de agenda voor de volgende vergadering te zetten; het bestuur zal met een voorstel komen.

Ter herinnering:

Ø     Denk aan het overmaken van de (achterstallige) contributie! Contributie € 55,- voor 2004 graag vanaf 1 januari overmaken.

Ø     De winterwandelingen worden gehouden op 21 december 2003 en 1 februari 2004. Beide dagen wordt er verzameld bij Onger de Buimkes om 10.30

Naar overzicht